دانلود پاورپوینت بررسی تعیین ارتباط بین وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با استفاده از اطلاعات حسابداری در جهت کمک به سرمایه گذاران، مدیران، (کد13800)

تومان5,000

دانلود پاورپوینت بررسی  تعیین ارتباط بین وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با استفاده از اطلاعات حسابداری در جهت کمک به سرمایه گذاران، مدیران،

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

بررسي رابطه بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد اسلاید : 45 اسلاید

 دانلود پاورپوینت بررسی  تعیین ارتباط بین وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با استفاده از اطلاعات حسابداری در جهت کمک به سرمایه گذاران، مدیران،

بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

عنوان های پاورپوینت  : 

بررسی  تعیین ارتباط بین وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با استفاده از اطلاعات حسابداری در جهت کمک به سرمایه گذاران، مدیران،

بیان موضوع

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیههای تحقیق

فرضیه اصلی

روش تحقیق

ابزار تحقیق

فرضیه ارزشیابی نادرست

فرضیه سرمایه گذاری بیش از حد

فرضیه مزیت مالیاتی قرضه (بدهی)

فرضیه انتقال ثروت

نظرات مربوط به وام

وامهای بانکی و عدم تقارن اطلاعاتی

مطالعات داخلی

نحوه انجام تحقیق

متغیرهای مستقل

متغیر وابسته

جامعه آماری

قلمرو زمانی تحقیق

نحوه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل دادهها

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

علائم اختصاری مربوط به متغیرها :

آزمون نرمال بودن داده ها

نرمال نمودن داده ها

آزمون همبستگی داده ها

آزمونهای اضافی مربوطه

 ناهمسانی واریانس

خودهمبستگی

تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری فرضیات

آزمون فرضیههای فرعی

آزمون فرضیه اول

آزمون فرضیه دوم

آزمون فرضیه اصلی

شیوه اول آزمون فرضیه

شیوه دوم آزمون فرضیه

فرضیه فرعی اول

فرضیه فرعی دوم

فرضیه اصلی

نتیجه گیری کلی

مشکلات

صورت جریان وجوه نقد

محدودیتها

پیشنهادات

پیشنهادات برای تحقیقات آتی

 

 


قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

 

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

علائم اختصاری مربوط به متغیرها :

1xوجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه

2xخالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام

12xخالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

y بازده سهام

آزمون نرمال بودن داده ها

با استفاده از آزمون شاپیروویلک نرمال بودن متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است.

بین توزیع دادهها و توزیع نرمال تفاوت وجود دارد :

بین توزیع دادهها و توزیع نرمال تفاوت وجود ندارد:

نرمال نمودن داده ها

برای نرمال نمودن دادهها از عملیات تبدیل استفاده می‌شود. دادههای تحقیق از x به    تبدیل می‌شوند و سپس دوباره نرمال بودن دادهها مورد آزمون قرار می‌گیرد.

آزمون همبستگی داده ها

به منظور تعیین همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتیجه آن در جدول زیر ارائه می شود.

آزمونهای اضافی مربوطه

در تحقیقات همواره حالتهایی فرض می‌شود که اگر این حالتها وجود نداشته باشد آزمونهای آماری مربوطه مورد تردید قرار می‌گیرد.

ناهمسانی واریانس

یکی از فروض در بکارگیری رگرسیون حداقل مربعات یکسان بودن واریانس جملات اجزای اخلال در دورههای مختلف است. نقض این فرض مشکلی بنام ناهمسانی واریانس ایجاد می‌کند. .

خودهمبستگی

یکی از مشکلات الگوی رگرسیون حداقل مربعات وجود همبستگی بین جملات پسماند است که به آن خودهمبستگی می گویند. مشکل خودهمبستگی می‌تواند به صورت خودبازگشت از مرتبه اول AR (1)، یا مراتب بالاتر و یا به صورت میانگین متحرک MA (q) باشد.

برای بررسی وجود این مشکل در این تحقیق در آزمون هر فرضیه، از طریق آماره دوربین -واتسون محاسبه شده در برازش مدل آماری، مسئله خودهمبستگی مرتبه اول مورد بررسی قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری فرضیات

با توجه به ماهیت فرضیات تحقیق جهت بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام از روش رگرسیون خطی چندمتغیره Pooled LS و از نرم‌افزار Eviews 5 استفاده می‌کنیم. ابتدا از فرضیههای فرعی شروع می‌کنیم و در نهایت به فرضیه اصلی می‌رسیم.

آزمون فرضیههای فرعی

آزمون فرضیه اول

بین وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای آزمون فرضیه مزبور مدل آماری زیر برازش شده است:

مدل قبل از برطرف کردن خود همبستگی

آزمون فرضیه دوم

بین خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام و بازده آتی سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای آزمون فرضیه مزبور مدل آماری زیر برازش شده است:

مدل قبل از برطرف کردن خود همبستگی

آزمون فرضیه اصلی

شیوه اول آزمون فرضیه

بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه مدل آماری زیر برازش شده است:

مدل قبل از برطرف کردن خود همبستگی

شیوه دوم آزمون فرضیه

بین خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده آتی سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای آزمون فرضیه فوق مدل آماری زیر برازش می‌شود:

مدل قبل از برطرف کردن خود همبستگی

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها

فرضیه فرعی اول

بین وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه و بازده آتی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

ضریب رگرسیون بدست آمده از آزمون فرضیه فوق از نظر آماری معنی دار نیست لذا این فرضیه رد می شود و باید گفت که بین وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه و بازده آتی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد و نمی توان از این رابطه جهت پیش بینی بازده سهام استفاده نمود.

فرضیه فرعی دوم

بین خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام و بازده آتی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

ضریب رگرسیون حاصل از آزمون این فرضیه به لحاظ آماری معنی دار نبوده و این فرضیه رد می شود پس نتیجه می گیریم که بین خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد و نمی توان از این رابطه جهت پیش بینی بازده سهام استفاده نمود.

فرضیه اصلی

بین خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی و بازده  سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

با توجه به اینکه ضریب رگرسیون محاسبه شده در آزمون این فرضیه از نظر آماری معنی دار نیست، بنابراین فرضیه اصلی تحقیق رد شده و این نتیجه حاصل می شود که خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی با بازده سهام رابطه معنی داری ندارد و نمی توان از این رابطه جهت پیش بینی بازده سهام استفاده نمود.

نتیجه گیری کلی

به طور کلی و با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی و اصلی تحقیق نتیجه می گیریم که بین فعالیتهای نقدی تأمین مالی و بازده آتی سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار هیچ گونه رابطه معنی داری برقرار نیست و تبیین و پیش بینی بازده سهام از طریق اطلاعات مربوط به فعالیتهای مذکور مندرج در صورتهای مالی امکانپذیر نمی باشد.

در این مورد باید گفت تئوری ها و نظریه های متفاوتی که پیرامون ساختار سرمایه و اثرات متفاوت روشهای مختلف تأمین مالی که منجر به تغییر ساختار سرمایه می شود، بر بازده سهام وجود دارد و رابطه های مثبت و منفی را بین بازده سهام و فعالیتهای تأمین مالی  به دنبال تغییرات اهرم مالی و یا ایجاد اطلاعات گوناگون در مورد فرصتهای سرمایه گذاری و جریانات نقدی و غیره پیش بینی می کند، در بازار سرمایه ایران مصداق ندارد.

مشکلات

1- استفاده از هر دو سیستم نرم افزاری تدبیر پرداز و ره آورد نوین برای جمع آوری اطلاعات ترازنامه به علت ناقص بودن اطلاعات  در مورد برخی شرکتها.

2- مراجعه به کتابخانه و سایت بورس  و استخراج اطلاعات به صورت دستی  و از روی صورتهای مالی شرکتهای مربوطه به علت ایرادات موجود در اطلاعات صورتهای مالی نرم افزارهای مذکور بخصوص صورت جریان وجوه نقد.

صورت جریان وجوه نقد

فعالیتهای‌ عملیاتی

بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی

‌ ‌مالیات‌ بر درآمد

فعالیتهای‌ سرمایهگذاری‌

‌جریان‌ خالص‌ وجه نقد قبل‌ از فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی

‌فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌

وجوه حاصل از افزایش‌ سرمایه

‌دریافت‌ تسهیلات‌ مالی‌

بازپرداخت‌ اصل‌ تسهیلات‌ مالی‌ دریافتی

‌جریان‌ خالص‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌

خالص‌ افزایش‌ در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال‌

مانده وجه نقد در پایان‌ سال‌

محدودیتها

شرکتها و دوره هایی که جهت بررسی انتخاب شدند، تعیین کننده میزان تعمیم یافته های پژوهش هستند. چون این شرکتها بخشی از شرکتها و نه معرف کل شرکتهای بورس اوراق بهادار و دوره های مورد بررسی تنها بخشی از کل دوره فعالیت بورس اوراق بهادار می باشند، لذا تسری یافته ها باید با احتیاط صورت گیرد.

انتخاب شرکتها به شرط داشتن ویژگی های تعریف شده، با استفاده از اطلاعات موجود در نرم افزارهای مذکور صورت گرفته است. در برخی از موارد به علت نبود اطلاعات مورد نیاز، به ناچار برخی از شرکتها از نمونه مورد بررسی حذف و موجب کاهش حجم نمونه گردید. لازم به ذکر است که علی رغم کنترل اطلاعات استخراجی توسط محقق تا حد امکان، مسئولیت صحت این اطلاعات متوجه محقق نخواهد بود.

هر شرکت شرایط خاص خود را دارد. ویژگی های شرکت های نمونه مثل نوع صنعت، مالکیت، اندازه و درجات رقابت و … با هم متفاوت است.

حوادث رخداده همزمان با دوره مطالعه، شامل تغییرات شرایط اقتصادی مثل تورم، تغییر در حمایت دولت از صنایع متفاوت و تغییرات شرایط تسهیلات بانکی از جمله عواملی هستند که شاید بر نتایج تحقیق اثر گذار باشند.

پیشنهادات

الف) با توجه به عدم وجود رابطه معنی دار بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام پیشنهاد می گردد :

سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود دیگر عوامل موثر بر بازده سهام را مد نظر قرار دهند.

مدیران هنگام نیاز به منابع مالی جدید، به منظور افزایش ارزش شرکت، منبع تأمبن مالی را به عنوان یک عامل موثر قلمداد نکنند و تصمیم گیری در این زمینه باید متناسب با مسائل مربوط به سرمایه گذاری بهینه و جریانات نقدی ورودی و خروجی و در نظر گرفتن هزینه سرمایه انجام شود.

ب) سازمانها و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بورس اوراق بهادار به منظور جلوگیری از امکان ورشکستگی شرکتها و یا ناتوانی آنها در ایفای به موقع تعهدات و بروز مشکلات لازم است با توجه به مواردی مثل خصوصیات حاکم بر نوع صنعت، حفظ و افزایش توان رقابت با شرکتهای خارجی و دیگر موارد، سطح مشخصی را جهت استفاده شرکت از بدهی تعیین و شرکتها را ملزم به رعایت آن بنمایند.

ج) با نظر به اینکه ابزارهای تأمین مالی در ایران، بیشتر محدود به وام و سهام عادی می شود لذا پیشنهاد می گردد امکان استفاده بیشتر شرکتها از سایر ابزارها مثل اوراق مشارکت و سهام ممتاز جهت تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری با در نظر داشتن ویژگی های آنها مورد توجه مدیران شرکتها و سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.

پیشنهادات برای تحقیقات آتی

1- پیشنهاد می گردد رابطه بین وجوه حاصل از فعالیتهای تامین مالی و مخارج جاری و سرمایه گذاری شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد آیا مدیریت از این وجوه در جهت توسعه شرکت (مخارج سرمایه ای) استفاده نموده است یا اینکه آنها را صرف هزینه های جاری کرده است.

با توجه به اینکه تأمین مالی با امر سرمایه گذاری ارتباط تنگاتنگ دارد و انتظار می رود از وجوه حاصل از فعالیتهای تأمین مالی جهت اجرای پروژه های سرمایه گذاری استفاده شود، پیشنهاد می گردد رابطه بین مخارج سرمایه گذاری و بازده سهام مورد بررسی قرار گیرد.

پیشنهاد می گردد رابطه فعالیتهای تأمین مالی با بازده سهام و سود شرکتها در بلند مدت بررسی شود و اینکه آیا سود و بازده سالهای آتی با تأمین مالی در ارتباط است و آیا فعالیت تأمین مالی منجر به کسب سود و بازده اضافی شده است با خیر. در این مورد لازم است دوره های آتی با توجه به نوع صنعت و در نظر گرفتن زمان لازم جهت بازدهی سرمایه گذاری های انجام شده از طریق فعالیتهای تأمین مالی انتخاب گردد.

 

 

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

1 مگابایت

تعداد اسلاید

45 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پایان نامه, پروژه دانشجویی, تحقیق

کیفیت فایل

خوب

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت بررسی تعیین ارتباط بین وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با استفاده از اطلاعات حسابداری در جهت کمک به سرمایه گذاران، مدیران، (کد13800)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده