دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام (کد14466)

تومان5,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

تعداد اسلاید : 75 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

  تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

عنوان های پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام   ، تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی عبارتند از :

آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام
تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی
تعریف تعلیم و تربیت از نظر تعدادی از استادان معروف این رشته

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

انواع فلسفه های تعلیم و تربیت
تعریف تربیت رسمی و عمومی
فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران
تدابیر و اقدامات تربیتی جامعه ما با سه مسئله بینادی مواجه هستند
برای مسائل ذکر شده سه راه حل معتبر و قابل اطمینان از طریق اهداف ذیل پیشنهاد شده است :

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

1-مبانی تربیت
تعریف و توضیح مبانی اساسی تربیت (در فلسفه تربیتی جامعه اسلامی) عبارتست از:
مبانی اساسی تربیت را می‌توان بر حسب موضوع به پنج بخش نسبتا مجزا به شرح ذیل تقسیم نمود:
1-1-مبانی هستی شناختی (صفحه اول)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

1-1- مبانی هستی شناختی (صفحه دوم)
2-1مبانی انسان شناختی صفحه اول

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

2-1مبانی انسان شناختی (صفحه 2)
2-1مبانی انسان شناختی ( صفحه 3)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

1-3-  مبانی معرفت‌ شناختی (صفحه اول)
1-3-  مبانی معرفت‌ شناختی (صفحه دوم)
1-4- مبانی ارزش شناختی (صفحه اول)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

1-4- مبانی ارزش شناختی (صفحه دوم)
1-4- مبانی ارزش شناختی (صفحه سوم)
شئون مختلف حیات طیبه را با عنایت به ابعاد مختلف وجودی انسان و استقلال نسبی آنها به شش  شأن ذیل می توان شناسائی نمود:

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

1-5- مبانی دین شناختی (صفحه اول)
1-5- مبانی دین شناختی (صفحه دوم)
ارزشها و تربیت(منبع کتاب آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش (نلر)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

ارزشها و نقش آنها از نظر اسلام کدامند؟
از چه نوع ارزشهایی استفاده می کنیم ؟
1) آیا ارزشها جنبه عینی دارند یا ذهنی؟ یا به عبارت دیگر شخصی هستند یا غیر شخصی؟
2) آیا ارزشها ثابت هستند یا متغیر؟
3) آیا سلسله مراتبی برای ارزشها وجود دارد ؟

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

اعتبار ارزشها از چه طریقی معلوم میگردد؟
اخلاق و تربیت
علم اخلاق چیست و با چه مسائلی سرو کار دارد؟
نظرایات اخلاقی

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

آیا ارزشهای اخلاقی را می توان به همان مفهوم معلومات واقعی تدریس کرد؟
حداکثر چیزی که یک معلم می تواند انتظار داشته باشد این است که دانش آموز :
تربیت بر اساس دیدگاه و معیار اسلامی

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

فرایند تعامل مستمر بین مربیان و متربیان
مهمترین وجوه تربیت ،طبق معیارهای اسلامی

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

اهداف تربیت از دیدگاه اسلام ( بر حسب شئول مختلف حیات طیبه )
نظریه های تربیتی معاصر
چهار نظریه تربیتی معاصر

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

اصول اساسی پایدارگرایی
نقد نظریه پایدار گرایی
نظریه پیشرفتگرایی (در تعلیم و تربیت )
شش مورد از آراء خاص پیشرافتگرایی
نقد نظریه پیشرفتگرایی

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

حیات انسان شامل
1- حیات سائقی
2- حیات اراده مسبوق به کشش

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

3- حیات مسبوق به خرد
ابعاد ذهن فلسفی
1-جامعیت

تعاریفی از تعلیم و تربیت


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام  ، تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

ارزشها و نقش آنها از نظر اسلام کدامند؟
الف)ارزشها از نظر متفکرین اسلامی منشا تصمیمات و انجام عمل اختیاری در انسان است ، یعنی ارزش موجب می شود که انسان در هنگام عمل چیزی را برگزیند .پس آن چیزی که شکل افعال و کنش ما را می سازد و به آن جهت می دهد ارزشها یست که آنها را پذیرفته ایم .
ب) از نظر اسلام همه ارزشها ، از جمله ارزش های اخلاقی ، اعتباری ، فرضی و … تابعه سلیقه افراد نیست ، بلکه یک امر واقعی است که روح انسان در اثر بعضی از اعمال تکامل پیدا میکند .

از چه نوع ارزشهایی استفاده می کنیم ؟
اگر بخواهیم در مورد اعمال تربیت به داوری برخیریم و ارزش یک خطی مشی تربیتی را معین کنیم از «ارزش شناسی»axiology استفاده می کنیم که با سه پرسش مهم سرو کار دارد که عبارتند از:

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

1) آیا ارزشها جنبه عینی دارند یا ذهنی؟ یا به عبارت دیگر شخصی هستند یا غیر شخصی؟
اگر قائل به این باشیم که ارزشهای عینی وجود داشته باشد .به این معنا که ادعا کنیم ارزشها متکی به خود هستند نه ترجیهای انسانی .
ارزشهایی نظیر خوبی ،راستی و زیبایی واقعیتهای جهانی هستند و بخشی از ماهیت اشیا به شمار می روند

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

.زیبایی یک منظره و اخلاقی بودن یک عمل به دلیل وجود خصوصیاتی که در آنها به عینه وجود دارد .توسط فردی که آنها را ناظر است دارای ارزش است . گروهی از متفکرین مسلمان به نظریه گرایش دارند .
برخی اعمال و صفات نیزذاتا نیکو هستند .
از این بعد می توانیم تربیت را دارای ارزش عینی وفی النفسه ارزشمند دانست .
اگر قائل به این باشیم که ارزشها ذهنی هستند در حکم این ادعا است که آنها ترجیهای (نظرات)شخصی را منعکس میکنند.ارزشمند بودن چیزی عبارتست از اینکه کسی بدان ارزش دهد.
مثلا اگر کسی بگوید که تربیت دارای ارزش است منظورش اینست که خودش برای تربیت ارزش قائل شده است یا برخی از مردم برای تربیت ارزش قائل هستند .

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

2) آیا ارزشها ثابت هستند یامتغیر؟
گروهی استدلال دارند که ارزشهایی هستند که مطلق و ابدی اند. که مانند گذشته معتبرند و در نظر هرکس اعم از هر نژاد وهرطبقه ارزشمند هستند .همچون نوپروری ، نوع دوستی برای همه انسانها که درهمه جا وهرزمان یک کار نیک بوده است .
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
برخی عقیده دارند همه ارزشها به امیال انسانها مربوط می شوند و با تغییر امیال ارزشها نیز تغییر می نمایند .لذا ارزشها در برابر شرایط تاریخی جدید ،ادیان جدید ،اکتشافات جدید علمی ، پیشرفتهای نو در دانش فنی ، پیشرفت درآموزش وپرورش ونظایر اینها تغییر می کند.
********************************************************************
نظر متفکرین اسلامی همچون علامه طباطبایی در تفسیر المیزان:
ارزشها از حیث مفهومی مطلق هستند و حیث مصداق نسبی هستند.عدالت مفهوما مطلق است امام مصادیق آن در طول زمان تغییر و تحول می یابد . انسان هیچ گاه راضی نمی شود صفت عدالت را از وی سلب کرد و ظالمش بنمایند .
به بیان دیگر ارزش ها می توانند با ویژگی های اساسی انسان تناسب داشته باشند که این تناسب را عقل تشخیص می دهد

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام
3) آیاسلسله مراتبی برای ارزشها وجود دارد ؟
تلقی افراد در قبال ارزشها بستگی به فلسفه عمومی افراد دارد
الف) برای افراد معنا گرا:
ارزشها سلسله مراتب ثابت دارند .( ارزشهای معنوی برترازارزشهای مادی) چرا؟
زیرا ارزشهای معنوی در تحقق هدف نهایی یعنی یگانگی با معبود به ما کمک می کنند.

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

ب) برای افراد واقع گرا:
نیز به سلسله مراتب ارزشها معتقد هستندبا این تفاوت که ارزشهای تعقلی و تجربی را در ردیف بالاتر قرار می دهند .چرا؟
از نظر این گروه ارزشهای مزبور در سازگاری با واقیت عینی ، قوانین طبیعت و قواعد منطق به ما کمک می کند.
ج) برای افراد عمل گرا:
منکر وجود سلسله مراتب ثابتی برای ارزشها هستند .
از نظر این گروه هرگاه فعالیتی موجب بر آورده شدن نیاز فوری شود و واجد ارزش ابزاری باشد مانند هر فعالیت دیگری مفید خواهد بود .از نظر وی آزمودن تجربی ارزشها بیش از مطالعه عقلانی آنها دارای اهمیت است .ارزشهای خاص را فقط در حکم ابزاری می دانند برای نیل به ارزشهای بهتر
د) نظریه متفکرین اسلامی از جمله علامه طباطبایی :
نظریه ایی مستقل دارد که می توان گفت بین نظریه الف و ب (ذهنی گرا و عین گرا) می باشد . از نظر ایشان قضایای ارزشی (بایدی) از سنخ قضایای اعتباری اجتماعی است که در ظرف عمل تحقق دارد و بشر این مفاهیم را در جهت کمال و سعادت خود می سازد .در این نظریه بین باید و هست تمایزو تفاوت وجود دارد اما چنین نیست که نتوان بین آنها ارتباط برقرار نمود .

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

اعتبار ارزشها از چه طریقی معلوم میگردد؟
در درجه اول :حسن و قبح عقلی است
عقل انسان می تواند ملاک خوبی و بدی افعال اختیاری آدمی را بشناشد .مثلا حکم به خوبی عدل و بدی ظلم مورد پذیرش همه عقلاست .لذا اعمالی که ریشه در فطرت انسان دارند تغیر ناپذیرند و عقل انسان نیز درک آنها را دارد.
در مرحله دوم : زمانیست که عقل آدمی نمی تواند به درک رابطه واقعی میان اعمال اختیاری و آثار و نتایج اخروی آن نائل شود .
که در این موارد وحی و تعالیم دین ، بشر را با حقایق (وجود رابطه حقیقی بین عمل فرد و نتایج غیر مشهود یا اخروی آشنا سازد و در نتیجه حکم ارزشی ( باید و نباید)آنرا بیان کند و دراینجا نقش وحی و راهنمایی پیامبران روشن میگردد.( ضمن اینکه دین و عقل و فطرت و رابطه بین آنها هیچ تعارضی وجود ندارد)

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

اخلاق و تربیت
آیا تربیت عموما عملی اخلاقی شمرده می شود؟
چه کسانی پیوسته متوجه آن هستند؟
معلم باید چه نوع رفتار اخلاقی را در کلاس خود تبلغ کند ؟
آیا باید در پی اعتلای رفتاری بر آید که خود بدان ارزش می نهد،یا رفتاری که جامعه آن را ارزشمند می شمارد؟
آیا باید مشوق رشد برخی کیفیات خاص در منش باشد که خود معتقد به مطلوب بودن آنهاست ، یا آنکه باید بگذارد منش کودک در پاسخ به انتظار گروه همدرسان تشکیل شود؟
پاسخ هر فرد به این پرسشها بستگی به تلقی اخلاقی اوست .
علم اخلاق چیست و با چه مسائلی سرو کار دارد؟
باید در پی پاسخ به این پرسشها باشد و نگرشهای خود را توجیه کند .آموختن علم اخلاق وی را در انجام دادن این کار کمک خواهد کرد.
علم اخلاق چیست ؟
عبارت است از مطالعه ارزشها در قلمرو کردار انسانی
علم اخلاق با مسائل زیر سرو کار دارد :
1) زندگی خوب برای همه انسانها چیست؟
2) چه رفتاری شایسته ماست ؟
علم اخلاق می خواهد ارزشهای درست را بر اساس مبنایی برای اعمال درست فراهم کند.

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

نظرایات اخلاقی
1) شهود گرایی (intuitionism )
عقیده این گروه اینست که انسان ارزشهای اخلاقی را به طور مستقیم درک می کند.
درستی و نادرستی چیزی را به واسطه نوعی احساس اخلاقی و ذاتی درمی یابیم .که فی النفسه درستند. و درستی آنها را نمی توانیم از راه منطقی یا تجربی به اثبات برسانیم .
2) طبیعت گرایی (naturalism )
عقیده این گروه اینست که ارزش های اخلاقی را باید با مطالعه دقیق نتایجی که مطمئنا حاصل آنهاست مشخص کرد. به عبارتی ارزشهای اخلاقی را باید با بررسی عینی نتایج عملی هر فعلی از کردار انسانی مبتنی ساخت .
آیا ارزشهای اخلاقی را می توان به همان مفهوم معلومات واقعی تدریس کرد؟
با فرض بر اینکه فضیلتهای اخلاقی در وجود هر فردی نهفته است ، معلم می تواند این ارزشها اخلاقی را به شعور آگاه دانش آموز منتقل کند .
پس می توان گفت امکان تعلیم فضیلت وجود دارد .
اما آیا دانش آموز مطابق آنچه یاد گرفته عمل خواهد کرد؟
اگرمنظور ما از تعلیم و تربیت و یادگیری فقط اشاعه و کسب معلومات در باره ماهیت اخلاق و تربیت باشد ، در این صورت ارزشها قابل تدریس و قابل امتحان هستند . اما آیا می توان تضمین نمود که با آموزش و تدریس فضیلت دانش آموز به هنگام امتحان دادن تقلب نخواهد کرد .

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

حداکثر چیزی که یک معلم می تواند انتظار داشته باشد این است که دانش آموز :
الف) بداند درست و نادرست کدام است .
ب) بداند که چرا چنین است .
ج) درباره آنچه شایسته است در مقابل دانسته خود عمل کند .
معلم پرهیزکارهر چه بیشتر بر «عمل» به فضیلت ناظر باشد، دانش آموز عامل به فضیلت بیشتری خواهد بود .
تربیت براساس دیدگاه و معیاراسلامی
خصوصیات تربیت بر اساس دیدگاه اسلامی عبارتند از :
1)زمینه ساز تکوین وتعالی پیوسته هویت متربیان
2)به صورت یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی
3)هدایت انسان در مسیر آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری
4)جهت رسیدن به حیا ت طیبه در همه ابعاد
تربیت بر اساس معیار اسلامی حرکتی است:

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

هدفمند ، پیوسته و تعاملی که مربیان (افرادی نسبتا رشد یافته ، دلسوز و خیر خواهی که به لحاظ کسب شایستگی های فردی و جمعی و تحقق مراتب قابل توجهی از حیاط طیبه در وجود خویش مسئولیت سنگین کمک به هدایت دیگران و زمینه سازی برای رشد و تحول وجودی افراد را بر عهده دارند )تدابیری می

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

اندیشند(تدریجی،سنجیده و هماهنگ) تا بر اساس نظام ومیعار اسلامی موانع موجود را رفع نموده و زمینه ای فراهم سازند تا ضمن شکوفایی فطرت ، رشد همه جانبه استعداد های طبیعی و تنظیم متعادل امیال و عواطف هویت فردی وجمعی تربیت شوندگان به تدریج و به صورت یکپارچه بر مبنای نظام اسلامی شکل گیرد تا جامعه صالح تشکیل گردد و به سوی پیشرفت همه جانبه ومداوم حرکت نماید.

فرایند تعامل مستمر بین مربیان و متربیان
تحقق شایسته فرایند تعامل بین مربیان و متربیان مستلزم چه عواملی می باشد ؟
1) مشارکت فعال تمامی عوامل اجتماعی سهیم و موثر در آن
2)پشتیبانی موثر عناصر اصلی اجتماع و ارکان این فرایند شامل : خانواده ، دولت رسانه و سازمان و نهاد های غیر دولتی در دوران معاصر می باشد .
مهمترین وجوه تربیت ،طبق معیارهای اسلامی
1) تکیه بر نظامی که معیار آن اسلام است ،
این عناصر و مولفه های آن از قبیل:

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

الف) هدایت و زمینه سازی جهت تکوین و تعالی هویت
ب) شکل گیری وپیشرفت همه جانبه جامعةُ، صالح
ج) کسب شایستگی های فردی و جمعی
د)درک و بهبود مداوم موقعیت خود و دیگران

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

که همگی برنظام معیار اسلامی است
یعنی مبانی و ارزش هایی که از تعالیم اسلامی گرفته شده اند یا با آن ها سازگارند و با با توجه به اینکه: دستاوردهای اندیشه و تجربه بشری منافات ندارند.

مهمترین وجوه تربیت ،طبق معیارهای اسلامی
2) توجه به مفاهیم اساسی قرآنی ،
براساس مفاهیم وتعابیرقرآنی ومتون اسلامی مواردی همچون :
الف)رشد
ب) قرب الی الله
ج)اعتدال
د)فطرت
ه) اراده و اختیار
ح) معرفت
می باشند که همگی درجهت فرایند تحول وتکامل وجود آدمی در نظر گرفته شده است .

مهمترین وجوه تربیت ،طبق معیارهای اسلامی
3) تاکید بر تکوین و تعالی پیوسته هویت انسان ،
بر خلاف علمای اخلاق که موضوع اخلاق را «نفس» تعریف کرده اند.دراینجا «هویت متربی» مد نظر است .
با توجه به نگرش اسلامی به انسان، می توان هدف کلی فرایند تربیت را چنین بیان کرد:
تکوین و تعالی پیوسته هویت فردی و جمعی ،که هم از طریق درک موقعیت خویش و دیگران و عمل برای بهبود آن بر

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

اساس انتخاب و التزام به نظام معیار اسلامی حاصل می شود .
4) تاکید بر درک و آگا هی
آگاهانه بودن ویژگی مهم تربیت اسلامی است .
لازمه هر گونه تحول مثبت در حیثیت های وجود آدمی (بجز برخی تحولات جسمانی) آگاهی و بینش و تکیه بر خرد ورزی و معرفت آدمی است .ارزش تحولات تربیتی به آگاهانه بودن آن می باشد .

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

امام خمینی ره :جریان تربیت را برای انسان سازی می دانستند و غایت حرکت تمام انبیا الهی و اولیا ی خدا را همین مهم بر می شمردند .

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام
مهمترین وجوه تربیت ،طبق معیارهای اسلامی
5) توجه به آزادی و اختیار در امر تربیت
آزادی ویژگی اساسی و ذاتی انسان است .

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

گرچه تکوین وتعالی هویت انسان تحت تاثیرعواملی همچون خانوده ، دولت، و نهاد های غیردولتی رخ می دهد ، اما عامل نهایی اراده آزاد واختیارکه ریشه درآگاهی آدمی دارد می باشد .
بدون وجود آزادی عمل تربیت ازاعمال دیگر متمایز نخواهد شد .
با توجه به موارد اشاره شده بهرمندی از روش هایی مانند تحمیل،تقلیدوعادت دادن تنها درمراحل آغازین تربیت مجاز است . و باید متناسب با مراحل رشد متربی اختیارش نیزافزایش یابد .
6) همه جانبه نگری درامر تربیت
با توجه به اینکه انسان موجودی چند بعدی است بنابر این :
رشد و پیشرفت آدمی در این تعریف مستلزم :
تحول درتمامی وجود اوست.شکوفایی فطری و طبیعی شکل گیری وپیشرفت مداوم جامعه وتوجه به همه شئون حیات طیبه درابعاد فردی و اجتماعی

مهمترین وجوه تربیت ،طبق معیارهای اسلامی
7) اعتدال و توازن در امرتربیت
یکی از مشخصات بارز اندیشه و عمل اسلامی اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط در همه شئون فردی و اجتماعی است .
تعبیر قرآن «امت وسط»
دراعتدال و توازن از موارد زیر پرهیز شده است :
1) تاکید بر مربی محوری در برابر متربی مداری
2) اصالت جامعه در برابر اصالت فرد
3) دنیا گروی در برابر آخرت گرایی

اهداف تربیت از دیدگاه اسلام ( بر حسب شئول مختلف حیات طیبه )
1-تربیت اعتقادی ،عبادی واخلاقی
الف)شامل پذیرش آزادانه و آگاهانه دین اسلام به عنوان آیین زندگی و مبنای نظام معیار
ب)تلاش مداوم جهت ارتقای ابعاد معنوی وجودی خویش و دیگران از طریق برقرارارتباط با خداوند
ج) تلاش پیوسته برای خود سازی و اصلاح دیگران بر اساس نظام معیار اسلامی از طریق مهار غرایز طبیعی ، تقویت اراده و…
د ) تلاش پیوسته برای حضور موثر وسازنده دین واخلاق درتمام ابعاد فردی واجتماعی زندگی
2-تربیت اجتماعی و سیاسی
الف) بازشناسی، حفظ واصلاح آداب، رسوم، هنجار وارزش های جامعه در پرتو نظام اسلامی

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

ب)درک مناسب موقعیت اجتماعی و سیاسی خود و جامعه و مواجهه خردمندانه با تحولات اجتماعی و سیاسی به منظور ساختن آینده ایی روشن
ج)توسعه آزادی ومرتبه وجودی خویش ودیگران در پرتو درک واصلاح موقعیت اجتماعی خود و دیگران

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

د)آمادگی جهت تشکیل خانواده وحفظ وتداوم آن به مثابه مهم ترین نهاد تحقق بخش جامعه صالح
تعامل شایسته با نهاد دولت و سایر نهاد های مدنی و سیاسی و کسب شایستگی هایی نظیر رعایت قانون ، مسئولیت پذیری و..
بازشناسی فرهنگ و تمدن اسلامی
تیلاش برای ارتقای ابعاد مشترک(انسانی ، اسلامی ، ایرانی )هویت خویش

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام
اهداف تربیت از دیدگاه اسلام ( بر حسب شئول مختلف حیات طیبه )
3-تربیت زیستی و بدنی
الف)شامل تلاش پیوسته جهت حفظ و ارتقای سلامت و بهداشت جسمی و روانی خود و دیگران
ب)بصیرت نسبت به سبک زندگی انتخاب شده و ارزیابی پیامد های آن در باره خود، جامعه و طبیعت
ج) تلاش جمعی و فردی برای حفظ وارتقای سلامت و ایمنی افراد جامعه در سطح محلی ، ملی و جهانی
4-تربیت زیبایی شناختی و هنری
پرورش حواس و قدرت تخیل برا ی باز خوانی فطرت الهی
رمز گشایی و رمز گردانی از پدیده های آشکار و پنهان طبیعت
درک زیبایی های جهان آفرینش به منزله مظاهر جمال و کمال الهی
زیبا سازی محیط زندگی و پیراستن آن از انواع زشتی ها معنوی
5-تربیت اقتصادی و حرفه ایی
6-تربیت علمی و فناوری

نظریه های تربیتی معاصر
نظریه دارای دو معنی می باشد :
1)ممکن است : یک فرضیه یا رشته فرضیه هایی باشد که از راه مشاهده یا آزمایش مورد بازبینی قرار گرفته باشد .
مانند، نظریه جاذبه .

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

بنا به این نظریه تربیت در حال رشد و پیشرفت است .
2)ممکن است : مترداف اندیشه منتظم یا یک رشته اندیشه های مرتبط دانست .
بنا به این نظریه تربیت محصول بسیار فراوانی برداشت نموده است .
چهار نظریه تربیتی معاصر
1) نظریه پایدارگرایی ( ارسطو و توماس اکوئینی)
این نظریه طالب وفاداری به اصول مطلق هستند .
در دنیایی که درآن، ناپایداری وعدم اطمینان رو به فزونی است ، هیچ چیز سودمندترازپایدار بودن هدف تربیت وثبات دررفتار تربیتی نیست .

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام
اصول اساسی پایدارگرایی (1)
1)به رغم وجود محیط های متفاوت ، طبیعت انسانی همه جا یکسان است ،بنابراین ، تربیت نیز باید برای همه افراد یکسان باشد.
هاچینز یک از نظریه پردازان این اصول می گوید :
وظیفه هر فرد یا شهروند ممکن است از جامعه ایی به جامعه دیگر تغییر کند اما وظیفه انسان به عنوان انسان در هرعصرو جامعه ایی یکی است .
اصول اساسی پایدارگرایی (2)

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

2) چون تعقل عالی ترین صفت انسانی است ، باید از آن برای هدایت طبیعت غریزی خویش ،طبق اهدافی که آگاهانه و به عمد برگزیده شده اند ، استفاده کرد.
انسانها آزادند، اما باید ، پرورش خرد و بازداشت امیال خود را فرا گیرند
در این نظریه می گوید: نباید به کودک اجازه داد تا تعیین کننده تجربه تربیتی خویش باشد ؛ زیرا احتمال دارد آنچه او می خواهد ، آن چیزی نباشد که او باید داشته باشد .

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

اصول اساسی پایدارگرایی (3)
3) وظیفه آموزش و پرورش این است که معرفت به حقیقت ابدی را انتقال دهد .
هاچینز در قیاس معروف خود میگوید :
« تربیت مستلزم تعلیم است و تعلیم مستلزم معرفت .معرفت حقیقت است و حقیقت در همه جا یکسان .
بنا براین ، تربیت باید در همه جا یکسان باشد. سازگاری با حقیقت ، غایت یادگیری است .
اصول اساسی پایدارگرایی (4)
4)تربیت تقلیدی از زندگی نیست ، بلکه آماده شدن برای آن است.
آموزشگاه هرگز نمی تواند به صورت موقعیت زندگی واقعی باشد و نباید هم چنین باشد .
آموزشگاه برای کودک دارای نظم وترتیبی تصنعی است که وی درآن با ظریفترین میراث فرهنگی خود آشنا می شود دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام
وظیفه او اینست که ارزشهای این میراث را درک کند و با سعی و تلاش خود ، بر دستاوردهای آن بیافزاید .
اصول اساسی پایدارگرایی (5)
5)باید برخی دروس اساسی را که دانش آموز را با جنبه های پایدار جهان آشنا می سازد ، به او آموخت .
این دروس شامل زبان ، تاریخ ، ریاضیات ، دانش طبیعی ، فلسفه و هنر می باشد .
آدلر از نظر پردازان این گروه می گویید:
تربیت اساسی انسان عبارت است از ایجاد انضباط درنیروهای عقلانی و پروراندن فکراوست .

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

اپین انضباط ازطریق علوم و ادبیات ، هنرهای خواندن ، گوش دادن ، نوشتن ، سخن گفتن و بالضروره اندیشیدن انجام می گیرید ؛ زیر انسان به همان اندازه که موجودی عاقل است ، اجتماعی نیز هست و زندگی فکری او در جامعه انجام می گیرد فقط از طریق ارتباط متقابل انسانها وجود دارد .
برای بدست آوردن جامعه ایی پیشرفته، مردم باید بدرستی تربیت شده باشند و نه اینکه تعلیم داده شوند.
اصول اساسی پایدارگرایی (6)
دانش آموز باید آثار بزرگ ادبیات ، فلسفه ، تاریخ و علم را که در آنها بزرگترین آرمانها و دستاورد های بشری در طی اعصار آشکار شده است ، مطالعه کنند.
دانش آموز با مطالعه و دقت در آن به حقایقی پی می برد که مهم تر از یافته های او به هنگام پیروی ازعلایق خویش یا غور در صحنه معاصر خواهد بود .

نقد نظریه پایدار گرایی
الف) موجب پروراندن «اشرافیت فکر» لذا تعلیم خود را به صورت نامعقلولی به سنت قدیم «آثار بزرگ » محدود می کند.
ب) بسیاری از افراد گرچه ممکن است فاقد مواهب فکری خاص باشند.
اما می توانند شهر وند خوب و کارگرانی مولد بار آیند.که در این نظریه لحاظ نشده اند .
ج) وادار کردن کودکان به آموزش علمی همچون دانشجویان دانشگاهی به معنی عدم اطلاع از تفاوت و شاید آسیب رساندن به رشد شخصی افراد باشد .
د) عقل فقط یک جنبه از شخصیت انسان است .
گرچه عقل برای پیشرفت انسان ضروری است ، اما جنبه عاطفی و شخصی و یگانه هر شخص بندرت تابع دیگران است .

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

نظریه پیشرفتگرایی (در تعلیم و تربیت )
در شکل ناب خود ، با قبول این نظر عملگرایان که تغییر – نه ثبات – جوهر و اقعیت است اظهار می دارد که آموزش و پرورش پیوسته در حال رشد است .
مربیان باید آماده تغییر روشها و خط مشیها در پرتو معلومات و تغییرات جدید در محیط باشند .

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

کیفیت آموزش و پرورش را از طریق بازسازی مداوم تجربه بادید بدست آورد تا از طریق به کار بستن معیارهای ابدی خیر ، حقیقت و زیبایی
یکی از صاحب نظران اصلی جان دیویی است که می گوید تعریف فنی آموزش و پرورش عبارتست از : باز سازی یا سازمان دادن مجدد تجربه است که بر معنای تجربه می افزاید و قابلیت هدایت مسیر تجربه بعدی را نیز فزونی می بخشد .
شش مورد از آراء خاص پیشرافتگرایی
1- آموزش وپرورش باید خود زندگی باشد ، نه آماده شدن برای زندگی

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

(کودک باید در موقعیتعای یادگیری متناسب با سن خود وارد شود و به سوی تجاربی که در زندگی بزرگسالی ، احتمالا درگیر با آنها خواهد بود ، هدایت شود)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

2- یادگیری باید با علایق کودک مستقیما در ارتباط باشد
(کودک باید یاد بگیرد بدان سبب که احتیاج دارد و می خواهد ، یاد بگیرد نه لزوما به این علت که شخص دیگری تصور می کند او باید یاد بگیرد .و معلم راهنما و هدایت کار اوست برای درک مفهوم فعالیت های پنهان وی ، چراکه وی دارای رشد کافی برای تشخیص اهداف مهم نیست .
3- یادگیری از طریق حل مساله باید مقدم بر تلقین محتوای درسی باشد .
معلومات عبارت از ابزاری برای راهبرد تجربه .اگر قرار است معلومات واجد معنایی باشند باید بتوانیم به مدد آنها کاری انجام دهیم . بنابراین معلومات باید با تجربه یکی شوند

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام
شش مورد از آراء خاص پیشرافتگرایی
4- نقش معلم مدیریت نیست ، بلکه نظر دادن است .
(معلم یادگیری های مربوط را راهنمایی میکند.وی باید هنگامیکه دانش آموزان در بن بست قرار می گیرند بهترین معلومات و تجربه خود را به منظور کمک به ایشان بکار گیرد.
5- آموزشگاه باید مشوق همکاری باشد ، نه قابت
پیشرفتگرایان معتقدند که مهر ورزی و مشارکت بیش از رقابت و نفع شخصی با آموزش و پرورش متناسبند . الیته رقابتی که درپرورش رشد شخصی موثر باشد مورد قبول است . با این همه تاکید میکند همکاری بیشتر از رقابت ، با واقعیاتهای زیستی و اجتماعی طبیعت انسان متناسب است
6- تنها دموکراسی است که تعامل آزاد افکار و شخصیتها را که شرط لازم رشد حقیقی است فراهم میکند و در واقع تشویق میکند.
برای آنکه مدرسه بتواند دموکراسی را بیاموزد خود باید دموکراتیک باشد . آموزشگاه باید حاکمیت دانش آموز ، بحث آزاد عقاید ، برنامه ریزی مشترک دانش آموز و کارکنان و اشتراک کامل همه در تجربه تربیتی را پیشرفت دهد

نقد نظریه پیشرفتگرایی
الف) امکان دارد فردی که خواهان اشتراک مساعی در امور خیریه عمومی است در موارد ی قادر به همکاری نباشد ، یعنی درست به این علت که آرمانها و اسلوب زندگی وی قابل قبول برای گروه نباشد .
ب) استبداد گروه نیز خطر هایی خاص خود را دارد ، گروه لزوما روشن بینانه تر از فرد عمل نمی کند
ج)روح جمعی نیز گاه دچار کوری های اخلاقی و فکری می شود که در مورد روح فردی ممکن است رخ ندهد .
ه)همکاری ممکن است به همرنگی تبدیل کردد که یکی دیگر از موارد نقصان این نظریه است .

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

حیات انسان شامل
1- سائقی
2-اراده مسبوق به کشش
3-اراده سوق به خرد

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

1- حیات سائقی
(سائق عبارت است از فعالیت غرایز و سوق روان بسوی امور خارجی یا داخلی )
کاره های کششی که بدون آگاهی صورت گرفته، منشا آنها قسمت نا آگاه نفس می باشد .
مثال سائق :جذب و دفع ،انجام کار،قدرت ، شهرت ، صیانت نفس، سودمندی، زندگی
2- حیات اراده مسبوق به کشش
به این مرحله از حیات سائق ثانویه نیز گفته می شود و عبارت از محرکهایی است که از راه تجربه و تربیت کسب می گردند .

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام


دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

وظیفه مربی در این قسمت پرورش استعداد از طریق تکرار و تمرین و تقویت فکر ، حافظه تخیل در موقع خواندن ، نوشتن و آشنایی طفل به اداب ، شرافت و راستگویی و اعمال اصل سندیت، اعتبار، حریت در مورد کودکان می باشد .

3- حیات مسبوق به خرد
ابعاد ذهن فلسفی
1) جامعیت
2) تعمق
3) قابلیت انعطاف
1-جامعیت
الف) مشاهده امور درطرح وزمینه وسیع
ب) ارتباط مسائل حاضر به هدفهای دور( آخر بینی)
ج) کاربرد قوه تعمیم استقرایی کامل مشاهده تمام موارد و به یک قضیه رسیدن)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام

ناقص مشاهده تعداد زیادی موارد و به یک قضیه رسیدن
خلاق (مشاهده چند مورد و تعمیم به سایر موارد)
د) توجه به جنیه های نظری
( بکار بردن قوه ابتکار و خلاقیت و خود را صرفا محکوم امور محسوس نساختن )
مثلا فشارمعلم به شاگردی که در درس قرائت فارسی ضعیف است .

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام
تعاریفی از تعلیم و تربیت
1- تعلیم و تربیت به معنای آمادگی
آمادگی جهت بدست آوردن حقوق و اخذ مسئولیت در دوره سالمندی

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

نظر دیویی در مورد تعلیم و تربیت
آینده به اندازه حال اهمیت دارد و پایه زمان حال در گذشته بچه قرار دارد ، پس باید احتیاجات فعلی کودک را در نظر گرفت تا کودک در آینده که نتیجه حال است بهتر بتواند زندگی کند .
ادامه تعاریفی از تعلیم و تربیت
2- تعلیم وتربیت به معنای آشکارکردن استعداد ها
رشد به عنوان امری محدود به طرف هدف معین و کامل است ،نه یک جریان دائمی
3- تعلیم وتربیت به معنای پرورش قوای ذهنی
نظریه رسمی است که منظور نتیجه قوایی است که تحت تربیت قرار گرفته و روش تربیت این قوا روش تمرین است .مثل:
ادراک،حافظه ، یاد آوری ، اراده ، تعقل و تخیل
نماینده این نظریه جان لاک می باشد واین نظریه هم جنبه :
ایده آلیستی (تشکیل قوا)
رئالیستی (وارد کردن معلومات از خارج )
جنبه عینی ( فرد نمی تواند تصویرخود به خود در ذهن بوجود آورد ) دارد.

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

3 مگابایت

تعداد اسلاید

75 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پایان نامه, پروژه دانشجویی, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و بررسی جایگاه آن در اسلام (کد14466)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده