دانلود پاورپوینت آموزش مرکز جرم وتکانه خطی از کتاب (فیزیک پایه 1( مکانیک) (کد14980)

تومان5,000

دانلود پاورپوینت آموزش مرکز جرم وتکانه خطی از کتاب (فیزیک پایه 1( مکانیک)

فیزیک پایه 1( مکانیک)

تعداد اسلاید : 54 اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت آموزش مرکز جرم وتکانه خطی از کتاب (فیزیک پایه 1( مکانیک)

دانلود پاورپوینت آموزش مرکز جرم وتکانه خطی از کتاب (فیزیک پایه 1( مکانیک)

فیزیک پایه 1( مکانیک)

عنوان های پاورپوینت  آموزش مرکز جرم وتکانه خطی از کتاب (فیزیک پایه 1( مکانیک) ،فیزیک پایه 1( مکانیک) عبارتند از :

 فیزیک ، مفهوم، مدل ، قانون ونظریه
بردارها: ضرب نرده ای وبرداری
ا نواع حرکت: یک بعدی و دوبعدی
حرکت سقوطی آزاد و دایره ای
حرکت نسبی
دینامیک ذره : قوانین نیوتن و اصطکاک
مفاهیم کار ، انرژی وتوان
پایستگی انرژِ ی : نیروهای پایستارو غیر پایستار
انرژی جنبشی و پتانسیل
تکانه خطی و قانون پایستگی تکانه خطی
سیستم ذرات : مرکز جرم ، حرکت مرکز جرم
دوران جسم صلب حول محورثابت : سینماتیک دورانی
دینامیک دورانی :تکانه زاویه ای و پایستگی آن
گرانش : قانون گرانش نیوتن
حل مسائل فیزیک مکانیک


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آموزش مرکز جرم وتکانه خطی از کتاب (فیزیک پایه 1( مکانیک) ،فیزیک پایه 1( مکانیک)

فصل دهم
مرکز جرم وتکانه خطی
درس ا مروز ما:
انرژی پتانسیل و نیرو
سیستم ذرات

مرکز جرم

سرعت و شتاب مرکز جرم
دینامیک مرکز جرم
تکانه خطی
چند مثال
انرژی پتانسیل و نیرو
برای نیروی پایستار انرژی پتانسیل را اینگونه تعریف می کنیم::

بنابراین:

چند تابع انرژی پتانسیل را در نظر گرفته و نیرو را حساب کنید:
فنر :

جاذبه مجاور زمین:

جاذبه نیوتن :
نمودارهای انرژی پتانسیل
جسمی را در نظر بگیردید که روی یک سطح بدون اصطکاک می لغزد و به یک فنر آرمانی وصل شده است:.

نمودارهای ا نرژی پتانسیل
جسمی را در نظر بگیردید که روی یک سطح بدون اصطکاک می لغزد و به یک فنر آرمانی وصل شده است:.

F = -dU/dx = -شیب
نمودارهای ا نرژی پتانسیل
انرژی پتانسیل جسم مشابه انرژی پتانسیل جسمی است که درون یک “کاسه ” می لغزد:

Ug = mgy = 1/2 kx2 = Us
تعادلدانلود پاورپوینت آموزش مرکز جرم وتکانه خطی از کتاب (فیزیک پایه 1( مکانیک) فیزیک پایه 1( مکانیک)

