دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک (کد14561)

تومان0

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک

اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناسی پرستاری

تعداد اسلاید : 28 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

در تعداد دانلود فایل دقت کنید هر ماه می توانید 20 فایل را رایگان دانلود کنید

آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک

لینک دانلود

 دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک

  اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناسی پرستاری

عنوان های پاورپوینت آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک  ، اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناسی پرستاری عبارتند از :

آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک

اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناسی پرستاری

Dry weightوزن خشک

فیزیولوژی

اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناسی پرستاری

تعریف وزن خشک

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک

وزن خشک چگونه تخمین زده می شود
علائم کاهش بیش از حد وزن خشک

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک

علائم افزایش مایعات بدن

اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناسی پرستاری

روشهای پاراکلینیکی تخمین وزن خشک
قطر ورید اجوف vena cava Diameter
مارکرهای بیوشیمیایی

اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناسی پرستاری

ANPAtrial Natriuretic peptide

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک

CGMPcyclic guanidin Monophospate
پیوند ایمپدانس
مانیتورینگ حجم خون

اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناسی پرستاری

اندازه گیری میزان سدیم قبل از دیالیز
ارزیابی بیماران با شرح حال و معاینات فیزیکی

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک

ارزیابی آزمایشگاهی
توصیه

اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناسی پرستاری

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک

وزن خشک بر اساس Trial – error


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک  ، اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناسی پرستاری

علائم افزایش مایعات بدن
1.افزایش وزن

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک

2.افزایش فشارخون (80-90% بیماران دچار افزایش فشار خون دارای افزایش حجم مزمن هستند.)
3.ادم درپاها، مچ پاها، مچ دستها، صورت واطراف چشم ها
4.اتساع شکم
5.تنگی نفس به علت تجمع مایع درریه ها
6.تاکی کاردی، بزرگ شدن قلب ، نارسائی قلبی

اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناسی پرستاری

برداشت حجم زیاد مایعات در هر جلسه منجر به افت فشار خون ،سرگیجه و کرامپ می شود.

کاهش برداشت مایعات در دیالیز منجر به افزایش تدریجی وزن و هایپرتنشن و نارسایی احتقانی قلب میگردد.

– پس بسیار ضروری است که بیمار با محدود کردن مصرف مایعات و نمک و توزین روزانه در منزل از افزایش وزن بیش از 1/5 تا 2 کیلو گرم در بین دو جلسه دیالیز پرهیز کند.
روشهای پاراکلینیکی تخمین وزن خشک
1.بررسی قطر ورید اجوف تحتانی

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک

2.بررسی مارکرهای بیوشیمیایی

3.روشهای بیوایمپدانس

4.مانیتورینگ حجم خون

5.اندازه گیری میزان سدیم قبل دیالیز

اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناسی پرستاری

6.روش آزمون-خطا

قطر وریدا جوف vena cava Diameter
باتوجه به این که روش اکوکاردیوگرافی ورید اجوف روش ساده و غیرتهاجمی می باشد بسیار مورد توجه قرار می گیرد.

قطرvena cava با تغییرحجم خون افزایش یا کاهش می یابد.

Over load>11 mm
Under hydration<8 mm
مارکرهای بیوشیمیایی
ANP : Atrial Natriuretic peptide

CGMP : cyclic guanidin Monophospate
ANPAtrial Natriuretic peptide

اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناسی پرستاری
هورمونی است که در پاسخ به تغییرات حجم و فشار عضلانی دهلیز از دیواره دهلیز آزاد می گردد.این هورمون نیمه عمری کوتاه دارد و در کلیه و سایر بافت ها متابولیزه می شود. توسط همودیالیز برداشت نمی شود و می تواند مارکر خوبی از وضعیت آب بدن باشد.
CGMPcyclic guanidin Monophospate

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک

پس از آغاز اثر ANP بر روی غشاء سلول CGMP فعال میشود و در نتیجه ممکن است به عنوان مارکر حجم مایعات در بیماران دیالیزی کمک کند.
-CGMPپس از دیالیز در حد pmol/l20 نشانه رسیدن به وزن خشک است.
اکثر بیماران که پس از دیالیز CGMPبیش از 20 دارند دچار احتباس مایعات و نارسایی احتقانی قلب هستند.
– کاهش CGMPدر بیماران با کاهش وزن و رفع ادم همراه است.
پیوند ایمپدانس
این روش بر اساس هدایت الکتریکی است به طوری که جریان الکتریکی حین عبور از فضای سلولی ظرفیت و مقاومت سلول را نشان میدهد.

-single frequency——-TBW
مایع بینابینی -Double frequency—–icf,ecf
مایع بینابینی -spectroscopy———–icf,ecf,
مانیتورینگ حجم خون
اولترافیلتراسیون در طی دیالیز باعث برداشت مایع و املاح و یون ها میگردد. که این کاهش حجم خون با مایع بینابینی جایگزین میگردد.
مانیتورینگ حجم خون بوسیله تغییرات Pr,HCTسرم صورت میگیرد.
ثبت مداوم میزان هماتوکریت در طی دیالیز میتواند از میزان Blood volume خبر داده و ثابت بودن HCTنشان دهنده volume over load است.

اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناسی پرستاری

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک

اندازه گیری میزان سدیم قبل از دیالیز
در این روش با اندازه گیری میزان سدیم قبل از دیالیز که میتواند منعکس کننده هیدراتاسیون بیمار باشد استفاده شده و از فرمول زیر وزن خشک محاسبه میشود.
درصد نرمال آب بدن برآب آقایان60% و خانمها 50% میباشد.
در بیماران چاق و آتروفی عضلانی این درصد به ترتیب 57% و 47% محاسبه میشود

.بعنوان مثال وزن خشک بیمار مذکر63کیلو گرم با سدیم 131 و آتروفی عضلانی بشکل زیر محاسبه میشود.

ارزیابی بیماران با شرح حال و معاینات فیزیکی
1.ارزیابی قبل از دیالیز
A.بررسی علائم حیاتی
B.ارزیابی قلبی عروقی
C.ارزیابی ریوی
D.ارزیابی گوارشی
2.ارزیابی حین دیالیز
3.ارزیابی بعد از دیالیز
ارزیابی آزمایشگاهی
آزمایشات سدیم ، گلوکز، آلبومین، هموگلوبین، و
هماتوکریت برای ارزیابی وزن خشک مهم است.
توصیه
1- وزن خشک در بیمار هر سه ماه یک بار محاسبه و در نظر گرفته می شود.

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک

2- وضعیت تغذیه بیماران هر سه ماه یکبار بررسی و کاهش یا بهبود وضعیت تغذیه برای بیمار در محاسبه وزن خشک منظور گردد.

3- وزن خشک به خصوص در بیماران با افت BP و کرامپ های متعدد مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

4- در بیماران که به دلیل UF دچار افت شدید BP و قطع مکرر دیالیز می شوند و هنوز هایپرتانسیو نیز هستند. در صورت امکان به PD سوئیچ شوند.

اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناسی پرستاری
5- این نکته ضروری می باشد که اثر کاهش ECF بر کاهش فشار خون پس از چند هفته ظاهر می گردد. جهت رسیدن به وزن خشک از افزایش زمان و تعداد دفعات دیالیز استفاده گردد.

6- بیماران هیپوتانسیو فقط اجازه افزایش وزن دو و نیم تا سه درصد از وزن کل خود را ما بین دو جلسه دیالیز دارند.

7- به هیچ عنوان برداشت مایعات اضافی از بدن بیمار در یک یا دو جلسه دیالیزانجام نگردد. بلکه در طی چندین جلسه با افزایش زمان و تعداد دفعات دیالیز تنظیم گردد.

وزن خشک بر اساس Trial – error
برای محاسبه وزن خشک بر اساس این روش ابتدا باید وزن خشک توسط فرمول سدیم مشخص گردد و سپس بر اساس جدول زیر از 3 هفته بعد بررسی آغاز گردد.

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

2 مگابایت

تعداد اسلاید

28 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پایان نامه, پروژه دانشجویی, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه تخمین وزن خشک (کد14561)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده