دانلود پاورپوینت بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها (کد14370)

تومان0

دانلود پاورپوینت بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها

بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

تعداد اسلاید : 26 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

در تعداد دانلود فایل دقت کنید هر ماه می توانید 20 فایل را رایگان دانلود کنید

بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها

لینک دانلود

 دانلود پاورپوینت بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها

  بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

عنوان های پاورپوینت بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها   ، بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه عبارتند از :

بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها

بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

مقدمه

دانلود پاورپوینت بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها

بازار انحصار چند جانبه

بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

مدل هاي انحصار چند جانبه
مدل كورنو

دانلود پاورپوینت بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها

تشريح رفتار تقاضا در مدل كورنو
يك از دو انحصارگر

بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

مدل اج ورث

تشريح رفتار تقاضا در مدل اج. ورث

مدل چمبرلين

دانلود پاورپوینت بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها

رفتار تقاضا و سود در مدل چمبرلين

مدل سوئيزي

تشریح رفتار تقاضا و سود در مدل سوئيزي

مدل کارتل

دانلود پاورپوینت بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها

رفتار تقاضا برای کارتل متمرکز شده

بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

رفتار تقاضا براي كارتل براساس سهميه بندي بازار

رفتار تقاضا و هزينه كارتل متمركز شده

رفتارهاي هزينه اي توليد و قيمت دو انحصارگر

دانلود پاورپوینت بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها

رهبری قیمت

آثار اقتصادي انحصار چند جانبه

بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

آثار سوء اقتصادي ساختار بازار در انحصار چند جانبه


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها  ، 00عنوانقبلی00

مدل سوئيزي

دانلود پاورپوینت بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها

اين مدل كه به مدل منحني تقاضاي شكسته نيز معروف است ، در صدد تشريح انعطاف ناپذيري در قيمت است كه اغلب در بازارهاي انحصار چند جانبه رخ می دهد. براساس اين مدل، اگر يك انحصارگر چند جانبه قيمت كالايش را افزایش دهد ، ديگر بنگاههاي صنعت، قيمت فرآورده خود را افزايش نمي دهند؛ لذا بنگاه اقتصادي افزايش دهنده قيمت، بيشتر مشتريان خود را از دست مي دهد. علاوه بر اين، يك انحصارگر چند جانبه نمي تواند سهم خود را از بازار با پايين آوردن قيمت افزايش دهد، زيرا ديگر بنگاههاي انحصارگر چند جانبه، براي شكستن قيمت در صنعت به مسابقه بر مي خيزند، در نتيجه انحصارگر چند جانبه مجبور مي شود از طريق: 1) بهبود كيفيت؛ 2) تنوع درمارك تجاري محصول و 3) گسترش تبليغات و 4) توسعه ارائه خدمات، رقابت را اعمال كند و تغيير قيمت ديگر نمي تواند اهرم رقابتي قلمداد شود.
دانلود پاورپوینت بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها

مدل کارتل

كارتل، سازماني متشكل از توليد كنندگاني است كه در داخل يك صنعت فعاليت مي كنند و به اعمال سياستهايي براي تمامي بنگاه هاي عضو كارتل مي پردازد. هدف اين سياستگذاري متمركز، افزايش سود كل كارتل است. كارتل انواع مختلفي دارد. يك حد افراطي آن، كارتلي

بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

است كه تمامي تصميمات مربوط به بنگاه هاي عضو را اتخاذ مي كند. اين نوع از تباني كامل، بنام كارتل متمركز شده معروف است و راه حل انحصاري را پيش روي فعاليت بنگاه هاي عضو قرار مي دهد. نوع ديگر كارتل كه تا حدي انعطاف پذيرتر از كارتل متمركز شده است، كارتل بر اساس سهميه بندي بازار است كه در آن بنگاه هاي عضو بر ميزان سهمي كه هر كدام بايد از بازار داشته باشند توافق مي كنند.

دانلود پاورپوینت بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها

رهبري قيمت

رهبري قيمت شكلي ديگر از تباني ناقص است كه به موجب آن بنگاههاي يك صنعت انحصار چند جانبه ، بدون توافق رسمي بلكه به طور ضمني تصميم مي گيرند همان قيمتي را پذيرا شوند كه براي رهبري قيمت در صنعت مطرح است. رهبري قيمت ممكن است متعلق به بنگاهي باشد كه هزينه پايين يا هزينه بالا، وسيعترين بنگاه يا مسلط ترين بنگاه در صنعت است. در حالت اخير، قيمت صنعت را بنگاه مسلط تعيين مي كند و به ديگر بنگاه ها در صنعت اجازه مي دهد تمامي آنچه را كه مي خواهند در اين سطح از قيمت به فروش رسانند، سپس بنگاه مسلط اقدام به اشباع بازار مي كند.

بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

انحصارگر چند جانبه در كوتاه مدت مانند هر بنگاه ديگر با هر شرط ساختاري از بازار مي تواند در اين سه وضعيت قرار گيرد: سود ببرد، در نقطه سر بسر باشد و يا متحمل ضرر شود. در حالي كه در بلند مدت انحصارگر چند جانبه صنعت را ترك مي كند مگر اينكه از طريق تعيين بهترين مقياس كارخانه براي توليد بهترين سطح محصول قابل انتظار در بلند مدت بتواند سود ببرد و يا دست كم

دانلود پاورپوینت بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها

در نقطه توليد سربسر فعاليت كند. در صورت مطرح شدن سودآوري، ديگر بنگاه ها ممكن است تلاش كنند در بلند مدت وارد صنعت شوند مگر آنكه موانعي در ورود به صنعت وجود داشته باشد مثلاً ورود به صنعت ممنوع باشد يا حداقل محدود شده باشد و در چنين حالتي صنعت مي تواند در بلند مدت به صورت انحصار چند جانبه باقي بماند.

بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

آثار اقتصادي انحصار چند جانبه

1.زماني كه ورود به صنعت مسدود شده و يا دست كم محدود شده باشد (حالت معمول اين نوع ساختار بازار) بنگاههاي فعّال در اين صنعت انحصار چند جانبه مي توانند سود بلند مدت به دست آورند.

دانلود پاورپوینت بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها

2. آثار سوء اقتصادي ساختار بازار در انحصار چند جانبه
3. از نظر فنآوري، بسياري از توليدات مانند خودرو، فولاد، آلومينيم نمي توانند تحت شرايط رقابت كامل توليد كنند يا حداقل مخارج توليدي آنها به گونه اي است كه مانع از رقابت مي شود. علاوه براين، انحصارگران چند جانبه، بخشي از منافع خود را صرف تحقيقات و توسعه مي كنند. اقتصاددانان معتفدند اين پديده موجب پيشرفت سريعتر فنآوري و استاندارد بالاتر سطح زندگي نسبت به زماني مي شود كه صنعت در راستاي رقابت كامل سازماندهي شده است؛
4. مفيد واقع شدن بخشي از تبليغات.
5. تنوع در توليد، براي جلب سليقه هاي متفاوت مصرف كنندگان و ارضاي خواسته هاي آنها، موجب ايجاد ارزش اقتصادي در بازار مي شود.

دانلود پاورپوینت بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها

آثار سوء اقتصادي ساختار بازار در انحصار چند جانبه

ـ در بازارهاي انحصار چند جانبه مانند بازار انحصاري، معمولاً قيمت از LAC بيشتر است. P>LAC؛

ـ توليد نكردن انحصارگر چند جانبه در شرايط نامناسب: پائين ترين نقطه روي منحني LAC؛

بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

ـ ازآنجا كه P>LMC است، بنگاهها با تخصيص مطلوب منابع روبرو نمي شوند و همواره سودي بالاتر از حد استاندارد كسب مي كنند؛

ـ بالابودن مخارج تبليغات. انحصار گران چند جانبه، كالاهاي متفاوت از يكديگر توليد مي كنند و براي هر كدام بايد مستقلاً تبليغ كنند.

 

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

کمتر از 1 مگابایت

تعداد اسلاید

26 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پایان نامه, پروژه دانشجویی, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت بازار انحصار چند جانبه و بررسی انواع مدل های آنها (کد14370)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده