دانلود پاورپوینت تغذیه در بحران و موارد و مراحل آن (کد14340)

تومان0

دانلود پاورپوینت تغذیه در بحران و موارد و مراحل آن

 تغذيه در بحران

تعداد اسلاید : 19 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت تغذیه در بحران و موارد و مراحل آن

  تغذيه در بحران

عنوان های پاورپوینت تغذیه در بحران و موارد و مراحل آن  ،  تغذيه در بحران
عبارتند از :

تغذیه در بحران و موارد و مراحل آن

اساسنامه جمعیت هلال احمر

دانلود پاورپوینت تغذیه در بحران و موارد و مراحل آن

آیین نامه امداد و نجات
طرح جامع امداد و نجات

طرح همگون سازی آموزشهای مهارتی امداد و نجات

تغذيه در بحران

فرآیندها

دانلود پاورپوینت تغذیه در بحران و موارد و مراحل آن

تغذیه در بحران :

سبد کالا :

تغذيه در بحران

کمک های مردمی و بین‌المللی :

جدول توزیع استانی

دانلود پاورپوینت تغذیه در بحران و موارد و مراحل آن

کد تقویم آموزشی سال 1386

تغذيه در بحران

سایر دوره های تربیت مربی

 


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل تغذیه در بحران و موارد و مراحل آن  ، تغذيه در بحران

فرآیندها

گام چهاردهم :
آغاز کار دبیرخانه ها ( اعلام تاریخ جلسات – اعلام اسامی اعضاء )

دانلود پاورپوینت تغذیه در بحران و موارد و مراحل آن

گام پانزدهم :
توزیع پس خوراند فراخوانها و سایر منابع علمی ومرجع از دبیرخانه ستادی به دبیر خانه های ذیربط
گام شانزدهم :
فعالیت دبیرخانه ها
گام هفدهم :
ارائه گزارش نهایی دبیرخانه هابراساس وظایف محول شده به دبیرخانه ستادی
گام هجدهم :

دانلود پاورپوینت تغذیه در بحران و موارد و مراحل آن

جمع بندی گزارش ارســــالی از دبیـــرخانه های استـانی و تدوین گزارش نهایی در قالب دستورالعملهای آموزشی به استانها و موسسه عالی علمی کاربردی هلال ایران

گام نوزدهم :
تدوین محتوی آموزشی توسط دبیر خانه استانی مربوطه و دبیرخانه ستاد مرکزی در تعامل با موسسه عالی علمی کاربـــردی هلال ایران

گام بیستم :
اخذ تاییدیه استاندارد ملی متون آموزشی تدوینی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتـی ایران

23- ب)تغذیه در بحران :

ماده 1 – ب – حين سانحه (امداد ونجات)
بند 7 : تأمين سر پناه اضطراري و فراهم نمودن وسايل اوليه زندگي مورد نياز آسيب
ديدگان از قبيل امكانات و وسايل زيستي ، مواد غذایي و پوشاك .
بند 9: همكاري با سازمان هاي مسؤول در تأمين خدمات اوليــه بهداشتـــي فردي و
محيطي .

دانلود پاورپوینت تغذیه در بحران و موارد و مراحل آن

تغذیه یکی از ابتدائی نیازهای انسـان در حین و پس از بحران می باشد . امر تغذیه آسیب
دیدگان بعنوان یکی از اقدامات اساسی امدادی می باشد . شواهد بلایای رخ داده در کشـــور
نشانگر آنست که هنگامیکه بحران رخ می دهد جامعه آسیب دیده تا مدت زمان زیادی قادر به
تأمین مایحتاج خود نمی باشـد و نیاز به دریافت آن دارد . از طرفی تأمین و ذخیره سازی مواد
غذائی و خوراکی خود شرایط خاصی را می طلبــد . بحث تأمین بودجه تهیه ، ذخیره سازی به
میـــزان برطرف سازی نیاز اولیه جامعه آسیب دیده ، محدودیت شدید انواع مواد خوراکـی و
غذائی قابل نگهداری ، شرایط انبارداری و نگهداری بهداشتی ، میزان انرژی و تأمین کالــری
مورد نیاز برحسب گروههای آسیب پذیر ، انتقال بهداشتــی آن به منطقه ، نگهــداری مناسب
در منطقه بحــران زده که معمولاً تأسیسـات نگهداری قابل دسترسی نمی باشد ، نحوه توزیع
و دسترسی آن به کل جامعه هدف و به ویژه مدت زمان حفظ کیفیت آن ازمهمترین دغدغه های
سیستم در تأمین ، ذخیره سازی و توزیع عادلانه آن می باشد .

تغذيه در بحران

سطوح آموزش : توانمند سازی پرسنل
نام دبيرخانه : تغذیه در بحران
استان : قزوین
دبير : آقای محسن فیاضی

31 – ج ) سبد کالا :

دانلود پاورپوینت تغذیه در بحران و موارد و مراحل آن

ماده 1
ب – حين سانحه (امداد ونجات)
بند 7 : تأمين سر پناه اضطــراري و فراهم نمودن وسايل اوليه زندگي مورد نياز آسيب ديدگان از قبيل امكانات و وسايل زيستي ، مواد غذاي و پوشاك .
ج – بعد از سانحه ( عادي سازي )
بند 2 : بازسازي ظرفيت ها و نو تواني انبارها و امكانات و تجهيزات امداد و نجات براساس استانداردهاي تعيين شده .
ماده 16
با توجه به ضرورت حفظ آمادگي جهت پاسخگـويي به حوادث و حمايت از آسيب ديدگان
ناشي از آن ، سازمان موظف است وسائل اوليه زندگي و مواد غذائي را برابر استــــانداردهاي
موجود به معيار حداقل دو درصد جمعيت كشور (یك درصد در سطح شعب و يك درصد در مركز
استان به عنوان پشتيباني) تهيه و با بسته بندي مناسب بگونه اي در شبكه امداد و نجات كشور
نگهداري نمايد كه از قابليت هاي لازم جهت ارسال به موقع به مناطـق آسيب ديده ( بر اساس
نوع سانحه ، نيازمنديهاي آسيب ديدگان و فرهنگ جامعه آسيب ديده ) برخوردار باشد .از قبيل
سرپناه اضطراري ، ملزومات زيستي ، مواد غذائي ، مواد بهداشتي ، پوشاك و . . . .

براساس طرح جامع امداد و نجات ، سازمان امداد و نجات موظف است سبد کالایی بمیزان
2% از جمعیت تحت پوشش خود ، اقلام ضروری را تأمین و ذخیــره سازی نماید . با توجه به
22 قلم کالای اساسی که در این سبد پیش بینی شده است ، ضروریست تا بازنگـری اساسی
نسبت به محتویات و شاخص های استاندارد آن انجام پذیرد . با توجه به شرایط اقلیمی کشور
وتنوع اقلام خوراکی و با توجه به استــانداردهای مواد خوراکـــی اعلام شده از سوی وزارت
بهداشت براساس میزان کالری مورد نیاز آسیب دیدگان برحسب جنس ، سن ، … سبـد کالای
خوراکی مذکور می تواند ، مورد بازنگـری قرار گیرد . همچنین نکاتی از قبیل قابلیت تأمین اجزا
سبد کالا از درون کشـور و هزینه های مربوط به آن نیز باید لحاظ گردد .

سطوح آموزش : تدوین شاخص ملی ومنطقه ای
نام دبيرخانه : سبد کالا
استان : خراسان شمالي
دبير :آقای رحمان خدمتگزار

تغذيه در بحران

32-ج) کمک های مردمی و بین المللی :

ماده 1 – ج – بعد از سانحه ( عادي سازي )
بند 2 : بازسازي ظرفيت ها و نوتواني انبـــارها و امكانات و تجهيـــزات امداد و نجات براساس استانداردهاي تعيين شده .
بند 4: مشاركت و همكاري در اجراي برنامه هاي بازســـازي از محل هدايا و كمك هاي
مردمي و يا بين المللي .
ماده 32:
بموجب ماده 10 این آییننامه در مواردی که طبق مقررات تقاضای استمداد بین المللی گردد
اداره کل امور بین الملل موظف است نیازهای امدادی مورد نظر سازمان را طبق درخواست های
سازمان تنظیم و منتشر نماید.

دانلود پاورپوینت تغذیه در بحران و موارد و مراحل آن

فرآیند جمع آوری و ارسال کمک های مردمی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی از
جمله فعالیتهائی است که در صورت عدم نگرش صحیح و تعیین شاخص ها و معیـارهای علمی
میتواند علاوه بر ایجاد فعالیت های کاذب فراوان ، نارضایتی های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگـی
،‌ اقتصادی زیادی برای دستگاه های دست اندرکار آسیب‌دیدگان‌ و مسئولین بوجود آورد .
لذا بمنظور ساماندهی کمک های مردمی و بین المللی و حفظ شأن و شخصیت آسیب دیده و
رعایت اصول مذهبی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصــادی وی و همچنین پاسخگــوئی و فعالیت
کارآمد مسئولین و دست اندرکاران ضروری است تا اقلام درخواستی برحسب بلیه های احتمالی
قابل بروز در کشـور ، ضمن دارا بودن کیفیت مناسب ، متناسب بودن با اصول مذهبی و فرهنگی
و اجتماعی جامعه و مقرون بصرفه بودن از نظر اقتصادی و پیشگیری ازعواقب ناشی از نامناسب
بودن اقلام ارسالی نظیر ذخیره سازی ، انبارداری ، احتمالاً معـدوم سازی و غیـــره … تعیین و
مشخص گردند .
سطوح آموزش : تدوین شاخص ملی و بین المللی
نام دبيرخانه : کمک های مردمی و بین المللی
استان : سازمان امداد و نجات
دبير : خانم پروین شفیعی مقدم

تغذيه در بحران

جدول توزیع استانی
کد تقویم آموزشی سال 1386

2-آوار
3-جاده
4-سیلاب
5-کوهستان
6-بهمن وکولاک
10-نجات در کویر
14-حمایت روانی
16-اسکان اضطراری
17- مدیریت سوانح
20-مستند سازی
22-تغذیه در بحران
23-مانورهای عملیاتی
29-نقشه خوانی
30-آمار وگزارش دهی

سایر دوره های تربیت مربی
دوره تربیت مربی
تغذیه در بحران – قزوین 12-14

دوره آموزشی مهارتی
تغذیه در بحران– 60 دوره
هر استان 2 دوره
پرسنل امداد ونجات شامل:
معاون امداد
روسای ادارات آموزش ،عملیات ،پشتیبانی
روسای شعب ،کارشناسان امداد ونجات
امدادگران مسئول تغذیه در تیم امدادی

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

2 مگابایت

تعداد اسلاید

19 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت تغذیه در بحران و موارد و مراحل آن (کد14340)”