دانلود پاورپوینت بررسی نکات اساسی قرارداد تنظیم اطلاعات مالی (کد13210)

تومان5,000

دانلود پاورپوینت بررسی نکات اساسی قرارداد تنظیم اطلاعات مالی

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

استاندارد حسابرسی شماره 93

تعداد اسلاید : 28 اسلاید

 دانلود پاورپوینت بررسی نکات اساسی قرارداد تنظیم اطلاعات مالی

استاندارد حسابرسی شماره 93

عنوان های پاورپوینت  : 

بررسی نکات اساسی قرارداد تنظیم اطلاعات مالی

استاندارد حسابرسی شماره 93

مقدمه

تعاریف

هدف از تنظیم اطلاعات مالی

اصول کلی حاکم بر تنظیم اطلاعات مالی

اصول آیین رفتار حرفهای در تنظیم اطلاعات مالی

برنامه ریزی

روشها

مسئولیت مدیریت

اجزای اصلی گزارش تنظیم اطلاعات مالی

علامت گذاری روی تمام صفحات اطلاعات مالی

عدم نیاز به استقلال

شرایط قرارداد

نکات اساسی قرارداد تنظیم اطلاعات مالی

نمونه ای از قرارداد تنظیم اطلاعات مالی

لزوم دریافت تاییدیه مدیران در تنظیم اطلاعات مالی

مستندسازی انجام کارتنظیم اطلاعات مالی

پی جویی اطلاعات نادرست، ناقص یا گمراه کننده

نمونه گزارشهای تنظیم اطلاعات مالی

 

 


قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

 

علامت گذاری روی تمام صفحات اطلاعات مالی

حسابرس باید کلیه صفحات اطلاعات مالی یا مجموعه کامل صورتهای مالی را با درج عباراتی نظیر ”حسابرسی نشده“ ،”تنظیم شده بدون حسابرسی یا بررسی اجمالی“یا ” به گزارش تنظیم اطلاعات مالی مراجعه شود“ ارائه کند.

عدم نیاز به استقلال

به عکس حسابرسی یا بررسی اجمالی صورتهای مالی، در تنظیم اطلاعات مالی، داشتن استقلال ضروری نیست.

در این موارد، اگر چه حسابرس می تواند کار تنظیم اطلاعات مالی را بدون داشتن استقلال انجام دهد و گزارشی را بر همین اساس منتشر کند، اما، زمانی که حسابرس استقلال ندارد باید این موضوع را در گزارش خود منعکس کند.

پیشنهاد می‌شود این مسئله با اضافه کردن جمله زیر به عنوان آخرین بند در گزارش تنظیم اطلاعات مالی، انعکاس یابد:

برای پرهیز از سر در گمی استفاده کنندگان گزارش تنظیم اطلاعات مالی، ضرورتی به ارائه دلیل یا دلایل عدم استقلال وجود ندارد.

شرایط قرارداد

طبق بخش 93 استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید اطمینان یابد که صاحبکار شناخت روشنی از شرایط قرارداد تنظیم اطلاعات مالی دارد.

بنابراین، حسابرس باید از یک توافقنامه یا شکل مناسبی از قرارداد استفاده کند. (رجوع کنید به بخش 21 استانداردهای حسابرسی، با عنوان ”قرارداد حسابرسی“).

قرارداد تنظیم اطلاعات مالی، هدفهای زیر را برآورده می کند:

••  تایید پذیرش کار.

••  جلوگیری از برداشت نادرست صاحبکار در باره هدف و دامنه کار.

••  تعیین مسئولیت حسابرس.

••  تعیین شکل گزارشی که باید صادر شود.

••  کمک به حسابرس در برنامه ریزی کار.

نکات اساسی قرارداد تنظیم اطلاعات مالی

قرارداد تنظیم اطلاعات مالی باید بر اساس نیازهای صاحبکار و شرایط موجود تنظیم شود.

طبق بخش 93 استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید نکات زیر را در قرارداد ملحوظ کند:

••  ماهیت کار، شامل تصریح این واقعیت که حسابرسی یا بررسی اجمالی انجام نخواهد گرفت

و در باره اطلاعات مالی تنظیم شده اطمینانی، اظهار نخواهد شد.

••  این واقعیت که کار تنظیم اطلاعات مالی، برای مقاصد کشف و افشای موارد اشتباه، تقلب، 

یا اعمال غیرقانونی نمی تواند قابل اتکا باشد.

••  ماهیت اطلاعاتی که باید توسط صاحبکار تهیه و ارائه شود.

••  مبنای حسابداری مورد استفاده در تنظیم اطلاعات مالی و این واقعیت که هر گونه انحراف 

 آشکار از آن، افشا خواهد شد.

••  منظور از تنظیم اطلاعات مالی و تعیین گیرندگان گزارشهای مزبور.

••  شکل گزارشی که در باره اطلاعات مالی تنظیم شده، صادر خواهد شد.

••  این واقعیت که مسئولیت دقیق و کامل بودن اطلاعات ارائه شده به حسابرس برای تنظیم 

اطلاعات مالی دقیق و کامل، با مدیریت واحد اقتصادی است.

نمونه ای از قرارداد تنظیم اطلاعات مالی

•  نمونه قرارداد تنظیم اطلاعات مالی به شرح زیر است:

قرارداد تنظیم صورتهای مالی

عطف به درخواست . . . (نام واحد اقتصادی) . . . از این . . . (حسابرس) . . . برای تنظیم ترازنامه . . .(واحد اقتصادی) . . . در تاریخ . . . و صورتهای سودو زیان، سود (زیان) انباشته و جریان وجوه نقد آن برای سال/دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط، این قرارداد بین . . . و . . . که از این پس به ترتیب ”واحد اقتصادی“ و ”حسابرس“ نامیده می‌شود، با شرایط زیر منعقد می گردد.

موضوع قرارداد

1.  تنظیم صورتهای مالی یاد شده در بالا همراه با گزارش مربوط با هدف . . . (برای مثال، ارائه به بانک) . . . 

تعهدات حسابرس

2.  تنظیم صورتهای مالی بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت شرکت و طبق استاندارد حسابرسی ”تنظیم اطلاعات مالی“.

3.  تنظیم صورتهای مالی ، حسابرسی یا بررسی اجمالی بر اساس استانداردهای حسابرسی نیست و بنابراین، اطمینانی نیز

اظهار نمی‌شود.

4.  تصریح مبنای حسابداری مورد استفاده و هر گونه انحراف آشکار با اهمیت از استانداردهای حسابداری در صورتهای مالی تنظیم 

شده و اشاره به انحراف مزبور در گزارش تنظیم صورتهای مالی.

نمونه ای از قرارداد تنظیم اطلاعات مالی

5.   تنظیم صورتهای مالی نمی تواند برای مقاصد کشف و افشای اشتباهات، اعمال غیرقانونی یا سایر تخلفات، مانند تقلب یا اختلاس، 

 قابل اتکا باشد؛ هر چند در صورت برخورد با این گونه موارد، موضوع به واحد اقتصادی گزارش خواهد شد.

تعهدات واحد اقتصادی

6.   ارائه کلیه اطلاعات لازم برای تنظیم صورتهای مالی (مانند تراز آزمایشی، دفاتر و . . . )

7.   مسئولیت دقیق و کامل بودن اطلاعات یاد شده در بالا و همچنین، صورتهای مالی تنظیم شده توسط این موسسه، با  مدیریت واحد 

اقتصادی است.  ایفای این مسئولیت مستلزم حفظ و نگهداری مدارک کافی حسابداری، استقرار و اعمال کنترلهای داخلی مناسب و 

انتخاب و بکارگیری اصول و روشهای مناسب حسابداری توسط مدیریت واحد اقتصادی است.

8.   عدم استفاده از صورتهای مالی تنظیم شده برای مقاصدی غیر از هدف یاد شده در بند 1 این قرارداد.

9.   تامین محل کار، امکانات و تسهیلات مناسب و همچنین، همکاری کارکنان واحد اقتصادی در ارائه اطلاعات مورد نیاز برای انجام 

هرچه بهتر موضوع  قرارداد.

10.  پرداخت بموقع صورتحسابهای حق الزحمه.

نمونه ای از قرارداد تنظیم اطلاعات مالی

حق الزحمه

11.  مبنای تعیین حق الزحمه، مدت کارکرد حسابرسان مامور انجام کار است که متناسب با پیشرفت کار، صورتحساب می‌شود. 

نرخ  حق الزحمه ساعتی هر یک از حسابرسان بر حسب تجربه و مهارت و در نتیجه ، میزان مسئولیتی که به عهده دارند، 

متفاوت است. طبق بررسیهای به عمل آمده، حق الزحمه، شامل حق الزحمه ساعات کار مستقیم، سایر هزینه های مستقیم، 

سایر هزینه های غیر مستقیم (از قبیل هزینه های فوقالعاده ماموریت خارج از مرکز و ایاب و ذهاب) و سربار قابل تخصیص، 

در مجموع به میزان . . . ریال برآورد می‌شود.

سایر موارد

12.  این قرارداد از تاریخ مبادله تا . . . اعتبار دارد.

13.  هرگونه اختلاف طرفین قرارداد در اجرای مفاد آن ، از طریق هیئتی سه نفره متشکل از نماینده واحد اقتصادی، نماینده

حسابرس و یک شخص مورد قبول دو طرف ، حل و فصل خواهد شد.

14. این قرارداد در 14 ماده و در 2 نسخه در حکم واحد است، تنظیم و در تاریخ . . . به امضای طرفین قرارداد رسیده است.

واحد اقتصادی     حسابرس

لزوم دریافت تاییدیه مدیران در تنظیم اطلاعات مالی

طبق بخش 93 استانداردهای حسابرسی ، حسابرس باید تاییدیه ای مبنی بر اقرار مدیریت واحد اقتصادی به مسئولیت خویش در قبال ارائه مطلوب اطلاعات مالی و همچنین تصویب آن، دریافت کند.

مسئولیت مدیریت به طورصریح در گزارش تنظیم اطلاعات مالی به شرح زیر منعکس می‌شود:

حسابرس می تواند این الزام را از طریق دریافت موارد زیر ایفا کند:

الف.  تاییدیه مدیران به دو صورت:

1) روی سربرگ صاحبکار به امضای مدیریت آن، یا

2) در سربرگ موسسه حسابرسی به امضای حسابرس و تایید شده توسط مدیریت، یا 

ب.   با اخذ یک نسخه از صورتهای مالی امضا شده توسط مدیریت.

اگر حسابرس بخواهد از روش رسمی تری استفاده کند، ممکن است از مدیریت تقاضا کند موارد زیر را تایید کند:

الف.  ارائه و تصویب صورتهای مالی، و

 ب.   دقیق و کامل بودن اطلاعات زیر بنای حسابداری و افشای کامل همه اطلاعات با اهمیت و مربوط.

لزوم دریافت تاییدیه مدیران در تنظیم اطلاعات مالی

•    یکی از روشهای برآوردن خواسته مذکور، این است که یک نسخه از صورتهای مالی تنظیم شده ، به امضای مدیریت برسد.

•    نمونه ای از روش مذکور روی سربرگ صاحبکار به شرح زیر است:

به:  . . . (حسابرس)

تاریخ:

این تاییدیه مدیران در ارتباط با تنظیم صورتهای مالی شرکت نمونه برای سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه XX13 ارائه می‌شود.

ما مسئولیت خود در قبال دقیق و کامل بودن اطلاعات حسابداری زیر بنای ترازنامه شرکت نمونه در تاریخ 31 خرداد ماه XX13 و صورتهای سود وزیان و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را تایید می کنیم. ما ، همچنین، کلیه اطلاعات با اهمیت و مربوط به صورتهای مالی را برای شما به طور کامل افشا کرده ایم.

مدیر عامل          مدیر مالی

مستندسازی انجام کارتنظیم اطلاعات مالی

طبق بخش93استانداردهای حسابرسی،حسابرس باید نسبت به مستندسازی انجام الزامات حاکم بر کار تنظیم اطلاعات مالی اقدام کند ؛ یعنی حسابرس باید در کلیه موارد تنظیم اطلاعات مالی، کاربرگهای لازم را تهیه کند.

این کاربرگها ، دست کم باید شامل اقلام زیر باشد:

الف.  توافقنامه تنظیم اطلاعات مالی یا شکل مناسب دیگری از قرارداد.

ب.   تراز آزمایشی که اسناد و مدارک صاحبکار را به صورتهای مالی تنظیم شده 

 ارتباط می دهد.

پ.  یادداشتهای مربوط به اطلاعات نادرست، ناقص یا گمراه کننده(درصورت وجود) 

 و چگونگی حل و فصل آنها.

ت.   تاییدیه مدیران مناسب.

پی جویی اطلاعات نادرست، ناقص یا گمراه کننده

حسابرس در تنظیم اطلاعات مالی باید کلیه اطلاعاتی را که از نظر وی نادرست، ناقص

با گمراه کننده است، پی جویی کند.

در این شرایط، حسابرس باید انجام روشهای اضافی زیر را بررسی کند:

••  پرس وجو از مدیران واحد اقتصادی در باره ارزیابی قابلیت اعتماد و کامل بودن 

اطلاعات ارائه شده.

••  ارزیابی کنترلهای داخلی.

••  اثبات هر گونه موضوع مطرح شده.

••  اثبات هر گونه توضیح ارائه شده.

•   افزون بر این، حسابرس باید از مدیریت واحد اقتصادی بخواهد که اطلاعات بیشتری در اختیار وی قرار دهد.

نمونه گزارشهای تنظیم اطلاعات مالی

نمونه ای از گزارش استاندارد تنظیم صورتهای مالی به شرح زیر است:

گزارش تنظیم صورتهای مالی

به: . . . (هیئت مدیره شرکت نمونه) . . . 

ترازنامه شرکت نمونه در تاریخ 31 خرداد ماه XX13 و صورتهای سود وزیان و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور توسط این موسسه، بر اساس اطلاعاتی که مدیریت ارائه کرده، طبق استاندارد حسابرسی” تنظیم اطلاعات مالی“ تنظیم شده است. مسئولیت این صورتهای مالی با مدیریت شرکت نمونه است. تنظیم صورتهای مالی، حسابرسی یا بررسی اجمالی نیست و این موسسه نیز صورتهای مالی یاد شده در بالا را حسابرسی یا بررسی اجمالی نکرده است و بنابراین، اطمینانی در باره آنها اظهار نمی کند.

تاریخ:    موسسه حسابرسی . . . 

نمونه گزارشهای تنظیم اطلاعات مالی

نمونه گزارش تنظیم صورتهای مالی، حاوی بند تاکید بر انحراف آشکار از استانداردهای حسابداری به شرح زیر است:

گزارش تنظیم صورتهای مالی

به: . . . (هیئت مدیره شرکت نمونه) . . . 

[ اولین بند مشابه گزارش استاندارد]

همانگونه که در یادداشت شماره XXهمراه صورتهای مالی تشریح شده، آثار ناشی از قرارداد اجاره به شرط تملیک داراییهای ثابت برخلاف استانداردهای حسابداری، در صورتهای مالی انعکاس نیافته است.

تاریخ:   موسسه حسابرسی . . . 

 

 

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

حجم فایل

10 مگابایت

تعداد اسلاید

28 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پایان نامه, پروژه دانشجویی, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت بررسی نکات اساسی قرارداد تنظیم اطلاعات مالی (کد13210)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده