دانلود پاورپوینت آشنایی با بودجه انعطاف پذیر و بررسی شیوه تهیه آن (کد16251)

تومان5,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با بودجه انعطاف پذیر و بررسی شیوه تهیه آن

بودجه انعطاف پذیر

تعداد اسلاید :68 اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت آشنایی با بودجه انعطاف پذیر و بررسی شیوه تهیه آن

دانلود پاورپوینت آشنایی با بودجه انعطاف پذیر و بررسی شیوه تهیه آن
بودجه انعطاف پذیر

عنوان های پاورپوینت آشنایی با بودجه انعطاف پذیر و بررسی شیوه تهیه آن،بودجه انعطاف پذیرعبارتند از :

آشنایی با بودجه انعطاف پذیر و بررسی شیوه تهیه آن
بودجه انعطاف پذیر
بودجه بندی
بودجه بندی قابل انعطاف
در این فصل نحوه استفاده از بودجه هابویژه بودجه انعطاف پذیر برای ارزیابی بازخورد مبتنی برانحرافات وکنترل عملیات موردتوجه قرارمی گیرد0

انحراف بودجه انعطاف پذیر
انحراف حجم فروشSALES VOLUME VARIANCE

تجزيه و تحليل سطح دو

دانلود پاورپوینت آشنایی با بودجه انعطاف پذیر و بررسی شیوه تهیه آن
بودجه انعطاف پذیر

تعیین بودجه مقادیر و قیمت منابع مصرفی

داده های مربوط به انحراف کارایی و قیمت درشرکت برج

علت های چند گانه ایجاد انحراف

Supply chain زنجیره عرضه

ارزیابی بر مبنای شاخص و تجزیه و تحلیل انحراف
مثال
مقایسه شاخص های کیلومتر-صندلی هواپیمایی یونایتد با دوشرکت هواپیمایی دیگر

برنامه ریزی هزینه های سربار متغیر و ثابت
مثال

هزینه یابی استاندارد

تعیین نرخ بودجه ای تخصیص هزینه های سربار متغیر

انحرافات هزینه سربار متغیر

تعیین نرخ تخصیص هزینه سربار ثابت بودجه ای

انحرافات هزینه سربار ثابت

انحراف حجم تولید
تفسیر انحراف حجم تولید

منابع


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنایی با بودجه انعطاف پذیر و بررسی شیوه تهیه آن،بودجه انعطاف پذیر

بودجه انعطاف پذیر

استاد مربوطه :
جناب آقای دکتر فرید

تهیه کنندگان:
مریم صالح پور
سپیده کشاورزی
بودجه بندی
بودجه برنامه پیش بینی شده مدیریت به منظور استفاده از منابع واحدهای تجاری برای یک دوره زمانی آتی است که در قالب اطلاعات کمی بیان می شود به عبارت دیگر بودجه توصیف مقداری اهداف مدیریت و بیانگر مراحل و راه های رسیدن به این اهداف می باشد .بودجه ابزاری مفید برای هماهنگی و اجرای برنامه هاست و با استفاده از آن می توان آثار مالی فعالیت ها را با هدف بهبود مستمر و کاهش هزینه ها به صورت کمی بیان کرد.
بودجه بندی قابل انعطاف
بودجه قابل انعطاف در واقع یک بودجه ثابت است که برای سطوح مختلف فعالیت در دامنه مربوط تعدیل شده است و به مدیریت امکان می دهد تا درآمدها و هزینه های واقعی را با بودجه های آن در همان سطح فعالیت واقع شده مقایسه کند.
در بودجه قابل انعطاف می بایست هزینه ها به ثابت و متغیر تفکیک شود تا بتوان با هزینه های واقعی مقایسه و انحرافات مربوط را محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

در این فصل نحوه استفاده از بودجه هابویژه بودجه انعطاف پذیر برای ارزیابی بازخورد مبتنی برانحرافات وکنترل عملیات موردتوجه قرارمی گیرد0
.بازخورد:امکان مقایسه نتایج واقعی بابرنامه ها رافراهم می کند

بودجه انعطاف پذیروانحرافات:مدیران رادر یافتن دلایل تفاوت نتایج واقعی بابرنامه ها یاری می دهد0

انحراف:عبارت است ازتفاوت بین نتیجه واقعی ومبلغ بودجه اي.

تفاوت بین بودجه ثابت وبودجه انعطاف پذیر
بودجه ثابت:برمبنای سطح تولید پیش بینی شده درآغازدوره بودجه (قبل ازدوره –یک سطح -تمام جنبه های عملکرد)محاسبه می شود
بودجه انعطاف پذیر:درآمدهاوهزینه هابرمبنای میزان واقعی تولید دردوره بودجه (قبل درطول یابعدازدوره-یک سطح یابیشتر- دیدگاههای مشخص وانتخاب شده)محاسبه می شود.
تفاوت اصلی این دو روش این است که برای محاسبه بودجه انعطاف پذیرازمیزان واقعی تولیدامابرای محاسبه بودجه ثابت ازمیزان تولید .برنامه ریزی شده دراغازدوره بودجه استفاده می شود

:درحالت کلی انحرافات دوگونه هستند

انحراف مطلوب:موجب افزایش سود عملیاتی نسبت به مبلغ بودجه .می شود(م )

انحراف نامطلوب:باعث کاهش سودعملیاتی نسبت به مبلغ بودجه .می شود(ن)

انحرافات
انحراف بودجه ثابت :عبارت است ازتفاوت بین نتیجه واقعی ومبلغ مشخص شده درآغازدوره بودجه.

انحراف بودجه انعطاف پذیر: عبارت است از تفاوت بین نتایج واقعی ومبلغ بودجه انعطاف پذیر برمبنای میزان واقعی .محصول تولید شده است

انحراف حجم فروش :تفاوت بین بودجه انعطاف پذیروبودجه ثابت .است

درحالت کلی ماانحرافات رادرسه سطح تجزیه وتحلیل می کنیم

انحراف بودجه انعطاف پذیر

دانلود پاورپوینت آشنایی با بودجه انعطاف پذیر و بررسی شیوه تهیه آن
بودجه انعطاف پذیر

انحراف بودجه انعطاف پذیر به تفاوت بین مقدار بودجه انعطاف پذیر و واقعی اشاره دارد.

نتایج بودجه انعطاف پذیر – نتایج واقعی = انحراف بودجه انعطاف پذیر

انحراف کل بودجه انعطاف پذیر یک دوره تفاوت بین درآمد عملیاتی بودجه انعطاف پذیر و درآمد عملیاتی واقعی بدست آمده در دوره می باشد.

درآمد عملیاتی بودجه انعطاف پذیر–درآمد عملیاتی واقعی = انحراف کل بودجه انعطاف پذیر

انحراف حجم فروشSALES VOLUME VARIANCE
انحراف حجم فروش عبارت از تفاوت بین بودجه انعطاف پذیر برای تعداد واحدهای فروش رفته از یکسو و انحراف بودجه ثابت از سوی دیگر است.
این انحراف، تاثیر انحرافات حجم فروش بر نتایج عملیات-حاشیه فروش و سود عملیاتی- را اندازه گیری می کند و جزئی از تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه انعطاف پذیر نیز می باشد.

بودجه ثابت-بودجه انعطاف پذیر=انحراف حجم فروش

انحراف قیمت
برابر است با تفاوت بین قیمت واقعی و بودجه قیمت ضرب در مقدار واقعی منابع مصرفی(مانند مواد مستقیم خریداری شده یا مصرف شده)
گاهی انحراف قیمت را انحراف قیمت منابع مصرفی یا انحراف نرخ می نامند. (بویژه زمانی که این انحراف ها مربوط به دستمزد مستقیم باشد)

انحراف کارایی
برابر است با تفاوت بین مقدار واقعی منابع مصرفی(مانند متر پارچه مواد مستقیم)و بودجه مقداری منابع مصرفی که باید به مصرف رسیده باشد ضرب دربودجه قیمت.
گاهی انحراف کارایی را انحراف مصرف می نامند.

مراحل تهیه ی بودجه انعطاف پذیر
1. تعیین بودجه ی قیمت فروش-بودجه ی هزینه های متغیر .هرواحد محصول وبودجه ی هزینه های ثابت
.2. تعیین مقدار واقعی محصول
3. تعیین بودجه ی انعطاف پذیر فروش بر اساس بودجه ی قیمت .فروش ومقدار واقعی تولید
4. تعیین بودجه ی انعطاف پذیر برای هزینه ها بر اساس بودجه هزینه های متغیر هر واحد محصول-مقدار واقعی تولید .وبودجه ی هزینه های ثابت

مثال:شرکت برج تک محصولی است ویک نوع کت تک تولید می کندتولید این محصول به خیاطی وکارهای دستی متعددی نیاز دارد0شرکت برج این کت رابه توزیع کنندگان میفروشدومشتری انها هم فروشگاههای زنجیرهای ومستقل است فرض می کنیم که تمام محصولات تولید شده درتیرماه1381در همین ماه فروخته شده است دراول وآخردوره هیچ موجودی وجودندارد. این شرکت سه گروه هزینه متغیردارد0بودجه هزینه های متغیربرای یک دست کت به شرح زیر است:

گروه هزینه هزینه متغیر یک دست کت

هزینه های موادمستقیم 60هزارریال
هزینه های دستمزد مستقیم تولید 16هزارریال
سربارمتغیرتولید 12هزارریال

کل هزینه های متغیر 88هزارریال

تعدادمحصول تولیدشده عامل هزینه برای موادمستقیم-دستمزد مستقیم وسربارمتغیرتولیداست0دامنه مربوط این فعالیت برای این عامل هزینه بین8000تا16000واحدمحصول است0بودجه هزینه های ثابت تولید276000هزارریال است0 دربودجه قیمت فروش هرکت120هزارریال پیش بینی شده است0این قیمت فروش برای همه توزیع کنندگان یکسان است0بودجه ثابت برای تیرماه1381براساس فروش12000دست کت تعیین شده است . درتیرماه1381فروش واقعی به10000دست کت وقیمت واقعی هردست کت125هزارریال هزینه ثابت واقعی285000ریال است

جمع هزینه های متغیر- فروش= حاشیه سود
فروش ÷ حاشيه سود =درصد حاشیه سود

24٪ = 1250000÷ 299900 =درصد حاشیه سود(1)

26/7٪ =1440000 ÷ 384000 =درصد حاشیه سود(2)

هزینه های ثابت عملیاتی – حاشیه سود = سودعملیاتی

تجزيه و تحليل سطح دو

علت ایجادانحراف نامطلوب به مبلغ29100هزارریال متفاوت بودن قیمت فروش واقعی –هزینه های متغیرهرواحدمحصول-مقدارعوامل توليد و
هزینه های ثابت بامبالغ ومقادیربودجه است0
مبلغ هزینه های ثابت واقعی285000هزارریال است که 9میلیون ریال ازمبلغ بودجه(276000)هزارریال بیشتراست، این انحراف چون سودعملیاتی رامی کاهد انحرافی نامطلوب ازبودجه انعطاف پذیراست0

نكته
انحراف بودجه انعطاف پذیرمربوط به فروش غالباانحراف قیمت فروش نامیده می شود،چون که علت ان تفاوت بین قیمت فروش واقعی وبودجه قیمت فروش است0
10000×(120-125) =50هزارریال م
انحراف حجم فروش هم تنهاعلت ان تفاوت مقدارواقعی فروش طبق بودجه ثابت است ویاداوری می شودکه هنگام محاسبه انحراف حجم فروش همیشه بودجه قیمت فروش یاهزینه های متغیرهرواحدثابت نگه داشته می شود0

دردیدگاهی که عمومادرارزیابی عملکرداستفاده می شودمادومفهوم کارایی واثربخشی راداریم :
.اثربخشی=یک عملکرداثربخش درعمل بدست اوردن یک هدف است
.کارایی=یک عملکردکارا، هدرندادن منابع درطول عملیات است
انحرافات قیمت وکارایی هزینه های مستقیم=انحراف بودجه انعطاف پذیرشرکت برج(تجزیه وتحلیل سطح2)، تفاوت نتایج واقعی وبودجه انعطاف پذیررانشان می دهد0ازنظرهزینه هامنشااین انحراف، تفاوت بین مقادیروقیمت واقعی منابع مصرفی بامقادیروقیمت ان طبق بودجه است که می توان ان رادرتجزیه وتحلیل سطح(3)به دوبخش کوچکترانحراف قیمت وانحراف کارایی تقسیم نمود0

تعیین بودجه مقادیروقیمت منابع مصرفی بااستفاده از2منبع است :
1)داده های مربوط به منابع مصرفی واقعی دردوره های گذشته که ضعف دارند.
2)استانداردهای تعیین شده برای شرکت برج

هزینه استاندارد=عبارت است ازقیمت-هزینه ومقداری که بصورتی دقیق ازپیش تعیین شده است0یک هزینه استانداردمعمولابرحسب ومبنای واحداست0
استانداردها=شرکت هاانتظارات متفاوتی برای سطوح مناسب درمجموعه ی استانداردها دارندکه منجربه2نوع استاندارد می شود:
استانداردایده ال و استاندارد قابل حصول

تعیین بودجه مقادیر و قیمت منابع مصرفی
شرکت برج برای تعیین بودجه مقادیر و قیمت منابع مصرفی دو منبع اطلاعاتی به شرح زیر دارد:
1. داده‌ های مربوط به منابع مصرفی واقعی در دوره های گذشته
بیشتر شرکتها داده های مربوط به قیمت واقعی و مقادیر واقعی منابع مصرفی دوره های گذشته را دارند. برای تهیه بودجه انعطاف پذیر می توان از مبالغ و مقادیر متعلق به دوره های گذشته استفاده کرد.
معمولا هزینه دسترسی به داده های گذشته نسبتا اندک است،اما داده های گذشته دو صفت دارند:
(1)ممکن است ناکاراییها در داده های گذشته پنهان باشد.
(2) داده های گذشته،تغییرات مورد انتظار برای دوره بودجه را در بر نمی گیرد.

2. استاندارد های تعیین شده توسط شرکت برج.
استاندارد عبارت است از قیمت،هزینه یا مقداری که به صورتی دقیق از پیش تعیین شده است.
نقاط قوت کاربرد مقادیر استاندارد به این شرح است:
– می توان ناکارایی های گذشته را خنثی کرد.
– می توان تغییرات مورد انتظار در دوره بعد را منظور کرد.

این شرکت مقدار منابع استاندارد و هزینه استاندارد را برای هر یک از هزینه های متغییر تعیین کرده است.مقصود از منابع مصرفی استاندارد، مقدار منابع مصرفی لازم برای تولید یک واحد محصول است، که به صورتی دقیق از پیش تعیین می شود.
مقصود از هزینه استاندارد، هزینه ای است که به صورتی دقیق از پیش تعیین می شود. هزینه های استاندارد ممکن است مربوط به منابع مصرفی یا محصولات باشد.
بودجه هزینه متغیر شرکت برج بصورت زیر محاسبه می شود:

هزینه استاندارد یک واحد منابع مصرفی ×منابع مصرفی استاندارد مجاز برای یک واحد محصول

مواد مستقیم:
هر کت طبق استانداردهای شرکت،2متر مربع پارچه لازم دارد. هزینه استاندارد یک متر مربع پارچه 30 هزارریال است.

برای هرواحدمحصول هزارریال 60=30×2

دستمزد مستقیم تولید:
هر کت طبق استانداردهای شرکت 0/8 ساعت کار نیاز دارد، هزینه استاندارد هر ساعت 20 ریال است.
برای هرواحدمحصول هزارریال 16=20×0/8
داده های مربوط به انحراف کارایی و قیمت درشرکت برج
در مثال شرکت برج دو گروه هزینه مستقیم وجود دارد.هزینه های واقعی مستقیم در تیرماه 1×13 به شرح زیراست:
مواد مستقیم خریداری و مصرف شده
پارچه خریداری و مصرف شده 2/200 مترمربع
قیمت واقعی پرداخت شده برای هر متر 28 هزار ریال
هزینه مواد مستقیم 621/600 هزار ریال

دستمزد مستقیم تولید
ساعت کار تولید 9000 ساعت
نرخ واقعی هرساعت 22 هزار ریال
هزینه دستمزد مستقیم ساخت 198/000 هزار ریال

برای ساده شدن مطلب،فرض می کنیم مقدار مواد مستقیم مصرف شده با مقدار مواد مستقیم خریداری شده برابر است.اکنون برای توصیف انحراف قیمت و کارایی از داده های شرکت برج استفاده می کنیم:

انحراف قیمت
فرمول محاسبه انحراف قیمت به شرح زیر است:

مقدار واقعی منابع مصرفی×(قیمت بودجه ای منابع مصرفی – قیمت واقعی منابع مصرفی)
انحراف قیمت برای هریک از دو گروه هزینه مستقیم شرکت به شرح زیر است:

انحراف کارایی
برای محاسبه انحراف کارایی باید منابع مصرفی برای میزان معینی از تولید را اندازه گیری کرد.
انحراف کارایی برابر است با تفاوت بین مقدار واقعی منابع مصرف شده و مقدار منابعی که باید برای تولید واقعی مصرف شود.با این فرض که قیمت منابع مصرفی د ر سطح بودجه قیمت ثابت بماند.
قیمت بودجه ای منابع مصرفی×(بودجه مجاز منابع مصرفی برای تولید واقعی-مقدار واقعی منابع مصرفی)

منظور این است که اگر سازمانی از منابع مصرفی بیش از آنچه طبق بودجه برای تولید واقعی لازم بوده،استفاده کند با عدم کارایی روبرو است، اما اگر از منابع مصرفی کمتری استفاده کند،کاراست.

انحراف کارایی برای دو گروه هزینه مستقیم شرکت برج به شرح زیر است:

دو انحراف کارایی تولید(مواد مستقیم و دستمزد مستقیم)نامطلوب است،زیرا اقلام مصرفی بیش از بودجه مجاز بوده وباعث کاهش سود می شود.

جدول بعدی راهی ساده برای ادغام اطلاعات مربوط به منابع مصرفی واقعی و بودجه آن و در نتیجه محاسبه راحت تر انحراف کارایی قیمت، ارائه شده است.
در این شکل فرض می شود که مقدار مواد خریداری شده با مقدار مواد مصرف شده برابر است.

تجزیه و تحلیل انحراف: هزینه مواد مستقیم شرکت برج تیرماه 1×13
نتایج واقعی ×منابع مصرفی واقعی بودجه انعطاف پذیر
(قیمت واقعی×منابع مصرفی واقعی) قیمت بودجه ای (بودجه مجاز×قیمت بودجه ای)

مواد مستقیم (28×22/200) (30×22/200) (30×20/000)
621/600 666/000 600/000
24/400م 66/000ن
انحراف قیمت انحراف کارایی
21/600ن
انحراف بودجه انعطاف پذیر

شکل بعدی خلاصه ای از انحرافات برای دو گروه هزینه های مستقیم شرکت برج ارائه می دهد:

دانلود پاورپوینت آشنایی با بودجه انعطاف پذیر و بررسی شیوه تهیه آن
بودجه انعطاف پذیر
علت های چند گانه ایجاد انحراف
دراغلب موارد علت های بروز انحرافات به یکدیگر وابسته است.برای مثال انحراف نامطلوب کارایی مواد می تواند مربوط به انحراف مطلوب قیمت باشد که خود نتیجه خرید مواد با کیفیت نامناسب و قیمت پایین توسط مدیر خرید است.
بهترین کارای آن است که به رابطه متقابل یا وابستگی بین انحرافات توجه شود و نه اینکه هریک از انحرافات به تنهایی تغییر کند.
علت های احتمالی ایجاد انحرافات در زنجیره ارزش این سازمان (شرکت برج) به شرح زیر می تواند باشد:

1. طراحی ضعیف محصولات یا فرآیندها
2. کارهای ضعیف یا ناقص در بخش تولید
3. آموزش نامناسب نیروی کار
4. استفاده از کارکنان یا دستگاه های نامناسب برای کارهای خاص
5. تراکم کارها به دلیل دریافت تعداد زیادی از سفارش های فوری ارجاع شده توسط نمایندگان فروش
6. عرضه کننده مواد به شرکت برج،به طور یکنواخت پارچه های با کیفیت مطلوب تولید نمی کند.
Supply chain زنجیره عرضه
عبارت است از جریان کالاها ، خدمات ، اطلاعات مربوط به یک قلم محصول
یا یک نوع خدمت از آغاز تا انتها
x مانند ذخیره ی عرضه شرکت

باید توجه داشت که بهبود عملیات در نخستین مراحل زنجیره ی عرضه یا زنجیره ی ارزش می تواند وقوع انحرافات در مراحل بعدی را به شدت کاهش دهد.
مهمترین کار در تجزیه وتحلیل انحرافات شناسایی علل بروز انحرافات و سپس استفاده از این شناخت برای تقویت یادگیری و بهینه سازی مستمر است .
نباید از تجزیه وتحلیل انحراف به عنوان ابزاری برای انجام بازی سرزنش استفاده کرد.
ارزیابی بر مبنای شاخص و تجزیه و تحلیل انحراف
تشریح ارزیابی برمبنای شاخص و نحوه استفاده ازآن در مدیریت هزینه
در اغلب موارد، منظور از ارزیابی برمبنای شاخص، فرآیند مستمر مقایسه محصولات، خدمات و فعالیت های شرکت با بهترین سطح عملکرد است. اغلب در شرکتهای رقیب یا در سازمانهایی که دارای فرآیند های مشابهند می توان بهترین سطح عملکرد را مشاهده کرد.

مثال
فرض کنید شرکت یونایتد ازداده های هشت شرکت دیگر برای مقایسه هزینه های خود استفاده می کند. این شرکتهای شاخص براساس هزینه واحد «کیلومتر-صندلی» رتبه بندی شده اند.
قضاوت درباره شرکت یونایتد وابستگی شدیدی به انتخاب یک شاخص خاص دارد.
مقایسه شاخص های کیلومتر-صندلی هواپیمایی یونایتد با دوشرکت هواپیمایی دیگر
شرکت هواپیمایی هزینه هرواحد درآمد هر سود ناویژه هر هزینه دستمزد هر کل
کیلومتر-صندلی کیلومتر-صندلی کیلومتر-صندلی کیلومتر-صندلی کیلومتر-صندلی

یونایتد 0.096 0.1034 0.0074 0.0350 79،250
سات وست 0.0744 0.0858 0.0114 0.0255 19،807
آلاسکا 0.086 0.0914 0.0054 0.0282 7،390
دلتا 0.0886 0.1020 0.0134 0.0329 65،133
نرت وست 0.0953 0.1043 0.0090 0.0318 45،656
تی دبلیو آی 0.096 0.0907 (0.0053) 0.0337 19،321
کانتیننتال 0.0961 0.1078 0.0117 0.0261 29،703
امریکن 0.0969 0.1059 0.0090 0.0342 78،233
یواس ایرویز 0.1232 0.1360 0.0128 0.0497 27،716
میانگین8شرکت 0.0946 0.1030 0.0084 0.0328 36،610

هزینه واقعی یونایتد در ازای هرکیلومتر-صندلی 0.0960 دلار است که از میانگین هزینه متعلق به هشت شرکت دیگر (0.0946) 0.0014 دلار بیشتر است. یعنی هزینه هرکیلومتر-صندلی شرکت یونایتد تقریبا مشابه متوسط هزینه هشت شرکت دیگر است. اگر این شرکت خود را با شرکت هواپیمایی سات وست مقایسه کند(یعنی شرکتی که دارای کمترین هزینه برای هر کیلومتر-صندلی است) در آن صورت با تصویری متفاوت و نامطلوب روبرو خواهد شد. این تفاوت برابر است با 29 درصد هزینه هر کیلومتر-صندلی شرکت سات وست.

البته استفاده از این روش عاری از مشکل نیست برای مثال یک مشکل حصول اطمینان از مقایسه پذیری اعداد شاخص است زیرا شرکتها از نظر روشهای هزینه یابی موجودی ها، روشهای استهلاک و مواردی از این نوع، تفاوتهای زیادی باهم دارند.

برنامه ریزی هزینه های سربار متغیر و ثابت
برنامه ریزی هزینه های سربار متغیر
برنامه ریزی اثربخش هزینه های سربار، مستلزم انجام فعالیتهای مربوط به سربار متغیری است که برای مشتریان کالاها یا خدمات ارزش افزوده دارد.

مثال
برای مثال شرکت برج که یک نوع کت تک تولید میکند و آن را به خرده فروشی ها می فروشد این موضوع را بررسی خواهد کرد که هریک از فعالیتهای مخزن هزینه های سربار متغیر چگونه با تحویل کالا یا خدمت به مشتریان، مرتبط است. مثلا مشتریان شرکت چنین می پندارند که دوخت لباس از فعالیتهای ضروری شرکت است. از این رو فعالیتهای مربوط به نگهداری چرخهای خیاطی (از جمله هزینه های سربار متغیر شرکت) از نوع فعالیتهای ضروری به حساب می آید. این نوع فعالیتها باید به روشی مقرون به صرفه انجام شود.

برنامه ریزی هزینه های ثابت
برنامه ریزی اثربخش هزینه های سربار ثابت با همان مجموعه چالشهای سربار متغیر روبرو است یعنی برنامه ریزی برای انجام دادن فعالیتهای ضروری و سپس برنامه ریزی برای این فعالیتها به گونه ای اثربخش. چالش اصلی دیگر در برنامه ریزی هزینه های سربار ثابت، انتخاب میزان ظرفیت یا سرمایه گذاری لازم برای انجام فعالیتها طی یک دوره زمانی طولانی است.

برای مثال، اجاره چرخهای خیاطی توسط شرکت برج را در نظر بگیرید که هرکدام از این چرخها هرسال یک هزینه ثابت دارد.کوتاهی در اجاره چرخهای خیاطی با ظرفیت کافی منجر به ناتوانی در تامین تقاضای مشتریان و سرانجام از دست دادن فروش محصول می شود. برعکس، اگر شرکت تولید پوشاک میزان تقاضا را بیش از مقدار واقعی برآورد نماید، ظرفیت اضافی ایجاد می کند و در نتیجه هزینه ثابت ظرفیت استفاده نشده چرخهای خیاطی را تحمل می کند.

مدیریت در آغاز دوره بودجه، مهمترین تصمیمات را در رابطه با تعیین میزان هزینه های سربار ثابتی که باید واقع شود، اتخاذ می کند. از سوی دیگر، تصمیمات عملیاتی مستمر و روزانه، در تعیین میزان هزینه های سربار متغیری که در هر دوره واقع می شود، نقش بزرگی ایفا می کند.

هزینه یابی استاندارد
هزینه یابی استاندارد یک روش هزینه یابی است که در آن هزینه های مستقیم از طریق ضرب کردن قیمت یا نرخ استاندارد در منابع مصرفی استاندارد مجاز (لازم) برای تولید واقعی، ردیابی می شود و هزینه های غیر مستقیم بر مبنای حاصلضرب نرخ استاندارد و منابع مصرفی استاندارد مجاز برای تولید واقعی تخصیص می یابد.

در این روش می توان هزینه های(بهای تمام شده) هر قلم کالا یا خدمتی را که طبق برنامه درطی دوره تولید یا ارائه خواهد شد، در آغاز دوره محاسبه کرد.
این ویژگی، استفاده از یک سیستم ثبت ساده را امکان پذیر می سازد. هیچ نیازی نیست که در طی دوره کالاها یا خدمات تولید یا ارائه شده (در طی دوره) را ثبت نمود. پس از تعیین استانداردها، هزینه استفاده از هزینه یابی استاندارد نسبت به هزینه یابی عادی یا واقعی می تواند کمتر باشد.

تعیین نرخ بودجه ای تخصیص هزینه های سربار متغیر
برای تعیین نرخ تخصیص هزینه های سربار متغیر می توان چهار مرحله را طی کرد:
انتخاب دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبه بودجه
انتخاب مبنای تخصیص هزینه برای تخصیص هزینه های سربار متغیر به موضوعات هزینه
شناسایی هزینه های سربار متغیر مرتبط با هریک از مبانی تخصیص هزینه
محاسبه نرخ هرواحد از مبنای تخصیص هزینه برای تخصیص هزینه های سربار متغیر به موضوعات هزینه

