دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی (کد14371)

تومان5,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

تعداد اسلاید : 102 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

Report Abuse

 دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

  ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

عنوان های پاورپوینت آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی  ، ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی عبارتند از :

آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

تاریخچه

خدمات اجتماعی

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

امتحانات آموزشگاهی

اندازه گیری عینی

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

موارد استفاده آزمون ها

هنجاریابی(محاسبه شده)

ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

هنجاریابی دقیقاً شامل مراحل یا فعالیت های زیر است:

روان سنجی

آزمون روانی

هدف اصلی روان آزمایی

ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی
مطالعه تفاوت های فردی

سطوح اندازه گیری

ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی
توانایی ها و مهارت های ذهنی

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی
ترکیب

حوزه عاطفی

حوزه روانی و حرکتی

آزمون های شناختی
آزمون های غیرشناختی

جدول تهیه سوال

قواعد تهیه سوال های تشریحی

ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی
قواعد تصحیح سوال های تشریحی

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی
محاسن
معایب
آزمون کوتاه پاسخ

قواعد تهیه سوال های کوتاه پاسخ

محاسن
معایب

قواعد تهیه سوال های صحیح و غلط

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

محاسن
معایب
سوال های جورکردنی
قواعد تهیه سوال های جور کردنی

ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی
محاسن سوال های چند گزینه ای
معایب سوال های چند گزینه ای

ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی
تحلیل سوال ها

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی
روش های محاسبه ضریب پایایی Reliability

 


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی  ، 00عنوانقبلی00

قواعد تصحیح سوال های تشریحی
1- پاسخ های سوال ها را تنها براساس هدفی که در سوال گنجانده شده است تصحیح کنید.
2- با نوشتن یک پاسخ نمونه یا الگو برای هر سوال به عنوان کلید از دخالت عوامل نامربوط جلوگیری کنید.
3- پاسخ را سوال به سوال تصحیح کنید نه ورقه به ورقه.

ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

4- هنگام تصحیح ورقه های امتحانی از شناسایی نام صاحبان آنها خودداری کنید.
5-در صورت امکان از یکی دو نفر از همکارانتان بخواهید تا سوال هایی را که شما تصحیح کرده اید تصحیح کنند.
6- تمام پاسخ های آزمودنی ها را به یک سوال در یک نشست و بدون وقفه زمانی تصحیح کنید.

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

7- برروی برگه های امتحانی اشتباهات را معین و تصحیح کنید و اظهار نظر خود را بنویسید.
8- از روش تحلیلی و کلی استفاده کنید. روش تحلیلی(امتیاز بندی) پاسخ به اجزاء کوچکتری تقسیم می شود و برای هر جزء جداگانه ای در نظر گرفته می شود.
در این روش عواملی چون قدرت بیان، ساختمان منطقی پاسخ و ذکر دلیل امتیازهای جداگانه می گیرند.
در روش کلی پاسخ به دو قسمت قبول یا رد تقسیم می شود.
محاسن

ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

1- تهیه آزمون های تشریحی ساده تر از آزمون های عینی
2- تنها وسیله است که به کمک آن می توان توانایی پاسخ دهنده را در پروراندن جواب ها اندازه گیری کرد.
3- این سوال ها توانایی پاسخ دادن به سوال ها را می سنجد نه توانایی انتخاب سوال
4- در مقایسه با آزمون های عینی موقعیت واقعی تری را اندازه گیری می کنند.
معایب
1- نمونه کوچکی از محتوای درس و هدف های آموزشی را اندازه گیری می کنند.
2- تصحیح آنها با دقت و به صورت عینی انجام نمی شود.
3- تصحیح آنها وقت گیر است.
آزمون کوتاه پاسخ

ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

آزمون کوتاه پاسخ از مجموعه ای سوال مختصر که غالباً برای سنجش هدف های آموزشی سطح پایین طرح می شوند تشکیل شده است.
قواعد تهیه سوال های کوتاه پاسخ
1- هر سوال باید موضوع مهمی را اندازه گیری کند.
2- صورت سوال را طوری بنویسید که با پاسخ معانی و واحدی نیاز داشته باشد.
3- در سوال هایی که پاسخ آنها اعداد هستند. واحد مقیاس و میزان وقتی را که در محاسبه ها باید رعایت شود تعیین کنید.
4- در سوال های کوته پاسخ کامل کردنی، تنها کلمات و عبارت مهم را حذف کنید.
5- در سوال های کامل کردنی که برای ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی به کار می روند تعداد زیادی جای خالی منظور نکنید.

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

6- جای خالی سوال های کامل کردنی را تا آنجا که ممکن است در قسمت پایانی سوال قرار دهید.
7- تاحد امکان به جای سوال های کامل کردنی، از سوال های پرسشی استفاده کنید.
8- در سوال های کامل کردنی، از کاربرد اشاره های دستوری و موارد دیگری که جواب سوال را مشخص می کند خودداری کنید.
9- سوال را عیناً مثل کتاب ننویسید.
محاسن

ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

1- سهولت در تهیه و تصحیح
2- اجرای آنها آسان است.
3- اطلاعات تشخیصی بیشتری در مقایسه با آزمون های عینی- جور کردنی در اختیار معلم می گذارند.
4- حدس در این آزمون ها در مقایسه با سایر آزمون ها کمتر است.
معایب
1- از آنها برای اندازه گیری هدف های سطح بالا نمی توان استفاده کرد.
2- موجب حفظ کردن اطلاعات جزئی می شود.
3- تصحیح و نمره گذاری پاسخ های این آزمون ها به دقت و سرعت آزمون های عینی عملی نیست.

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

انواع سوال های
صحیح و غلط
قواعد تهیه سوال های صحیح و غلط
1- سوال ها را تا حد امکان مختصر، ساده و روشن بنویسید.
2- جملاتی را به کار برید که درست یا غلط بودن آن برای کسی که مطالب را یاد گرفته است آشکار باشد.
3- از به کار بردن کلماتی نظیر همه، بعضی وقت ها، غالباً ، هرگز و ازاین قبیل خودداری کنید.

4- سعی کنید طول سوال هایی صحیح و غلط یکسان باشد.
5- سعی کنید تعداد سوال های صحیح و غلط یک اندازه باشد.
6- سوال های صحیح و غلط را از روی جمله های کتاب با جزوه ننویسید.
7- سعی کنید هر سوال یک هدف آموزشی را اندازه گیری کند.
8- از سوال های گمراه کننده پرهیز کنید.
محاسن
1- بیان موضوع های درسی در قالب عبارت های ساده.
2- سادگی تهیه.
3- عینی بودن تصحیح.

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

معایب
1- برای اندازه گیری اطلاعات جزئی و کم اهمیت به کار می روند .
2- حدس زدن در آنها زیاد است.
3- استفاده زیاد از آنها تاکید بر حفظ مطالب به صورت طولی وارد می شود.
4- برای اندازه گیری هدف های سطح پایین مفید هستند.
سوال های جورکردنی
1- پاسخ داده به آنها نیاز به دقت زیادی ندارد.
2- تصحیح آنها به سرعت و سهولت امکان پذیر است.
3- این نوع سوال ها دانش آموزان را به یادگیری مطالب سطحی هدایت می کند.
4- گاهی اوقات پیدا کردن مجموعه ای سوال و پاسخ همگن دشوار است.

ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

در آزمون واژه عینی:
الف: به روش مشخص کردن نتایج یادگیری مربوط می شود.
ب: به روش انتخاب محتوا ارتباط پیدامی کند.
ج: به روش ارائه مسئله آزمون مربوط می شود.
د:به روش تصحیح پاسخ ها مورد استفاده قرار می گیرد.

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

در اندازه گیری پیشرفت تحصیلی واژه عینی به روشی مربوط می شود که برای:
الف: مشخص کردن نتایج یادگیری به کار برده می شود.
ب: انتخاب محتوی آزمون به کار برده می شود.
ج: در ارائه مسئله به کار گرفته می شود.
د: در تصحیح پاسخ ها مورد استفاده قرار می گیرد.

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

6 مگابایت

تعداد اسلاید

102 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی (کد14371)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده