دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم (کد14573)

تومان5,000

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

تعداد اسلاید : 68 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

Report Abuse

 دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

  روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

عنوان های پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم  ، روش‌شناسی آموزش زبان فارسی عبارتند از :

بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم
روش‌شناسی آموزش زبان فارسی
مبانی زبان

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

مبانی آموزش زبان
عوامل یادگیری زبان
عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم
انواع یادگیری زبان

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

تفاوت آموزش زبان مادری و زبان دوم
زبان آموزی و رشد گفتار کودک
فرضیه های زبان آموزی کودک

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

1- فرضیه‌ی شناخت گرایی زبان
رابطه‌ی زبان آموزی و توانایی های شناختی انسان

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

2- فرضیه‌ی شرطی شدن رفتاری زبان
ایرادهای فرضیه‌ی شرطی شدن رفتاری زبان
3- فرضیه‌ی ذاتی گیرایی زبان
فرایند یادگیری زبان

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

روی کرد های آموزش زبان دوم
روی کرد کلاسیک و سنت گرا
روی کرد رفتار گرایی آموزش زبان

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

روش آموزش زبان بر اساس نظریه‌ی رفتار گرایی (گفتاری – شنیداری)
آسیب شناسی نظریه‌ی رفتارگرایی

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

نظریه‌ی کشتاری شکل گیری زبان
روش های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

ویژگی های آزمون علمی
1- انواع پایایی
1- پایایی

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

2- اعتبار
انواع اعتبار
3- عملیاتی بودن آزمون

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

انواع مهارت های زبان
1- مهارت شنیداری
1 و 2- تمیز و نگهداری

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

3-درک مطلب شنیداری
آزمون‌های سنجش مهارت شنیداری
تشخیص آواها

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

مهارت گفتاری
3- مهارت خواندن

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

3- مهارت نوشتن


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم  ، روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

2- فرضیه ی شرطی شدن رفتاری زبان
اسکینر روان شناس آمریکایی رفتارگرایی را پایه ای برای شناخت انسان در همه ی جنبه ها از جمله زبان در نظر می گرفت.
در رفتارگرایی اصل براین است که آن چه بر پایه ی آن رفتار توضیح داده می شود باید قابل مشاهده باشد؛ لذا هر گونه ساخت ها و ویژگی های ذهنی در شکل گیری رفتار نامعتبر است؛ هم چنین فرآیندهای درونی شخص، شمّ زبانی؛ روابط دستوری نیز در یادگیری و کاربرد زبان بی تاثیر است.
هیچ گونه ویژگی ذاتی مؤثر در یادگیرنده در بروز رفتار وجود ندارد؛ لذا تنها انگیزه، پاسخ، تقویت و سرانجام شرطی شدگی رفتار

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

اساس آموزش رفتار را برای جانداران میسر می سازد؛ لذا هر رفتاری مبتنی بر شرایط انگیزشی بیرونی قابل توضیح است.
2- فرضیه ی شرطی شدن رفتاری زبان
مبانی فرضیه ی رفتارگرایی: رفتار مؤثر و تقویت (گفتار کودک و تشویق اطرافیان)
اگر رفتار مؤثر نتیجه ی مطلوب داشته باشد، تقویت می شود و اگر نتیجه ی نامطلوب داشته باشد از تکرار آن کاسته می شود.
روش فرضیه ی رفتار گرایی: هر کار به چندین مرحله ی تدریجی تقسیم شود؛ به جانور به طور منظم پاداش داده شود.
ایرادهای فرضیه ی شرطی شدن رفتاری زبان

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

روش فرضیه ی رفتار گرایی: هر کار به چندین مرحله ی تدریجی تقسیم شود؛ این که به جانور به طور منظم پاداش داده شود در دنیای طبیعی کودک انجام نمی شود و قابل پیش بینی نیست چه رفتارهایی تقویت کننده و چه رفتارهایی بازدارنده است.
اگر رفتار مؤثر نتیجه ی مطلوب داشته باشد، تقویت می شود و اگر نتیجه ی نامطلوب داشته باشد از تکرار آن کاسته می شود: مطلوب بودن به حالت درونی جاندار مربوط می شود.
شناسایی انگیزه هایی که کودک یک سخن را بگوید همواره ممکن نیست؛ شناخت موقعیت بیان یک سخن فراتر از توانایی های کودک است؛ در موقعیت های متفاوت گفتار های مشابه دارند یا بالعکس؛ لذا ارتباط مستقیمی میان رویداد پدیده و بیان زبانی قائل شد.
تقلید به هیچ وجه به همه ی واقعیت های زبان مربوط نمی شود: پزیدم، خوش حالانه.
3- فرضیه ی ذاتی گیرایی زبان
چامسکی تولید گفتار را فعالیتی منظم، باطرح و قاعده مند می داند.
تقلید در بخش تلفظ اصل است و قاعده سازی در بخش ژرف ساخت زبانی
خلق گفتار صرفاً حاصل محیط یا تقلید نیست، بلکه فرآیندی است زایا
فرایند یادگیری زبان
مهارت های زبانی
شنیدن
گفتن
خواندن
نوشتن
روی کرد های آموزش زبان دوم
روی کرد کلاسیک و سنت گرا

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

روی کرد رفتار گرا
روی کرد گشتاری
روی کرد کلاسیک و سنت گرا
مبانی آموزش
ترجمه
دستور زبان
هدف
خواندن
نوشتن
روی کرد رفتار گرایی آموزش زبان
زبان مانند دیگر رفتار های آدمی است که از راه انگیزه، تقلید و پاسخ، تقویت، تکرار و تشکیل عادت های زبانی صورت می گیرد.
روش آموزش زبان بر اساس نظریه ی رفتار گرایی (گفتاری – شنیداری)
تحلیل مقابله ای: مقابله ی زبان اول و دوم برای کشف شباهت ها و تفاوت ها

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

پیش بینی عناصر و ساخت هایی که در روند یادگیری خلل ایجاد می کنند و ایجاد اشتباه می کنند.
مشخص کردن روش هایی که خلل ها و اشتباهات را برطرف کند و باعث غلبه بر آن تداخل ها و کسب عادت جدید شود. مانند تکرار و تمرین های متعدد و طولانی
آسیب شناسی نظریه ی رفتارگرایی
بسیاری از خطاها از راه تحلیل مقابله ای قابل پیش بینی نیست: می دارم.

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

یادگیری زبان دوم در بسیاری حوزه ها امری زایاست. بخش عمده ای از خطاها از خود زبان دوم شکل می گیرد.
مانند خطاهای پیش رفتی:
1- تعمیم سازی: مردمان، زندان دار
2- قاعده سازی: علی با حمید به مدرسه رفتند. بُردن: می بُرم، بچه ان
3- ساده سازی به وسیله ی حذف در مرحله ی تلگرافی زبان: دیروز کجا رفتی؟ هیچ.
نظریه ی گشتاری شکل گیری زبان
اجزای نظریه
بخش پایه (ژرف ساخت): ساخت های نحوی بنیادین را خلق می کند.
بخش گشتاری: تغییر ساخت های پایه به روساخت ها
بخش صوتی: آوایی کردن جمله ای روساخت به طوری که قابل تلفظ است.
بخش معنایی: به معنای جمله ها سرو کار دارد.
روش های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

روش دستور ترجمه 10- روش به گزینی
روش مستقیم 11- روش واحدی
روش گوشی – زبانی 12- روش بازبینی مواد زبانی
روش گوشی – دیداری 13- روش تمرین تئوری
روش طبیعی 14- روش شباهت های زبانی
روش روان شناختی 15- روش دو زبانه
روش خوانشی
روش دستوری
روش ترجمه

ویژگی های آزمون علمی
پایایی
اعتبار
عملیاتی
1- انواع پایایی
پایایی خود آزمون
کثرت وکفایت آزمون امتحان های بیش تر = ارزش یابی دقیق تر
پایایی تصحیح آزمون
1- پایایی

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

تعریف: بررسی و سنجش نتایج ثابت و پایانی که یک آزمون ارائه می دهد. آزمونی پایاست که در شرایط و مواقع مختلف برای افراد متفاوت نتایج مشابهی داشته باشد. ثبات نمرات آزمون
معیار سنجش پایایی آزمون:
تغییر روز امتحان و کسب نمرات مشابه
نمرات مشابه در آزمون های هم ارز
آزمون هم ارز: انواع مختلف یک آزمون که از نظر طول و دشواری یکسان است.
تغییر روز و زمان تصحیح و نتیجه ی مشابه
مصحح دیگر ونتیجه ی مشابه

2- اعتبار
تحلیل و ارزیابی دقیق مهارت های زبانی و همبستگی سوالات و نمرات آزمون با توانایی عملی مهارت های زبانی
دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

دو سوال اساسی در اعتبار آزمون:
آزمون دقیقا کدام مهارت یا مهارت های زبانی را می سنجد؟
آزمون به چه کیفیت مهارت های زبانی را می سنجد؟

انواع اعتبار
اعتبار محتوا: آزمون باید نمودی دقیق و کافی از محتوای کل دوره ی آموزشی باشد.
اعتبار تجربی: میزان اعتبار یک آزمون در مقایسه با یک یا چند مقیاس معیار دیگر
اعتبار هم زمان: مقایسه نتیجه ی آزمون با سایر ارزش یابی های دیگر خود معلم
اعتبار پیش بینی: مقایسه با آزمون های معتبر دیگر که در زمان گذشته گرفته شده و یا در زمان آینده گرفته می شود.
3- اعتبار صوری: شکل آزمون

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

3- عملیاتی بودن آزمون
عملی بودن و قابلیت استفاده از یک آزمون
آسانی برگزاری
تصحیح
امکان پاسخ و دوری از ابهام
اقتصادی بودن

انواع مهارت های زبان
مهارت های شنیداری
مهارت های گفتاری
مهارت های خواندن
مهارت های نوشتاری
1- مهارت شنیداری
مهارت های لازم برای شنیدن:
تميیز
نگهداری
درک

1 و 2- تمیيز و نگهداری
در سطح مقدماتی زبان آموز نسبت به بعضی آواها ناشنوا و طبیعتاً غیرگویاست.
تمرین های تمیيز
شناسایی آوایی:
تمرین های تشخیص همانندی و ناهمانندی آوایی: بَر، بار
تمرین های بیان و شمارگذاری آوایي: ب:1، پ:2: پشت‌بام، بي‌پول
تمرین های جملات تقابلی (تشخیص جملات شفاهی نزدیک به هم و صورت کتبی آن)؛ ظهر صفورا پرنده ديد. ظهر صفورا برنده ديد.

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

تمرين هاي شنيدن متن و تصحيح صورت كتبي. بدر به ايداره رفت.
2- آوا نویسی:
آوانویسی واژگان و جملات شفاهی
آوانویسی و تاکید بر جفت های کمینه
3-درک مطلب شنیداری
درک مطلب مستلزم فهم صورت و معنی گفتار می شود.
در سطح مقدماتی سرعت درک مطلب با مقدار واژه ها نسبت معکوس دارد.
تمرین های درک مطلب:
گفت وگوها و متن های شفاهی و سوال از آن ها

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

تمرین های نگاه کن وگوش بده
تمرین های بخوان وگوش بده
شنیدن متن به زبان فارسی و خواندن آن به زبان عربی و بالعکس (پيش‌رفته)
ترجمه های شفاهی

آزمون‌های سنجش مهارت شنیداری
آزمون تستی
آزمون به کمک حرکات بدنی (با توجه به كلمه ها يا دستور زبان از فارسي آموز مي خواهيم كارهايي را انجام دهد؛ مثلا نمايش برداشتن يك ليوان آب و نوشيدن آن)
آزمون به کمک نقاشی (مثلا ما ساعت را مي‌گوييم و فارسي آموز بايد آن را نقاشي كند.)
آزمون تصویری (سؤال خوانده مي‌شود و هم‌زمان نقاشي‌اي هم به فارسي‌آموز نشان داده مي‌شود؛ مثلا استاد مي‌گويد اين مداد است و فارسي آموز نقاشي يك خودكار را مي‌بيند و حال بايد او درستي يا نادرستي سؤال را تشخيص دهد؛ يا استاد متني را مي‌خواند و تعداد نقاشي وجود دارد؛ فارسي‌آموز بايد نزديك‌ترين نقاشي به مفهوم متن را شناسايي كند.)

تشخیص آواها
5- تشخیص آواها
5-1- تلفظ یکسان یا متفاوت واژه های جفت کمینه: مثلا استاد دو كلمه مي‌گويد و فارسي‌آموز بايد تشخيص دهد آيا اين دو واژه يكي است يا نه؟فیل، فیل ؛ بور، پور
يا سه واژه را مي‌شنود و بايد تشخيص دهد كدام گزينه متفاوت است: نام، بام، نام يا يك واژه را مي‌شنود و بايد از پاسخ‌نامه واژه‌اي را كه شنيده تشخيص دهد: یاران: باران، ماران، یاران، یارا
5-2- ارتباط واژگان یا جملاتی که شنیده می شود و تصویر یا تصاویر از قبل تهیه شده (مثلا استاد مي‌گويد فاطمه در غربت زندگي مي‌كند؛ بعد تصوير زني مسلمان باشد كه در يك بازار غربي است و يا تصوير زني باشد كه در كنار خانواده‌اش است.
5-3- شنیدن یک جمله و انتخاب نزدیک ترین به مفهوم جمله از میان چند
گزینه كه در راستاي توانايي قدرت استنباط و استنتاج فارسي‌آموزان است. (تشخیص آشکارا)؛ مثلا يك ضرب المثل را مي‌خوانيم و چند معني براي آن مي‌نويسيم و فارسي آموز بايد نزديك ترين معنا را انتخاب كند.

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی
تشخیص آواها
5-4- شنیدن یک جمله و انتخاب جمله ای که مفهوم آن را کامل می کند از میان چند گزینه (تشخیص ضمنی)
5-5- شنیدن جمله و تشخیص زمان فعل ها
5-6- تشخیص مفهوم جمله از آهنگ گفتار
5-7- تشخیص تکیه ی واژه و نقطه ی اطلاع جمله (ولی و ولی)
5-8 – تشخیص نگهداری صوت و مفهوم جمله: یکسان و متفاوت بودن مفهوم دو جمله

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم
مهارت گفتاری
صحبت: 1- اندیشیدن
2- ساختار زبان (تلفظ؛ ترکیب های زبانی؛ سرعت مناسب)
مهارت گفتاری
اجزای گفتار (تلفظ، آهنگ، تکیه)
1- تلفظ: آموزش تولید واج ها
تمرین های تلفظ
الف- تقلید (بشنوید و تکرار کنید) آزمایش گاه زبان
ب- تکمیل کنید (فیلم را در …… می بینم؛ مادر برای تربیت فرزند رنج های زیادی ……)
پ- خواندن مواد آشنا
ت- خواندن مواد ناآشنا
ث- تصویر

مهارت گفتاری
2- آهنگ کلام (الگوهای آهنگی زبان)
مثل افتان و خیزان بودن آهنگ جمله

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

انواع آهنگ کلام
آهنگ هایی که باعث تمایز بین زبان مقصد و زبان مادری زبان آموز است.
آهنگ هایی که بر مفاهیم خاصی در زبان مقصد دلالت می کند.
تمرین های آهنگ کلام
راهنمای گفتاری: پاسخ به پرسش یا انجام دستوری
خواندن
حفظ کردن

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

تقلید: (تکرار جملات و عبارات)
راهنمای دیداری: (توصیف داستان وار تصاویر)
نمايش نامه

مهارت گفتاری
2- آهنگ کلام (الگوهای آهنگی زبان)
مؤلفه های ارزیابی آهنگ کلام:
آهنگ در درون گروه واژه
آهنگ در پایان گروه واژه
آهنگ پایانی در جمله های اخباری و پرسشی
آهنگ بافت کلی وسبک کلام

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

مهارت گفتاری
3- تکیه ی کلام
تمرین های تکیه ی کلام
تقلید و از برگویی
خواندن (پایاترین تمرین و آزمون)
راهنمای گفتاری با تصویر یا بدون تصویر

مهارت گفتاری
آزمون های گفتار
1- جانشینی چندگانه: دانش آموز به مدرسه آمد. (دانش آموزها)

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

2- جانشینی همراه با دگرگونی: کتابی می خوانم. (نوشتن)
3- جای گزینی ضمیر: من و دوستم به مدرسه رفتیم.
4- گشتار(دگرگون سازی)
الف- شمار: تبدیل جمله ی مفرد به جمع: کتاب و مدادم روی میزکوچک است.
ب- منفی کردن
پ- سؤالی کردن
ت- زمان و وجه فعل

مهارت گفتاری
آزمون های گفتار
5- پیروی از دستور: (به علی بگو کتابش را به شما بدهد.)
6- پیوند جمله ها وساخت جملات مرکب و شرطی
7- پرسش و پاسخ طبق دستور: آیا فکر می کنی علی دیروز فارسی خونده؟ گفت و گو درباره ی انتخابات بین دو نفر
8- اعداد
9- گفتن وقت: (ساعت، جدول ساعت کار)

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

10- بیان مطالب و جواب مناسب با آن (- من هم این کتاب را خوانده ام! (با حالت هیجان) – چه خوب!)
11- ترجمه ی شفاهی
12- توصیف تصویر
13- بیان خلاصه ی داستان یا فیلم
14- سخنرانی در موضوعی دل خواه و یا از پیش تعیین شده

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

3- مهارت خواندن
مبانی خواندن
بازشناسی دیداری کلمات
درک محتوای کلمات
درک ساخت زبان
3- مهارت خواندن
تمرین های خواندن
آزمون های قبل از خواندن
تشخیص (حرف، واژه، جمله) (سرعت در تشخیص صورت زبانی)
از تصویر به واژه یا متن (ارتباط یک تصویر با یک کلمه یا متن)
از گفتار به نوشتار (ارتباط یک بخش شفاهی با کلمه یا جمله یا متن)
3- مهارت خواندن

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

2- فقره های خواندن – درک مجزا
تمرین های درست – نادرست (نارنگی سفید است؛ سیب قرمز است)
تمرین های مناسب – نامناسب (ارتباط مجموعه ای از جملات با یک تصویر یا بخش شفاهی)
تمرینات تکمیلی (واژگان، نتیجه گیری منطقی، ادامه ی فکر و سخن، پرسش و پاسخ، تکمیل دنباله ی گفت و گو)

3- مهارت خواندن
3- آزمون های خواندن در خارج از کلاس درس
تمرین های چند گزینه ای
پرسش های نوشتاری
خلاصه نویسی
3- مهارت خواندن
4- فقره های واژگانی مجزا
مترادف ها
متضادها
تعریف

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

تکمیل کردن
3- مهارت خواندن
5- پرسش از بخش های یک متن
سؤال های چندگزینه ای
سؤال های نوشتاری (تعریف واژه یا اصطلاحی که زیر آن خط کشیده شده، ارزیابی مناسب بودن بعضی از واژه ها یا اصطلاحات به کار رفته، نگرش نویسنده درباره ی موضوع متن، خلاصه نویسی، نظر خواننده نسبت به متن و …)

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

3- مهارت خواندن
6- سرعت در خواندن
تعداد سؤالات از وقت استاندارد بیش تر است.
تشخیص کلمات یا عبارات بی ارتباط به کار رفته درمتن
3- مهارت نوشتن

دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

مبانی نوشتن: واژگان، املا، دستور زبان، سبک
معیار سنجش انشا: املا، روانی سبک، صورت های افعال و زمان ها، انتخاب واژه ها
آزمون های پیش از نوشتن:
1- تمرین خط (صحت و سرعت)
2- دیکته: قراءت واژه و عبارت، پرکردنی، اصلاحی
3- تکمیل جمله های ناتمام
4- جمله های مطابق با دستور: جانشینی (ساده، تغییری، تعویضی)، پیوند دادن جمله

روش‌شناسی آموزش زبان فارسی

5- جمله سازی
6- توصیف تصویر
3- مهارت نوشتن
7- خلاصه نویسی داستان
8- نوشتن گفت و گو
9- تعریف، مترادف، مخالف، مشابه
10- ترجمه

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

1 مگابایت

تعداد اسلاید

68 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم (کد14573)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده