دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها (کد14372)

تومان5,000

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها

بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود, مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود(همراه با عکس کامل)

تعداد اسلاید : 115 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها

  بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود, مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود(همراه با عکس کامل)

عنوان های پاورپوینت تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها  ، بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود, مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود(همراه با عکس کامل) عبارتند از :

تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها
بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود, مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود(همراه با عکس کامل)

اهداف بهسازی

3- بهسازی ویژه
1- تحت زلزله خفیف تر از زلزله << سطح خطر 1>> ایمنی جانی ساکنین تامین گردد(سطح عملکرد C-3)
بهسازی موضعی باید با توجه به موارد زیر انجام شود:

بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود, مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود(همراه با عکس کامل)

سطوح اطلاعات با توجه به هدف بهسازی
سطوح اطلاعات

2- سطح اطلاعات متعارف

3- سطح اطلاعات جامع

برداشت های اولیه

جمع آوری اطلاعات اولیه

بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود, مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود(همراه با عکس کامل)
اطلاعات وضعیت موجود ساختمان

پاورپوینت تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها
تهیه گزارش کیفی
تهیه اطلاعات تفصیلی

3- تعیین محل سونداژ سقف

پاورپوینت تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها

5- تعیین محل سونداژ اتصالات

جمع آوری اطلاعات از سونداژهای انجام شده

2-سونداژ تیرها و ستونها ، شناژها

3- سونداژ سقف

بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود, مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود(همراه با عکس کامل)
4- سونداژ فونداسیون

پاورپوینت تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها

5- سونداژ اتصالات
ب- اتصال سقف با کلافها یا دیوارها

6- سونداژ پله و تیرهای نعل درگاهی

روشهای آزمایش برای ارزیابی ساختمانها

تعداد آزمایشات مورد نیاز در ساختمانهای فلزی

1-آزمایشهای متعارف

تعداد آزمایشات مورد نیاز در ساختمانهای بتنی

1-آزمایشهای متعارف

پاورپوینت تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها

2-آزمایشهای جامع

نمونه برداری جهت انجام آزمایش کشش پروفیل های فولادی

بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود, مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود(همراه با عکس کامل)

آزمایش های غیرمخرب در فولاد(non destructive) هدف: تایید کیفیت جوش انجام شده

آزمایشات مخرب و غیر مخرب در بتن

پاورپوینت تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها
کاور سنجی بتن و ردیابی آرماتور
آسیب پذیری کمی
ارائه روش های بهسازی

روکش بتنی (Shotcrete)

ارائه طرح مقدماتی
تحلیل اقتصادی
برآورد تهیه اسناد مناقصه


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها  ، بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود, مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود(همراه با عکس کامل)

6- سونداژ پله و تیرهای نعل درگاهی
الف – راه پله

پاورپوینت تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها

مشخصات پروفیل تیرهای راه پله و تیرهای نعل درگاهی
نحوه اتصال پروفیل تیر راه پله به تیرهای افقی موجود
اتصالات بکار رفته در شمشیری ها

ب- نعل درگاه

مشخص نمودن طول تکیه گاهی تیر نعل درگاه

بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود, مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود(همراه با عکس کامل)
روشهای آزمایش برای ارزیابی ساختمانها
انجام آزمایش های مورد نیاز پروژه مقاوم سازی به منظور ارزیابی عملیات بهسازی سازه ها به شرح زیر و به تعداد تعیین شده بر اساس درخواست مهندسین مشاور طراح سازه و مطابق با ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود میباشد . لازم به ذکر است که نقاط دقیق نمونه برداری و آزمایش توسط مشاور طراح مشخص خواهد گردید.

1- روشهای آزمایشگاهی (روشهای مخرب)

پاورپوینت تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها

مقاومت مکانیکی مصالح به کار رفته با نمونه گیری واقعی و انجام آزمایش روی نمونه هادر آزمایشگاه
– مغزه گیری
بریدن فولاد و آرماتور از محل واقعی
انجام آزمایشهای کوانتومتری و مکانیکی

بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود, مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود(همراه با عکس کامل)
2- روش های غیر مخرب

روش فراصوت – برای کنترل کیفیت جوش ، مقاومت بتن ،ردیابی آرماتور،
ضخامت سنجی
روش رادیوگرافی – کنترل ترکها و بریدگیها
ذرات مغناطیسی
چکش اشمیت

تعداد آزمایشات مورد نیاز در ساختمانهای فلزی

1-آزمایشهای متعارف

2-آزمایشهای جامع

پاورپوینت تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها

تعداد آزمایشات مورد نیاز در ساختمانهای بتنی

1-آزمایشهای متعارف
2-آزمایشهای جامع

نمونه برداری جهت انجام آزمایش کشش پروفیل های فولادی

نمونه برداری جهت انجام آزمایش کشش میلگردها
آزمایش های غیرمخرب در فولاد(non destructive) هدف: تایید کیفیت جوش انجام شده
انواع آزمایش های غیر مخرب (برنامه Q.C)
1- ضخامت سنجی
2- بازرسی عینی VI-
3-آزمایش پرتونگاری RT-
4-آزمایش فراصوت UT-
5- آزمایش رنگ نافذ PT-
6-آزمایش ذرات مغناطیسیMT-

بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود, مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود(همراه با عکس کامل)
ضخامت سنجی

بازرسی عینی VI-

آزمایش فراصوت UT-

آزمایش رنگ نافذ PT-

پاورپوینت تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها
آزمایشات مخرب و غیر مخرب در بتن

الف- تعیین مقاومت فشاری بتن از طریق مغزه گیری
ب- چکش اشمیت
پ- کاور سنجی بتن
ت- ردیابی آرماتور

کاور سنجی بتن و ردیابی آرماتور
آسیب پذیری کمی
با توجه به اطلاعات تفصیلی و همچنین مدل سازی های انجام شده در این گزارش به صورت کمی در مورد آسیب پذیر بودن ساختمان نتیجه گیری می شود.
ارائه روش های بهسازی
راه کارهای زیر را می توان به صورت منفرد یا در ترکیب با یکدیگر برای بهسازی بکار برد:
اصلاح موضعی اجزای سازه ای که دارای عملکرد نامناسبی در اثرزلزله هستند

پاورپوینت تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها

رفع یا کاهش نامنظمی درساختمان موجود
تامین سختی جانبی لازم برای کل سازه
تامین مقاومت لازم برای کل سازه
کاهش جرم ساختمان
کامل نمودن مسیربار
به کارگیری سیستم های جداساز لرزه ای
به کارگیری سیستم های غیر فعال اتلاف انرژی
تغییر کاربری به منظور کاهش سطح عملکردموردانتظاراز ساخنمان

بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود, مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود(همراه با عکس کامل)
روکش بتنی (Shotcrete)

ارائه طرح مقدماتی
بررسی و انتخاب حداقل 3گزینه مناسب برای بهسازی برحسب ویژگی ساختمان و قضاوت مهندسی
بررسی تاثیر گزینه بهسازی بر کاربری ساختمان از لحاظ معماری،پیش بینی مدت اجرا طرح و…

پاورپوینت تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها

یررسی تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز
بررسی وضعیت و مهارت های نیروی کار محلی
جمع آوری اطلاعات مربوط به روشهای ساخت متداول در محل برای انتخاب گزینه برتر و همچنین سایر روشهای ساخت که می توان در بهسازی لرزه ای به کار گرفت
بررسی سایر عوامل که می تواند در انتخاب گزینه برتر موثر باشد
تحلیل اقتصادی
برآورد تقریبی هزینه اجرایی
برآورد هزینه جبران خسارت احتمالی در دو حالت انجام بهسازی و عدم انجام آن
پیش بینی مدت اجرای طرح پیشنهادی
مقایسه نسبی هزینه ها
بررسی گزینه های دیگر در صورت اقتصادی نبودن طرح

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

26 مگابایت

تعداد اسلاید

115 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پایان نامه, پروژه دانشجویی, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی روشهای عمومی بهسازی لرزه ای ساختمانها (کد14372)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده