دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی عوامل موثر در اختلالات اسكلتي- عضلاني و ارزیابی شيوه هاي ارزيابي پوسچر (کد14893)

تومان4,000

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی عوامل موثر در اختلالات اسكلتي- عضلاني و ارزیابی شيوه هاي ارزيابي پوسچر

شيوه هاي ارزيابي پوسچر

تعداد اسلاید : 31 اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

Report Abuse

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی عوامل موثر در اختلالات اسكلتي- عضلاني و ارزیابی شيوه هاي ارزيابي پوسچر

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی عوامل موثر در اختلالات اسكلتي- عضلاني و ارزیابی شيوه هاي ارزيابي پوسچر،شيوه هاي ارزيابي پوسچر

عنوان های پاورپوینت تحلیل و بررسی عوامل موثر در اختلالات اسكلتي- عضلاني و ارزیابی شيوه هاي ارزيابي پوسچر،شيوه هاي ارزيابي پوسچر عبارتند از :

اهميت اختلالات اسكلتي – عضلاني

: در سال 1993osha هدف
ريسك فاكتورهاي فيزيكي- مكانيكي منجر به اختلالات اسكلتي-عضلاني
اساس بيومكانيكي آسيبهاي اسكلتي- عضلاني
اساس بيومكانيكي آسيبهاي اسكلتي- عضلاني (ادامه)
عوامل موثر در اختلالات اسكلتي- عضلاني
متغيرهاي بيومكانيكي
شيوه هاي ارزيابي خطر بروز اختلالات اسكلتي- عضلاني
PRIEL شيوه

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی عوامل موثر در اختلالات اسكلتي- عضلاني و ارزیابی شيوه هاي ارزيابي پوسچر،شيوه هاي ارزيابي پوسچر

روش RULA Rapid Upper Limb Assessment
Hospitality Asset Managers Association: HAMA HAMA روش
PLIBEL روش
REBA روش
QECروش

OWAS زمينه وتكوين
OWAS دسته بندي پوسچر درروش
(ادامه)OWASدسته بندي پوسچر درروش
(ادامه)OWASدسته بندي پوسچر درروش
(ادامه)OWAS دسته بندي پوسچر درروش
ارزیابی پوسچرکدگذاری شده

روش کار درمطالعه ی ارگونومیک کار
تجزیه وتحلیل داده ها وگزارش نتیجه نهایی
به کمک کامپیوترOWAS اجرای


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل تحلیل و بررسی عوامل موثر در اختلالات اسكلتي- عضلاني و ارزیابی شيوه هاي ارزيابي پوسچر،شيوه هاي ارزيابي پوسچر

 

اهميت اختلالات اسكلتي – عضلاني
Occupational Safety and Health Administration :osha درطبقه بندي WMSDs
رتبه دوم بيماريها وعوارض ناشي ازكار را به خود اختصاص داده
داراي رتبه نخست از نظربروز درد ورنجي كه گريبانگير فرد مي شود
جز عمده ترين عوامل از دست رفتن زمان كار، افزايش هزينه ها وآسيبهاي انساني
علت يك سوم درخواست غرامت هاي ناشي از كار
60 درصد از كل موارد جديد بيماري در محيط كاردر آمريكا با يك رشد5 درصدي درسال

44% از بيماريهاي اسكلتي-عضلاني درآمريكا
33% از بيماريهاي اسكلتي-عضلاني در فنلاند
هزينه اي برابر3 تا 5 درصد توليد ناخالص ملي در كشورهاي حوزه اسكانديناوي
هزينه اي برابر.5/0تا 2 درصد توليد ناخالص اتحاديه اروپا

: در سال 1993osha هدف

هدف برنامه ي ايمني وبهداشت در محيط كار پيشگيري از آسيب ها وبيماريها از طريق حذف علل آنها مي باشد.در ارگونومي اين هدف حذف يا كاهش مواجهه ي كارگر باخطرات ارگونوميك مي باشد كه باعث WMSDsمي شوند.
ريسك فاكتورهاي فيزيكي- مكانيكي منجر به اختلالات اسكلتي-عضلاني
پوسچر نامناسب يا ثابت
اعمال نيروي زياد
تكرار حركت
بلند كردن وحمل بار
فشار تماسي
ارتعاش تمام بدن يا موضعي
دماي پايين
روشنايي نامطلوب
اساس بيومكانيكي آسيبهاي اسكلتي- عضلاني
آسيب همان تخريب مكانيكي بافت است كه درآن انسجام بافت مورد حمله قرارمي گيرد.
اين مواجهه و انباشتگي تنش هاي پياپي است كه در درازمدت از ترميم كامل آسيب ها جلوگيري مي كند ومانع تغييرات سازشي براي خنثي سازي اثرات بيومكانيكي مي شود.
ماهيت ويسكوالاستيك بافت هاي كلاژن دارموجب مي شود نيرو به شكل كششي انتقال داده يا تحمل شود از آنجاكه اين محدوده -ي تغييرشكل كششي حداكثر 4% مي باشد اعمال كشش هاي بيش از آن منجر به:
اساس بيومكانيكي آسيبهاي اسكلتي- عضلاني (ادامه)

تغيير شكل بافت در طولاني مدت
پارگي بافت دراثرتغيير شكل 10-8%
كاهش سطح مقطع بافت
افزايش شدت استرس
كاهش ظرفيت تحمل فشار
ودر نهايت احتمال وقوع آسيب افزايش مي يابد.

عوامل موثر در اختلالات اسكلتي- عضلاني
عوامل ژنتيكي

عوامل مورفولوژيك

عوامل رواني- اجتماعي

عوامل بيو مكانيكي
متغيرهاي بيومكانيكي
اين متغيرها تحت قالب نظريه اعمال نيروي بيش از حد بررسي مي شوند ودر اين نظريه سه فاكتور:
بزرگي نيرو
زمان مواجهه ي موثر
پوسچر كاري ودامنه حركت
.
شيوه هاي ارزيابي خطر بروز اختلالات اسكلتي- عضلاني
شيوه هاي دستگاهي يا مستقيم
شيوه هاي خود گزارشي
شيوه هاي مشاهده اي كه خود شامل:
قلم – كاغذي
فيلمبرداري وواكاوي پوسچر به وسيله كامپيوتر

كه در اين جا به طور اختصاصي به شيوه هاي قلم- كاغذي پرداخته مي شود:
OWAS
RULA
REBA
QEC

PRIEL شيوه
برگه پوسچر گرام
انتخاب پوسچر خطرناك
ترسيم طرح شماتيك
طبقه بندي براساس وضعيت قرارگيري 14 عضوبدن نسبت به سه صفحه مرجع
بيان پوسچر به صورت داده هاي عددي
كاربرد براي كارهاي استاتيك
ازمعايب آن
زمان زياد مورد نياز براي واكاوي
عدم كارايي براي كارهاي ديناميك

روش RULA Rapid Upper Limb Assessment
براي ارزيابي شدت فشار وضعيتي به ويژه براي كارهاي ايستاكه براساس روشOWAS وبااستفاده از مفاهيم نظري آن پايه ريزي شده است.
درآن تجزيه وتحليل براي اندام هاي :
گردن
تنه
بازو
ساعد ومچ دست
پاها
به كمك كدگذاري براي انحراف از وضعيت طبيعي هر اندام كه با افزايش انحراف كدمتعلقه بزرگتر مي گردد.
Hospitality Asset Managers Association: HAMA HAMA روش
براي تجزيه وتحليل فشار بيومكانيكي بردست ها وبازوها كه 5 عامل اصلي دخيل درآن عبارتند از:
نوع حركت
نوع چنگش
وضعيت قرارگرفتن اندام فوقاني
فشار خارجي
سطح تلاش فيزيكي
ارتباط ميان وضعيت بدن واعمال نيرو با طراحي ايستگاه ومحيط كار قابل بررسي است.
ازمعايب آن : معياري جهت توصيف سطح مواجهه وجود ندارد.

PLIBEL روش
با استفاده از چك ليستي خطرات ارگونوميكي محيط كارشناسايي شده كه اين چك ليست حاوي اطلاعات پوسچر كار ، حركت ها، طراحي ايستگاه كار و ابزار مي باشد ودرمورد 5 ناحيه از بدن شامل:
گردن،شانه،پشت
آرنج ها،ساعدها،دستها
پاها
زانوها
كمر
روشي سودمند براي شناسايي ريسك فاكتورهاي آسيب زا در ناحيه خاصي ازبدن
از معايب آن: اعتبار بين مشاهده گر بالا نيست و تعيين بزرگي خطر در هنگام تركيب ريسك فاكتورها دشوار است.
REBA روش
براي ارزيابي مشاغلي كه تغييرات زيادي در پوسچر ووضعيت انجام كار دارند مناسب بوده براساس روش RULA توسعه يافته وبه ترتيب زير عمل مي شود:
انتخاب پوسچر يا فعاليت خطرناك
طراحي دياگرام مربوطه
كدگذاري پوسچر اندامهاي گوناگون
تركيب امتياز پوسچر اندام با اعمال نيرو ونوع فعاليت
تعيين سطح اولويت اقدام اصلاحي
QECروش
در اين روش پوسچروحركت هاي تكراري
كمر
شانه
بازو
مچ دست/دست ارزيابي شده و با گردآوري اطلاعات
مدت زمان انجام كار
حداكثروزن بار
اعمال نيرو توسط دست
نياز ديداري وظيفه
دريافت و قضاوت كارگر ، بزرگي هر مورد ارزيابي شده و به صورت سطوح مواجهه دسته بندي مي شود وبا استفاده از جدولي امتياز گذاري شده و سطح مواجهه تركيبي با ريسك فاكتورهاي گوناگون براي هر يك از اندام ها ي يادشده تعيين مي شود.

OWAS زمينه وتكوين
Ovako Working Posture Analyzing System
در Ovako oy فنلاند
كارهاي فيزيكي سنگين
غيبت از كار
از كار افتادگي زود هنگام ناشي از اختلالات اسكلتي-عضلاني زمينه بررسي ارگونوميك رافراهم آوردكه منجر به تعريف 84 پوسچر شاخص شد كه تركيبي از پوسچرهاي پاها، تنه، بازوها ست
OWAS دسته بندي پوسچر درروش
كه اين پوسچرها تركيبي از 7 پوسچر پا ،4 پوسچر تنه و3 پوسچر بازوست.

پس از انتخاب پوسچرهاي شاخص براي تعيين كارايي روش 28 شغل واكاوي گشت .

سپس براي تعيين روايي واعتبار آنها 52 شغل كه 36000 پوسچراز آن حاصل شد مورد ارزيابي قرار گرفت تنها ايراد آن اين بودكه نتيجه ارزيابي كارگران در يك شغل اعتبار داده ها را اندكي پايين تر
مي آورد.
(ادامه)OWASدسته بندي پوسچر درروش
تنه ، بيانگرنخستين رقم دركد پوسچر:
ستون فقرات كشيده ومستقيم
ستون فقرات خميده
تنه در حال چرخش
تنه خميده ودر چرخش
بازوها، بيانگردومين رقم دركد پوسچر:
هر دوبازو پائين تر از ارتفاع شانه
يكي از بازوها در ارتفاع شانه يا بالاتر از آن
هر دو بازو در ارتفاع شانه يا بالاتر از آن

(ادامه)OWASدسته بندي پوسچر درروش
پاها، بيانگرسومين رقم دركد پوسچر:
نشسته
ايستاده با پاهاي كشيده ومستقيم
ايستاده با يك پاي مستقيم
ايستاده بر دو زانوي خميده
زانو زده بر روي يك زانوي خميده
زانو زده بريك يا هر دو زانو
راه رفتن يا جابجا شدن
وزن بار يا نيروي موردنياز
نيروي كمتر از kg10…

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی عوامل موثر در اختلالات اسكلتي- عضلاني و ارزیابی شيوه هاي ارزيابي پوسچر،شيوه هاي ارزيابي پوسچر

محاسبه ی درصد هر پوسچر ترکیبی تعیین سطح اقدام اصلاحی
گزارش فراوانی پوسچرهای نامطلوب
در صورت نیاز به اطلاعات جزئی ، تجزیه وتحلیل براساس فازهای کاری
استفاده از نرم افزارOWAS در تجزیه و تحلیل داده ها وکاهش زمان آنالیز بسیار مفید است.
اعتبار وروایی روش OWAS نزدیک به 90% می باشد وتصویری نسبتا درست از فشار وضعیتی را به دست داده و روایی قابل قبولی دارد.

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی عوامل موثر در اختلالات اسكلتي- عضلاني و ارزیابی شيوه هاي ارزيابي پوسچر،شيوه هاي ارزيابي پوسچر
به کمک کامپیوترOWAS اجرای
به کمک نرم افزار OWASCO
فازهای کاری
فاصله ی زمانی بین مشاهده ها
کدگذاری فازهای گوناگون
شناسایی فازهای خطرناک
به کمک نرم افزار OWASAN
توصیه های اقدامات اصلاحی
تعیین اولویت اقدامات اصلاحی
فهرست کردن پوسچرهای کاری
درصد فازهای کاری
بدترین پوسچرهای کاری
چاپ اطلاعات زمینه ای

 

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

3 مگابایت

تعداد اسلاید

31 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی عوامل موثر در اختلالات اسكلتي- عضلاني و ارزیابی شيوه هاي ارزيابي پوسچر (کد14893)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: مهرگان
  • فروشنده: هیوا احمدی
  • آدرس: فارس
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.