دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ضرورت تجديد نظر در سياستهاي حمايتي از روستائيان وارزیابی علل مهاجرت روستائيان به شهرها (کد14700)

تومان6,000

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ضرورت تجديد نظر در سياستهاي حمايتي از روستائيان وارزیابی علل مهاجرت روستائيان به شهرها

اشتباهات راهبردي در برنامه ريزي توسعه روستا طي دو دهه اخيرملاحظاتي درباب آسيب شناسي توسعه روستايي در ايران

تعداد اسلاید : 27 اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

Report Abuse

 دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ضرورت تجديد نظر در سياستهاي حمايتي از روستائيان وارزیابی علل مهاجرت روستائيان به شهرها، 

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ضرورت تجديد نظر در سياستهاي حمايتي از روستائيان وارزیابی علل مهاجرت روستائيان به شهرها، اشتباهات راهبردي در برنامه ريزي توسعه روستا طي دو دهه اخيرملاحظاتي درباب آسيب شناسي توسعه روستايي در ايران

عنوان های پاورپوینت تحلیل و بررسی ضرورت تجديد نظر در سياستهاي حمايتي از روستائيان وارزیابی علل مهاجرت روستائيان به شهرها، اشتباهات راهبردي در برنامه ريزي توسعه روستا طي دو دهه اخيرملاحظاتي درباب آسيب شناسي توسعه روستايي در ايرانعبارتند از :

 

تعريف روستا:

اهداف گوناگوني که براي برنامه هاي توسعه روستايي تعريف ميشود عمدتا به موارد زير خلاصه ميگردد:

تشريح وضع موجود و مسائل ومشكلات پيش رو

سرعت یافتن روند زوال روستاها

ضرورت تجديد نظر در سياستهاي حمايتي از روستائيان

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ضرورت تجديد نظر در سياستهاي حمايتي از روستائيان وارزیابی علل مهاجرت روستائيان به شهرها، اشتباهات راهبردي در برنامه ريزي توسعه روستا طي دو دهه اخيرملاحظاتي درباب آسيب شناسي توسعه روستايي در ايران

توزيع سهام عدالت ميان همه روستانشينان ازدو جنبه ديگر نيز قابل نقد و بررسي است:

تبیین فرایند زوال روستاها در نتیجه رشد بی رویه و پیشروی شهرها در حوزه نفوذشان درقالب یک الگوی ریاضی

 

در جهت اصلاح راهبردهاي توسعه در روستا به نكات زير توجه شود :


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل تحلیل و بررسی ضرورت تجديد نظر در سياستهاي حمايتي از روستائيان وارزیابی علل مهاجرت روستائيان به شهرها، اشتباهات راهبردي در برنامه ريزي توسعه روستا طي دو دهه اخيرملاحظاتي درباب آسيب شناسي توسعه روستايي در ايران

اين مقاله ضمن تشريح وضع موجود، سياستها و راهبردهاي اتخاذ شده طي بيش از دو دهه اخير را مورد ارزيابي و قضاوت آسيب شناسانه قرار مى دهد.خصوصا بر نقش پديده گسترش شهرها بسوي روستاهاي درحوزه نفوذ و روند زوال روستاها به عنوان يكي از عمده علل عدم تحقق اهداف توسعه روستا تاكيد شده.درهمين بخش از مقاله با هدف ارزيابي و به چالش كشيدن ميزان كارايي برخي سياستهاي توسعه روستايي دركشور، يافته ها ونتايج مربوط به علل مهاجرت روستائيان به شهرها نيز درچهارچوبي تحليلي مورد اشاره قرار گرفته است.

تعريف روستا:
محدوده‌اي از فضاي جغرافيايي است كه واحد اجتماعي كوچكي مركب از تعدادي خانواده كه نسبت به هم داراي نوعي احساس دلبستگي, عواطف و علائق مشترك هستند, تجمع يافته و بيشتر فعاليت‌هايي كه براي تامين نيازمندي‌هاي زندگي خود انجام مي‌دهند, از طريق استفاده و بهره‌گيري از زمين و در درون محيط مسكوني‌شان صورت مي‌گيرد. اين واحد اجتماعي كه معيشت اهالي آن به كاركشاورزي وابسته است در عرف, ده ناميده مي‌شود.

اهداف گوناگوني که براي برنامه هاي توسعه روستايي تعريف ميشود عمدتا به موارد زير خلاصه ميگردد:

ايجاد زمينه اشتغال مولد و پايدار در روستا
افزايش بهره وري و رشد بازده فعاليتهاي روستايي
توزيع سهم عادلانه اي از منافع حاصل از برنامه هاي توسعه ملي ميان روستائيان
عمران و آباداني روستا از طريق جلب مشاركت خود روستائيان
حفاظت از روستا و محيط زيست روستايي و بهره برداري مناسب و بهينه از منابع طبيعي و آب و خاك
تامين نيازهاي اساسي روستائيان تا سرحد خودبسندگي روستائيان

تشريح وضع موجود و مسائل ومشكلات پيش رو
اقدامات = نتايج
ازطيف بسيار وسيعي از استراتژيهاي توسعه روستايي درمقاطع مختلف وبعضا همزمان استفاده شده است. مطالعات نشان مي دهند ازمجموع بيش از ده استراتژي مطرح در زمينه توسعه روستا تقريبا همگي آنها بنوعي به عنوان سياست راهبردي در توسعه روستاهاي ايران بكارگرفته شده اند.
در نتيجه اجرای راهبردها روستاهاي زيادي به لحاظ ماهيت وكاركرد از حالت روستا بودن تغييرماهيت داده و بجاي روستا، مناطق مسكوني ايجاد شده كه آبادترازگذشته به لحـاظ بهـــــــره مندي از امكانات اجتماعي وخدماتي است،اما به لحاظ كاركرد روستا نيست.

روستاهاي زيادي به لحاظ ماهيت وكاركرد روستا بودن نابود شده و از بين رفته و در شهرها ادغام شده اند يا به مناطقي حاشيه اي مبدل شده اند كه نه كاركرد روستايي دارند ونه كاركرد شهري. عليرغم آبادترشدن روستاها نسبت به گذشته، روستائيان به لحاظ معيتشي نه وابستــه به زمـين وبهره برداري ازآب و خاك و دام هستند و نه داراي كاركردي صنعتي و خدماتي و در خور جامعه شهري هستند. معيشت مردم در این مناطق حاشیه ای بيشتر وابسته به مشاغل واسطه ، غير مولد و بعضا غير رسمي و غير قانوني است .

سرعت یافتن روند زوال روستاها

مهاجرت از روستا به شهر از يك سو و رشد جمعيت شهري از سوي ديگر موجب سرعت يافتن روند پيشروي شهرهاي بزرگ در روستاهاي اطراف ومناطق حوزه نفوذ خود شده است. بروز پديده اي كه ميتوان تحت عنوان پديده ادغام از آن نام برد. طي فرايند ادغام شهرهاي بزرگ آنقدر گسترده ميشوند كه زمينهاي كشاورزي به همراه روستاهاي حوزه نفوذ خود را در برگرفته و درخود مي بلعند.روستاهاي زيادي در دو دهه گذشته طي فرايند ادغام توسط شهرها بلعيده شده اند بدون آنكه جمعيت ساكن در اين روستاها به اختيار زندگي شهري را انتخاب كرده باشند و بدون آنكه جمعيت روستايي ساكن در اين روستاها ماهيتا و به لحاظ ايفاي نقش اجتماعي، كاركردي شهري يافته باشند. متاسفانه روند ادغام درحال حاضر نيز همچنان با سرعت درحال وقوع است و شهرهاي بزرگ به جهت مواجه بودن با رشد جمعيت و تقاضاي فزاينده براي مسكن همچون يك سونامي روستاهاي زيادي را درحوزه نفوذ خود نابود ميكنند و درخود مي بلعند

ضرورت تجديد نظر در سياستهاي حمايتي از روستائيان

سياستهاي حمايتي دولت در روستاها نيز اغلب بطور عام و نه گزينش شده براي گروه هاي هدف خاص دنبال شده و ميشود كه خود جاي تامل و ملاحظه دارد.مثلا براساس گزارشات منتشره : قريب به 80% از روستائيان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام(ره) هستند كه در صورت صحت اين موضوع بايد گفته شود كه دولت بيش از حد لازم از سياستهاي حمايتي در روستــــاها بهره ميگيرد. واقعيت موجود نشان مي دهد كه فقرو نيازمندي اساسي در ميان روستائيان كشور تا به اين گستردگي نيست كه80% روستائيان تحت پوشش كميته حضرت امام قرار بگيرند، بلكه واقعيت موجود نشان ميدهد فقردرميان جمعيت محدودي از روستائييان اما بطورعميق وجود دارد.به عبارت ديگر روستائيياني كه عميقا دچار فقر و نيازمندي هستند جمعيت محدودي از روستائيان كشور را شامل مي شود

اجراي سياست دولت نهم درزمينه توزيع سهام عدالت درميان همه روستائيان كشوراست از دیگر اقدامات حمایتی قابل نقد است.هم اصل واگذاري سهام وهم فراگير بودن آن درميان همه روستائيان كشورمورد انتقاد است.اساسا توزيع سهام (آنهم سبد سهام مربوط به صنايع و بنگاه هاي بزرگ صنعتي كشور) درطيف كارگري وكارمندي جمعيت شهري كه در دهكهاي پايين درآمدي قرار دارند، موضوعيت بيشتري دارد تا روستائيان.
توزيع سهم عادلانه اي ازمنافع حاصل از برنامه هاي توسعه ملي ميان روستائيان لزوما نيايد در توزيع سهام عدالت تعريف و توجيه شود.
اگردر ميان روستائيان بجاي سهام عدالت سهمي عادلانه از زمين كشاورزي و يا تسهيلات بلاعوض جهت تهيه ابزار وتجهيزات كشاورزي واگذارميشد بسيار موثرتر و مفيد تر بود.

فراگيربودن اين اقدام دولت يعني توزيع سهام ميان همه روستائيان اساسا با عدالت سازگاري ندارد.همه روستائيان كه دردهك هاي پايين درآمدي جامعه قرارنميگيرند و نيازمند اقدام حمايتي دولت نيستند، بلكه روستائيان فاقد زمين و ابزاركار و سرمايه يا داراي زمين نا مرغوب به اقدامات وكمك هاي حمايتي دولت نيازمند هستند
توزيع سهام عدالت ميان همه روستانشينان ازدو جنبه ديگر نيز قابل نقد و بررسي است:
ازبعد آثار معيشتي : توزيع سهام عدالت يا هر سياست حمايتي ديگري كه موجب كاهش و يا قطع وابستگي معيشت و درآمد روستانشـــينان به بهره برداري از آب و خاك و توليدات كشاورزي ودامداري ميگردد، دربلند مدت انتظار مي رود شاهد، كاهش توليد در بخش كشاورزي به عنوان آثار زيان بار اين سياست حمايتي باشيم. وابسته شدن روستایی به منبع درآمد ديگري غير از توليد در بخش كشاورزي درغايت به زيان روستا و روستانشين و به زيان كشاورزي مملكت و به زيان كشور تمام ميشود

تبیین فرایند زوال روستاها در نتیجه رشد بی رویه و پیشروی شهرها در حوزه نفوذشان درقالب یک الگوی ریاضی

نحوه ارتباط و ساختار فضايي حاكم بر شهر و روستاهاي حوزه نفوذش مبتني بر یک نمودار مخروطي فرض مي كنيم رشد جمعيت شهر تابعي از زمان است افزايش جمعيت شهري در فضاي محدود اوليه موجب ميشود به تدريج با نرخ تراكم جمعيتي معيني شهر بسوي روستاهاي اطرافش پيشروي نمايد. اگرP(t) راجمعيت شهر بصورت تابعي از زمان فرض كنيم،حد اشباع جمعيت شهر به حوزه نفوذ شهر و تراكم جمعيت شهر بستگي دارد.W(t)را شعاع حوزه نفوذ شهر بحساب آوريم كه با افزايش جمعيت بصورت تابعي از زمان افزايش مييابد.گنجايش فضاي شهر را با V(t) نشان مي دهيم. D(t) را تابع زوال فاصله روستاهاي درحوزه نفوذ شهر تعريف كنيم كه به سرعت پيشروي شعاع حوزه نفوذ شهر بسوي روستاهاي اطرافش { dW(t)/dt }بستگي دارد،كه مشتق تابع W(t) نسبت به زمان است.

در جهت اصلاح راهبردهاي توسعه در روستا به نكات زير توجه شود :

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ضرورت تجديد نظر در سياستهاي حمايتي از روستائيان وارزیابی علل مهاجرت روستائيان به شهرها، اشتباهات راهبردي در برنامه ريزي توسعه روستا طي دو دهه اخيرملاحظاتي درباب آسيب شناسي توسعه روستايي در ايران
ا- حفظ كاركردهاي روستا وتوجه به عوامل ابقاء وبهداشت وپايداري روستائيان در روستا، ضمن توجه به عمران و آبادي روستا ،
2- ايجاد روستاهاي جديد درازاي روستاهاي رو به زوال با سرعتي كه فرايند ادغام روستاها وگسترش شهرها درحال انجام است.
3- كنترل رشد بي رويه شهرها وجلوگيري از پيشروي بي رويه شهرها درحوزه نفوذشان به منظور صيانت از روستاها يك امر ضروري است.
4- مراكز و موسسه و نهادهاي برنامه ريز در زمينه توسعه روستايي ، مطالعات مكانيابي براي ايجاد روستاهاي مدرن ( روستا شهر) با تاكيد برحفظ و تقويت كاركرد روستايي را درسراسر كشور وجه همت خود قرار دهند
3- زمينه مهاجرت معكوس از شهرها به روستاهاي مدرن با تدابير و تمهيدات و مشوقها و تسهيلات لازم فراهم گردد.
4- درسياستهاي رسانه اي ومديريت برنامه هاي فرهنگي در سطح ملي ومنطقه اي تشويق به زندگي در روستا و مزيتها و جذابيتهاي روستا لحاظ شود و زشتيها و ناهنجاريهاي موجود در زندگي شهري از نظر ها و نگاه ها دور نماند.
5- نظام مديريت منابع آب در روستاها شامل سيستمهاي پيشرفته آبياري مختص مناطق كم آب، آبخيرداري، احداث سدهاي نگهدارنده آب، جمع آوري آبهاي سطحي، خصوصا در توسعه و ايجاد روستاهاي نوين مورد تاكيد قرار گيرد.
6- درسياستهاي حمايتي دولت نسبت به روستائيان از قبيل كمكهاي كميته امداد وتوزيع سهام عدالت تجديد نظر صورت
7- برنامه ريزي توسعه شهري براي شهرهاي بزرگ كشورمي بايست درقالب برنامه توسعه ملي و منطقه اي كشور بگونه اي تنظيم گردد كه شهرهاي بزرگ تا محدوده معيني قادر به پيشروي درحوزه نفوذ خود باشند تا روستاهاي در معرض زوال و نابودي بواسطه سياستهاي غلط توسعه شهري طي دو دهه گذشته از تعرض و تجاوز شهرها مورد حفاظت و مصونيت قرارگيرند.

بخش عمده اي از معضلات و علل شكستها در برنـامه ريزي توسعه روستايي ناشي شتاب و رشد بي رويه و ناموزن و ناهمگون درشهرهاست. بعلاوه يكپارچگي و انسجام در برنامه هاي توسعه روستا و توسعه شهر بطور همزمان لحاظ نشده فلذا برنامه توسعه ملي با اين توصيف با معضلات عديده مواجه است و چشم اندازي كه ازهم اكنون به انتظار آن نشسته ايم و پيش بيني
كرده ايم با آنچه تحقق خواهد يافت بسيار متفاوت خواهد بود. بديهي است اگر آسيب شناسي و ارزيابي نسبت به عملكرد و برنامه هاي در دست اجراء مد نظر قرار ندهيم و اصلاحات لازم در جهت رفع انحراف از اهداف چشم انداز را لحاظ نكنيم آينـــده اميدوار كننــده اي را نبايد انتظار داشته باشيم.
والسلام

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

2 مگابایت

تعداد اسلاید

27 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ضرورت تجديد نظر در سياستهاي حمايتي از روستائيان وارزیابی علل مهاجرت روستائيان به شهرها (کد14700)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: مهرگان
  • فروشنده: هیوا احمدی
  • آدرس: فارس
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.