دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS) (کد14647)

تومان5,000

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)

مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی

تعداد اسلاید : 35 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)

  مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی

عنوان های پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)  ، مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی عبارتند از :

تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)
مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی

معماری کاربردهای خدمت دهنده تجاری در سیستم‌های تجارت الکترونیکی
نمونه کاربردهای خدمت دهنده پایه تجاری

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)

فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)
عملیات اصلی در متدولوژی های ایجاد ECS

مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی

مدل کلی فرآیند مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکی
نمودار فرآیند کلی مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکی

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)

فهرست مراحل فرآیند کلی مهندسی سیستم تجارت الکترونیکی

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)

تعیین/ انتخاب محدوده کسب و کار تجاری
نمودار فرآیند کلی مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکی

مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی

تعیین/ انتخاب محدوده کسب و کار تجاری

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)

شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاری
نمودار فرآیند کلی مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکی

مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی

شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاری

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)

نمودار الگوی کلی معماری سازمانی
شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاری

مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)  ، مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی

تعیین/ انتخاب محدوده کسب و کار تجاری

مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی

تعیین محدوده کالا و خدمات کسب و کار تجاری

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)

کالاهای با ساختار و ابعاد از پیش تعریف شده
کالاهای با ساختار و ابعاد مورد سفارش خریدار
خدمات با ساختار و ابعاد از پیش تعریف شده

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)

خدمات با ساختار و ابعاد مورد سفارش خریدار
بسته های کالا و خدمات با ترکیب از پیش تعریف شده
بسته های کالا و خدمات با ترکیب مورد سفارش خریدار

تعیین/ انتخاب محدوده کسب و کار تجاری
تعیین محدوده اعمال در کسب وکار تجاری
ابعاد و ویژگی های فرضیات در عمل فروش
نوع پیکره بندی قلم تجاری برای فروش: پیکره بندی از پیش تعیین شده/ پیکره بندی به سفارش خریدار/ طراحی به سفارش خریدار

مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی

نوع تامین برای فروش: تامین به سفارش خریدار/ تامین از موجودی
حجم فروش: خرد / عمده/ کلان
ارزش مالی فروش
نحوه قیمت گذاری: ثابت/دارای تخفیف/ متغیر/ …
نوع تبادل مالی در فروش: نقد/ اقساط/ اعتباری و …
محدوده جغرافیایی فروش: داخلی/ خارجی/ …

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)

نوع شخصیت خریدار: حقیقی/ حقوقی/ دولتی/ ….
نحوه تحویل: تدریجی/ فوری/ …
تعهدات فروشنده به خریدار در قبال فروش: بیمه/ حمل/….

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)

تعیین/ انتخاب محدوده کسب و کار تجاری
ابعاد و ویژگی های مهم فرضیات در عمل خرید
حجم خرید: خرد/ عمده/ کلان
نوع تبادل مالی در خرید
نوع شخصیت فروشنده: حقیقی/ حقوقی/ دولتی/ ….
تعهدات خریدار به فروشنده در قبال خرید

مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی

تعیین/ انتخاب محدوده کسب و کار تجاری
تعیین دامنه فعالیت ها و خدمات در کسب و کار تجاری
ماتریس اقلام/عملیات کسب و کار تجاری
تعیین فهرست فعالیت های و خدمات کسب و کار تجاری
تعیین/ انتخاب محدوده کسب و کار تجاری

مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)

انواع وضعیت در خریدار
خریدار نیاز خود را می داند ولی عنوان کالا و خدمات برای رفع نیاز را نمی داند
خریدار کالا و خدمات مورد نیاز را می داند/ فروشندگان کالا و خدمات مورد نیاز را نمی شناسد
خریدار فروشندگان کالا و خدمات مورد نیاز خود را می شناسد/ قیمت و شرایط فروش و تامین را نمی داند
خریدار قیمت ها و شرایط عرضه کالا و خدمات کالا و خدمات مورد نیاز توسط فروشندگان را می داند/ بهترین انتخاب را با توجه به نیاز و شرایط مطلوب خود نمی داند

تعیین/ انتخاب محدوده کسب و کار تجاری
انواع وضعیت در فروشنده

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)

فروشنده خدمات و کالا را می شناسد/ نوع نیازهای قابل رفع از مشتری به وسیله آن را نمی شناسد
فروشنده نوع و مشخصات نیاز خریدار را نمی داند
فروشنده نوع و مشخصات نیاز خریدار را می داند/ میزان انطباق کالا و خدمات با نیاز مشتری را نمی داند.
فروشنده رابطه بین شرایط مورد درخواست خریدار کالا و خدمات را با قیمت مناسب برای فروش آنها نمی داند.

مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی

شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاری
اهداف اصلی مرحله شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاری
عبارتست از آشنایی و تسلط بر ابعاد مختلف و نحوه اجرای کسب و کار تجاری
الگوی کلی معماری سازمانی
نمودار الگوی کلی معماری سازمانی
لایه عملیاتی معماری سازمان
شرح اجزاء لایه عملیاتی معماری سازمان
نقش و تاثیر الگوی معماری سازمان در شناخت، تحلیل و طراحی ECS

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS)

شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاری
جريان‌هاي کاري در سازمان‌هاي تجاري
عبارتست از منطق و نحوه ارتباط بين وظايف و عمليات کاري محول شده به اجزاي مختلف سازمان در راستاي انجام فعاليت‌ها
نکته:
جريان کار، بستر و مبناي اوليه ايجاد ساير جريان‌هاي سازماني است.
ابزار مدل‌سازي و مستندسازي:
فلوچارت/ ماتريس گردش کار سازمانی / مدل شبکه های پتری (Petri Net)/ مدل BPMN /

مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی

شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاری
نکات:
هر عنوان از فعاليت‌هاي سازمان بايد داراي يک جريان کار مشخص باشد.
بايد توجه داشت که در يک لحظه ممکن است تمام فعاليت‌هاي تعريف شده براي يک سازمان در حال اجرا باشد.
جريان انجام کار در سازمان‌ها مي‌توان در سطوح مختلفي که مبتني بر عوامل اجراکننده تعريف مي‌شود تعيين نمود.
شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاری
اصل تخصيص يگانه در جريان‌هاي کاري (SRP)
SRP : Single Resource Planning
بند (1): هر مرحله از جريان کار بايد يک و فقط يک مجري داشته باشد.
بند (2): هر مرحله از جريان کار بايد حداقل داراي يک مجري باشد.
بند (3): يک مجري مي‌تواند انجام دهنده چندين مرحله از جريان کاري باشد.
تبصره: در مواقع کمبود ظرفيت کاري مجري، مي‌توان چند منبع (مثلا چند نفر) را در يک موقعيت اجرا بکارگرفت.

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

1 مگابایت

تعداد اسلاید

35 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پایان نامه, پروژه دانشجویی, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیندهای کلی در مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیک (ECS) (کد14647)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده