دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل ارزشيابي صلاحيت باليني (کد14892)

تومان8,000

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل ارزشيابي صلاحيت باليني

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل ارزشيابي صلاحيت باليني

تعداد اسلاید :88 اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

Report Abuse

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل ارزشيابي صلاحيت باليني 

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل ارزشيابي صلاحيت باليني 

عنوان های پاورپوینت تجزیه و تحلیل ارزشيابي صلاحيت باليني  عبارتند از :

تجزیه و تحلیل ارزشيابي صلاحيت باليني
ارزشيابي صلاحيت باليني

Professional Competence
What is Clinical Competency?
What is the best way to evaluate Clinical Competency?
A simple model of competence
Model of competence
climbing the pyramid
Validity of testing formats
Miller’s Pyramid for Assessing Clinical Competence
Expanding our toolbox…..
Expanding our toolbox…..
Expanding our toolbox…..
Expanding our toolbox…..
ACGME Core Competencies(The 6 Competencies)
انواع آزمونها
What are assessment tools?
آزمونهای کتبی
What are assessment tools?
What are assessment tools?
What are assessment tools?
ارزيابي هاي در محل خدمتWorkplace Based Assessment) )
Climbing the Pyramid
ارزشیابی صلاحیت بالینی
What’s in a name?
OSCE

OSCEs – Structured

Clinical Examination

Objective Structured Clinical Examination
Objective Structured Clinical Examination
Objective Structured Clinical Examination
Objective Structured Clinical Examination
Objective Structured Clinical Examination
Objective Structured Clinical Examination

What is the purpose of the OSCE?
What is OSCE?
OSCE is Useful to Evaluate:
OSCE =Performance-Base assessment (Skill Based Assessment) :
What is the format of OSCE?
What is the format of OSCE?
OSCE
OSCE
نقشه طرحريزي شده از 9 ايستگاه OSCE
تعیین پروسه امتحان

What is the stations’ contents?
What is the stations’ contents?
OSCE
اختلالات مفصل گیجگاهی – فکیگرافی OPG
محتوای ایستگاه ها:

مشاوره و آموزش بیمار
مال اکلوژن-بیماری های لثه
مال اکلوژن

گرفتن تاریخچه بیمار
How do you evaluate the examinee?
How do you evaluate the examinee?
چگونگی ارزیابی :OSCE

Who are the Raters?
OSCE
How to Develop OSCE?
How to Develop OSCE?
How to Develop OSCE?
How to Develop OSCE?
OSCE is suggested the first best method for evaluation of:
چند مثال براي فعاليتهايي كه مي توانيم براي ايستگاهها در نظر بگيريم :

مزایای استفاد از OSCE :
مزایای استفاد از OSCE :
محدودیتهای استفاد از OSCE :
محدودیتهای استفاد از OSCE :

 


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل تجزیه و تحلیل ارزشيابي صلاحيت باليني 

ارزشيابي صلاحيت باليني

Evaluation is for
Improvement
Not
Provement
Professional Competence
The habitual and judicious use of communication, knowledge, technical skills, evidence based decision making, emotions, values, and reflection to improve the health of the individual patient and the community.
“به کارگیری عادت‌گونه و مدبرانه‌ دانش، مهارتهای ارتباطاتی، مهارتهاي عملي، استدلال باليني، عواطف، ارزشها و بازانديشي در فعاليت حرفه‌اي روزمره، در جهت خدمت به فرد و جامعه\”
What is Clinical Competency?
The ability to handle
a complex professional task by
integrating knowledge, skills and attitudes.

What is the best way to evaluate Clinical Competency?

A simple model of competence
Model of competence
climbing the pyramid
Validity of testing formats
Miller’s Pyramid for Assessing Clinical Competence
Expanding our toolbox…..
Expanding our toolbox…..
Expanding our toolbox…..
Expanding our toolbox…..
ACGME Core Competencies(The 6 Competencies)
Patient Care
Medical Knowledge
Professionalism
Interpersonal & Communication Skills
Practice-Based Learning and Improvement
Systems-Based Practice
انواع آزمونها
1- آزمونهای تکوینی (Formative):
ارزيابي هاي محل خدمت (Workplace) با پس خوراند (feedback) مناسب درطول دوره آموزشی
پيشرفت تحصیلی وتجربیات یادگیری دانشجو
تمام عملكرد و رفتار يك دانشجو مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
2- آزمونهاي تجمعی : (Summative)
نشانگر قبولي يا ردي از امتحان آخر ترم يا ارتقائ سالانه دستياري مي باشد .
ارزيابي فقط در حيطه دانش مي باشد.

What are assessment tools?
آزمونهای کتبی
What are assessment tools?
What are assessment tools?
What are assessment tools?
ارزيابي هاي در محل خدمتWorkplace Based Assessment) )
Mini-CEX) Clinical Evaluation Exercise)
CBD یا CSR (Chart Stimulated Recall)
DOPS ) Direct Observation Of procedural Skills)
PBA (Procedure – based Assessment) 
)   ارزیابی °360 Mini-PAT (
OSCE (objective structured clinical examination)
GRF(Global Rating Form )

Climbing the Pyramid
ارزشیابی صلاحیت بالینی
What’s in a name?
OSCE

آزمون آسکی يک آزمون ارزيابی صلاحيت بالينی است که بصورت عينی در ايستگاههای مختلف سازماندهی شده و تقريبا هر چهار ضابطه يک آزمون عادلانه را داراست.

همه داوطلبين با يك مقياس یکسان مورد سنجش قرار مي گيرند.
همه دانشجویان با یک معیار ارزشیابی می شوند.
OSCEs – Structured
تدابير و برنامه هر ايستگاه نظام دار است.
ابزاراندازه گیری درهرایستگاه، ویژه همان ایستگاه تنظیم شده است.
درهرایستگاه یک مهارت بالینی ویژه موردارزشیابی قرارمی گیرد.
مهارت هاي ويژه اي كه در هر ايستگاه مورد آزمون قرار مي گيرند شامل موارد زير است:
History taking
Interpersonal communication
Clinical examination
Procedures

Clinical Examination
ارزشیابی رفتار حرفه ای و مهارتهای ارتباطی

ایستگاه هایی با حضور بیمارنما
فرایند را ارزشیابی کنید، نه محتوا را
مثلا دانشجو چگونه صحبت کرد نه اینکه چه گفت.

ارزشیابی مهارتهای بالینی
توانمندی دانشجو و فرایند انجام مهارت را ارزیابی کنید، نه نتیجه کار را.

Objective Structured Clinical Examination
Medical authorities & faculties started to implement the OSCE exams for clinical and communication skills assessment of medical students, clerks, interns, residents, and graduates since the 1980s.
It is a standardized method of clinical evaluation that eliminates bias.
Objective Structured Clinical Examination
OSCE is a form of performance-based testing used to measure candidates’ clinical competency. 
During an OSCE, candidates are observed and evaluated as they go through a series of stations in which they interview, examine and treat standardized patients (SP) who present with some type of a medical problem.
Objective Structured Clinical Examination
“The OSCE is an approach to the assessment of clinical competence in which the components of competence are assessed in a planned or structured way with attention being paid to the objectivity of the examination”. Harden, 1988
Objective Structured Clinical Examination
The curriculum tells the staff what to teach…

The OSCEs tells the students what to learn !

And that is the point….
What OSCE candidates should learn?
What candidates can do rather than what they know.
Objective Structured Clinical Examination
The application of their knowledge rather than the recall of knowledge.
The ‘WHAT’ to ask and do.
The ‘HOW’ they ask and do.
The ‘WHEN’ they ask and do.
How do they organize themselves.
How do they communicate with patients.

Objective Structured Clinical Examination
The OSCE has offered a strikingly new and exiting way of making valid assessment of clinical performance of medical student ,resident, and fellows .

What is the purpose of the OSCE?

Provide feedback on performance
Evaluate basic clinical skill
Measure minimal competency
What is OSCE?
It is some sort of student evaluation that examinee will go through several stations to be evaluated in clinical fields by special rating scales and checklists.
OSCE is Useful to Evaluate:
Clinical skill

Practical attitudes

Practical knowledge
OSCE =Performance-Base assessment (Skill Based Assessment) :

Actual Performance of clinical skills
is
observed in order to adjudicate the competence of Health professionals
What is the format of OSCE?
What is the format of OSCE?
It consists of several Stations
(12-20 each lasting 5 to 15 minutes not more than 30 seconds rest between each).
OSCE
نکاتی که باید هنگام طراحی این آزمون رعایت نمود:
تهیه blueprint:
تعیین اهداف آموزشی مهمی که باید مورد ارزیابی قرار گیرند.
تعداد کافی ایستگاه:
تعداد ایستگاه بیشتر از زمان هر ایستگاه اهمیت دارد.
برنامه ریزی دقیق و منظم
پیش بینی وقایع احتمالی
OSCE
نحوه برگزاری آزمون:
ایستگاههای پشت سر هم و در هر ایستگاه یک task مشخص
12تا 20 ایستگاه و هر ایستگاه 5 تا 15 دقیقه
نقشه طرحريزي شده از 9 ايستگاه OSCE
تعیین پروسه امتحان

ایستگاهها:

لازم است. Observerروش: معمولا ً

لازم نیست. Observe سؤالات و تفاسیر : معمولا ً

What is the stations’ contents?
What is the stations’ contents?
Case history
Physical exam
Real patient
Standardize pt.
Simulated pt.
History taking
Clinical procedure
Radiographs
Slide presentation

OSCE
اختلالات مفصل گیجگاهی – فکیگرافی OPG
محتوای ایستگاه ها:
تزریق بی حسی موضعی فک بالا روي مانکن
تزریق بی حسی تنه ایی فک پایین روي مانکن

مشاوره و آموزش بیمار
مال اکلوژن-بیماری های لثه
مال اکلوژن

گرفتن تاریخچه بیمار
How do you evaluate the examinee?
How do you evaluate the examinee?
Checklist
Rating scale
Short answered questions

چگونگی ارزیابی :OSCE
معیارهای ارزیابی از قبل و بر اساس اهداف آموزشی تعیین می شوند.
از یک چک لیست استاندارد شده برای ارزیابی استفاده می شود.

Who are the Raters?
Simulated pt.
Standardized pt.
Clinical staff
Non clinical staff
Non expert raters
OSCE
ارزیابی کنندگان:
ناظر متخصص
ناظر غیرمتخصص
بیمار(نما)
How to Develop OSCE?
Consider the relevant objectives
Write them down
Is the OSCE a suitable format to evaluate the objectives?
Consider each station for only one objective
How to Develop OSCE?
Write a scenario for each station
Develop a suitable rating tool for each station
Write an instruction for examinee
Write an instruction for standardized patient
How to Develop OSCE?
Design certain prompts to conduct the examinees
Try to simulate nearer to the real situation
Have several rehearsals
Have a pilot study or design for testing reliability and practicality
How to Develop OSCE?
Run “OSCE”
Have a suitable feedback after examination to promote both students’ performance as well as core curriculum
OSCE is suggested the first best method for evaluation of:
Interviewing
Counseling & educating pt’s & families
Performing procedures
Physical examination
Preventive health services
Creation of therapeutic relationship with patients
Listening skills
Respectful & altruistic behaviors
Sensitive to cultural, age, gender & disability issues

چند مثال براي فعاليتهايي كه مي توانيم براي ايستگاهها در نظر بگيريم :

معاينه يك بيمار واقعي
معاينه بيمار استاندارد شده
آموزش بيمار واقعي
انجام عمل مشاوره درباره يك موضوع با يك بيمار واقعي يا تقليدي (تلفني يا حضوري )
شناسايي عوامل بيماريزا زير ميكروسكوپ
EEG, EMG , ECG راديوگرام، اسپيروگرام و …
تشخيص بيماري از روي اسلايد و تصوير يا فيلم

ديدن شرح حال و آزمايشات بيمار و تشخيص بيماري

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل ارزشيابي صلاحيت باليني 
بررسي و نقد پرونده بيماران مرخص شده
گوش كردن نوار صداهاي قلبي و تشخيص انواع صداهاي طبيعي و غير طبيعي
انجام يك كار عملي بر روي مولاژ
كار با دستگاهها و تجهيزات پزشكي
انجام يك آزمايش پاراكلينيكي
افتراق داروها و مواد شيميايي
تشخيص ماكروسكوپي نمونه اتوپسي شده

آزمون آسکی يک آزمون ارزيابی صلاحيت بالينی است که بصورت عينی در ايستگاههای مختلف سازماندهی شده و تقريبا هر چهار ضابطه يک آزمون عادلانه را داراست.
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل ارزشيابي صلاحيت باليني 
مزایای استفاد از OSCE :
اين روش براي سنجش صلاحيتهاي كلينيك و حل مسئله موثر است.

روش ارزيابي منصفانه ايست چون سوالات آن عيني است.

براي ارزيابي مهارتهاي رواني – حركتي روش مناسبي است.

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

5 مگابایت

تعداد اسلاید

87 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل ارزشيابي صلاحيت باليني (کد14892)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: مهرگان
  • فروشنده: هیوا احمدی
  • آدرس: فارس
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.