در هزینه یابی استاندارد، نرخ سربار متغیر برای یک واحد مبنای تخصیص هزینه را غالبا نرخ استاندارد برای هرواحد محصول می نامند. این نرخ استاندارد به تعداد مبنای تخصیص هزینه (منابع مصرفی) مجاز برای تولید هر واحد محصول بستگی دارد.
نرخ بودجه ای هزینه سربار متغیر ₓ بودجه مجاز منابع مصرفی = نرخ بودجه ای هزینه سربار متغیر
برای هر واحد منابع مصرفی برای هرواحد محصول برای هر واحد محصول
انحرافات هزینه سربار متغیر
تجزیه و تحلیل بودجه انعطاف پذیر
انحراف بودجه انعطاف پذیر سربار متغیر تفاوت بین هزینه های سربار متغیر واقعی و بودجه انعطاف پذیر هرینه های سربار متغیر را نشان می دهد

بودجه انعطاف پذیر – نتایج واقعی = انحراف بودجه انعطاف پذیر سربار متغیر

انحراف کارایی سربار متغیر
انحراف کارایی سربار متغیر میزان کارایی استفاده از مبانی تخصیص هزینه (یا منابع) را نشان می دهد.

نرخ بودجه ای× بودجه مجاز مبنای تخصیص تعداد واقعی مبنای تخصیص
سربار متغیر سربار متغیر برای تولید واقعی – هزینه سربار متغیر که برای = انحراف کارایی
تولید واقعی مصرف شده است سربار متغیر

انحراف هزینه سربار متغیر
انحراف هزینه سربار متغیر، برابر با تفاوت بین هزینه واقعی سربار متغیر و بودجه مجاز مبنای واقعی تخصیص سربار مورد استفادهبرای تولید واقعی است. فرمول محاسبه انحراف هزینه سربار متغیر به شرح زیر است:

مقدار واقعی مبنای هزینه بودجه ای سربار هزینه واقعی سربار برای
تخصیص استفاده × متغیر برای هرواحد مبنای – هر واحد مبنای تخصیص = انحراف هزینه
شده برای تولید تخصیص هزینه (نرخ بودجه ای) هزینه(نرخ واقعی) سربار متغیر
تعیین نرخ تخصیص هزینه سربار ثابت بودجه ای
هزینه های سربار ثابت یک رقم کلی است که در طی یک دوره زمانی مشخص، با وجود تغییر وسیع در سطح فعالیت یا حجم تولید، ثابت می ماند. اگرچه اغلب، کل هزینه های ثابت را در بودجه انعطاف پذیر می گنجانند، اما این هزینه ها در یک دامنه مربوط، ثابت می مانند و سطحتولیدی که برای تعدیل هزینه های متغیر و فروش انتخاب می شود، بر هزینه ثابت بی اثر است.

برای تعیین نرخ سربار ثابت بودجه ای باید مراحل زیر را طی کرد:
انتخاب دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبه بودجه
انتخاب مبنای تخصیص هزینه برای تخصیص هزینه های سربار ثابت به موضوعات هزینه
تعیین هزینه های سربار ثابت مرتبط با هریک از مبانی تخصیص هزینه
محاسبه نرخ هزینه تخصیص هزینه های سربار ثابت

بودجه مجموع هزینه های مخزن هزینه سربار
= نرخ بودجه ای هزینه سربار ثابت
بودجه مجموع مقادیر مبنای تخصیص هزینه
انحرافات هزینه سربار ثابت
مبلغ سربار ثابت در بودجه انعطاف پذیر، همان مبلغی است که در بودجه ثابت در آغاز دوره گنجانده شده است. براساس تعریف، تاثیری در هزینه های ثابت ندارد و به همین دلیل در بودجه انعطاف پذیر، هزینه های ثابت همان مبلغی است که در بودجه ثابت می آید.

انحراف بودجه انعطاف پذیر سربار ثابت معادل تفاوت بین هزینه های سربار ثابت واقعی و هزینه های سربار ثابت طبق بودجه انعطاف پذیر است:

مبلغ بودجه انعطاف پذیر – هزینه های واقعی = انحراف بودجه انعطاف پذیر سربار ثابت

انحراف بودجه انعطاف پذیر سربار متغیر به دو بخش انحراف هزینه و انحراف کارایی تقسیم می شود درحالیکه برای هزینه های ثابت چیزی به نام انحراف کارایی وجود ندارد، زیرا درجه کارایی عملیات در دوره خاص بودجه، اثری بر مبلغ کلی هزینه ثابت ندارد….

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

2 مگابایت

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با بودجه انعطاف پذیر و بررسی شیوه تهیه آن (کد16251)”