F = -dU/dx = -شیب
لذا F = 0 اگر شیب= 0 باشد .
واین متناظر با حالت بیشینه یا کمینه انرژی پتانسیل U(x)است .
و این حالت تعادل جسم است .
اگر جسم را در وضعیت x = 0, قرار دهیم جسم حرکت نخواهد کرد..
تعادل
اگر جابه جایی از وضعیت تعادل سبب ایجاد نیرویی شود که بخواهد جسم ر ا به وضعیت تعادل برگرداند این نوع تعادل را پایدار میگویند..
واین متناظر با حالت کمینه انرژی پتانسیل U و وضعبت تعادل جسم است .
به زبان ریاضی درحالت پایدار انحنا مثبت ( مشتق دوم منحنی) مثبت است ..
تعادل
فرض کنید که تابع U(x) چنین باشد:
این دو وضعیت تعادل دارد یکی پایدار (+ انحنای ) ویکی ناپایدار ( انحنای -) است .
جسم کوچکی را در نظر بگیردید که روی سطح U(x) می لغزد:
اگر بعد از تکان کوچکی به آن بخواهد به لغزش خود ادامه بدهد دراینصورت تعادل آن ناپایدار است.
اگر بعداز یک ضربه آرام بخواهد به وضعیت تعادل بگردد می گوییم که تعادش پایدار است.
اگر انحنا صفر باشد (سطح تخت ) در اینصورت تعادل خنثی خواهد بود. (
سیستم چند ذره ای :
تاکنون رفتارسیستم های بسیار ساده (متشکل از یک یا دو ذره ) را بررسی کردیم.
ولی سیستم های حقیقی بسیار جالب تر هستند!
مثلا یک دیسک چرخنده را در نظر بگیرید.

یک جسم گسترده صلب را می توان فرض کرد که از چند قسمت تشکیل شده است دراین صورت حرکت هرقسمت بستگی به این دارد که کجا قرار گرفته است!. !
سیستم چند ذره ای : تعریف مرکز جرم
”وضعیت ” یک جسم متشکل از چند قسمت را چگونه توصیف کنیم ؟
مرکز جرم را تعریف کنید (وضعیت میانگین ) :
برای N ذره مشابه و جدا ازهم که جرم و موقعیت آنها را می دانیم:
سیستم چند ذره ای : تعریف مرکز جرم
اگر سیستم فقط از دو ذره تشکیل شده باشددراین صورت :
سیستم چند ذره ای : تعریف مرکز جرم
اگر سیستم فقط از دو ذره تشکیل شده باشد:
سیستم چند ذره ای : تعریف مرکز جرم
اگر سیستم فقط از دو ذره تشکیل شده باشد
سیستم ذرات : مرکز جرم
مرکز جرم جایی است که در آ ن سیستم درتعادل است !!
درشکل زیر به مرکز جرم توجه کنید:.

سیستم ذرات : مرکز جرم
مولفه های مرکزجرم را RCM به طور جداگانه در نظر بگیرید:
یک مثال :
توزیع جرم زیر را در نظر بگیرید:
سیستم ذرات : مرکز جرم
در مورد یک جسم صلب از انتگرال استفاده می کنیم :

سیستم ذرات : مرکز جرم
مرکز جرم در واقع ” مرکز ” جسم است .
سیستم ذرات : مرکز جرم
می دانیم که مرکز جرم یک جسم ” مرکز ” جسم است :.
سیستم ذرات : مرکز جرم
از قدرت ابتکار خود برای یافتن مرکز جرم یک جسم استفاده می کنیم :
مرکز جرم بر مرکز هندسی جسم منطبق است !
سیستم ذرات : مرکز جرم
مرکز جرم ترکیبی از اشیا برابر با میانگین مراکز جرم آن اشیا است :

تمرین مرکز جرم:
دیسک شکل (1) بوضوح مرکز جرم CM آن در مرکزش قرار دارد.
فرض کنید که این دیسک را به دو قسمت تقسیم کرده و مطابق شکل (2) روی هم قرار دهیم.
مرکز جرم CM (2) در مقایسه با شکل (1) مطابق با کدام گزینه است ؟
پاسخ:
مرکز جرم CM نیمه دیسک به قسمت تخت نزدیکتر از قسمت خمیده قرار دارد
سیستم ذرات : مرکز جرم
مرکز جرم (CM) یک شیئ جایی است که آزادنه می توان شیئ را روی آن به طور متعادل قرار داد.

نیروی جاذبه به مرکز جرم CM یک جسم وارد می شود (بعدا نشان خواهیم دارد)

اگر جسم را روی محور دیگری غیراز مرکز جرم قرار دهیم
جسم طوری منحرف می شود که مرکز جرم پائین تراز آن محور قرار گیرد

ازاین خاصیت برای یافتن مرکز جرم یک جسم می توان استفاده کرد.
سیستم ذرات : مرکز جرم
جسمی را از چند محور مختلف آویزان کنید و خط شاقولی که از آن محور ها می گذرد رسم کنید محل تقاطح این خطوط شاقولی مرکز جرم جسم است !
مرکز جرم
جسمی از سه میله هم جرم که با هم زوایای مساوی تشکیل می دهند روی محوری مطابق شکل قرار می دهیم این جسم دارای چه نوع تعادلی است ؟
پاسخ:
ادامه حل:
حالتی را در نظر بگیرید که در آن به انتهای دومیله دو جرم مساوی آویزان کرده ایم :
سرعت و شتاب مرکز جرم
اگر ذرات حرکت کنند مرکز جرم آن ذرات نیز حرکت خواهد کرد.
اگر بردار موقعیت ri هر ذره از سیستم را بدانیم دراین صورت:
تکانه خطی:
تعریف: برای یک ذره تکانه p چنین تعریف می شود:

تکانه خطی:
تکانه خطی:
بنابراین تکانه کل یک سیتم ذره ای برابر است با جرم سیتستم در سرعت مرکز جرم آن سیستم

توجه کنید:

ما به کمیت علاقمندیم لذا با ید را محاسبه کنیم
تکانه خطی:
فرض کنید که یک سیستم سه ذره ای که برهم اثر متقابل دارند داشته باشیم و بر ذره اول یک نیروی خارجی وارد شود:.

تکانه خطی :
فقط نیروی خارجی کل وارد بر سیستم حائز اهمیت است!!
حرکت مرکز جرم : یادآوری
قانون زیر را برای حرکت مرکز جرم داریم ::

واین دارای چند پیامد می باشد::

این قانون می گوید که مرکز یک سیستم گسترده مانند یک جرم نقطه ای تحت تاثیر نیروهای خارجی حرکت می کند.
این رابطه نیرو F وشتاب A مطابق معمول به همدیگر مربوط می کند.
طبق این رابطه اگر FEXT = 0, باشد تکانه کل سیستم تغییر نخواهد کرد
تکانه کل سیستم پایستار می ماند اگر بر سیستم نیروی خارجی اثر نکند!.
مثال :فضانورد و طناب
دو فضانورد در فضا به وسیله طنابی به همدیگر متصلند و طناب را می کشند . این دو فضانورد در کجا به همدیگر می رسند؟
مثال :فضانورد و طناب…
حرکت مرکز جرم :
وزن یک شخص باوزن قایق او به طول 6 متر برابر است : .
او ابتدا در مرکز قایق و به فاصله 6متر از ساحل ایستاده است . او به طرف ساحل حرکت می کند تا به انتهای قایق برسد..
دراین حالت فاصله او از ساحل چقدراست ؟(هیچ نیروی افقی از طرف آب به قایق وارد نمی شود)
پاسخ:دانلود پاورپوینت آموزش مرکز جرم وتکانه خطی از کتاب (فیزیک پایه 1( مکانیک) فیزیک پایه 1( مکانیک)
ادامه پاسخ:
یادآ وری درس ا مروز:
انرژی پتانسیل و نیرو
سیستم ذرات

مرکز جرم

سرعت و شتاب مرکز جرم
دینامیک مرکز جرم
تکانه خطی
چند مثال

مطالب کتاب درسی و مساءل آن را مرور کنید!

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

3 مگابایت

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پایان نامه, پروژه دانشجویی, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آموزش مرکز جرم وتکانه خطی از کتاب (فیزیک پایه 1( مکانیک) (کد14980)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده