دانلود پاورپوینت تحلیل و برسی تاثیرات مهاجرت در فرایند توسعه و اقتصاد کشور (کد12619)

تومان0

دانلود پاورپوینت تحلیل و برسی تاثیرات مهاجرت در فرایند توسعه و اقتصاد کشور

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

اثرات مهاجرت،شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی

تعداد اسلاید : ۰۰ اسلاید

در تعداد دانلود فایل دقت کنید هر ماه می توانید 20 فایل را رایگان دانلود کنید

تحلیل و برسی تاثیرات مهاجرت در فرایند توسعه و اقتصاد کشور

لینک دانلود

 دانلود پاورپوینت تحلیل و برسی تاثیرات مهاجرت در فرایند توسعه و اقتصاد کشور

 

اثرات مهاجرت،شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی

عنوان های پاورپوینت  : 

تحلیل و برسی تاثیرات مهاجرت در فرایند توسعه و اقتصاد کشور

اثرات مهاجرت،شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی

شهرنشینی

تعریف مهاجرت

فرایند مهاجرت

مهاجرت، شهرنشینی و بیکاری

روند شهر نشینی

توسعهء شهرنشینی و افزایش جمعیّت شهرنشینی

نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی در شهر

تفاوتهای  زندگی مهاجرین و شهروندان

تأثیرات اقتصادی مهاجرت

عللهای مختلف دیگری را در مورد پدیده مهاجرت از روستا به شهر می توان نام برد که به ذکر آن می پردازیم:

پیامدهای حاصل از مهاجرت :

مهاجرت جوانان در ایران

راهبردهای بیشنهادی در برخورد با مسئله مهاجرت :

پیدایش و گسترش محلات حاشیه‏نشین شهری

نتیجه گیری:

اشتغال روستایی؛ مانعی در برابر مهاجرت

 

 


قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

 

پیامدهای حاصل از مهاجرت :

سیل مهاجران روستایی روز به روز به خاطر علل های مختلف بر جمعیت شهری اضافه می کند چون این مهاجران جز کشاورزی از تخصص و حرف دیگری بهره مند نیستند . لذا بخاطر امرار معاش رو به کارهای خدماتی می آورند و دولت قبل از برنامه ریزی صحیح و درست برای توسعه و پیشرفت اقتصادی مجبور می شود که سرمایه های محدود برای ایجاد و اشتغال و توسعه فعالیتهای خدماتی برای مهاجران صرف کند.این اقدام خود باعث از بین رفتن برنامه ریزی توسعه دولت شده و برای پیشرفت اقتصادی راهها دشوارتر می گردد. و پیامد دیگر اینکه به علت مهاجرت مردان و جوانان ساکن روستا به شهرها جمعیت روستا بیشتر از زنان و افراد کهنسال می شود و این تغییرات مشکلات جمعیتی و متعاقب آن مشکلات اجتماعی بوجود می آید.

عدم تناسب فرهنگی مهاجرین روستایی و آزاد شدن از فضای روستا و قید و بندهای آن و وارد شدن به فضای آزاد و باز شهرها باعث نابهنجاری اجتماعی و تعارضهای فرهنگی در شهرها را تشدید می کند و موجب فقدان کنترل این روستاییان می گردد. در اکثر کشورهای توسعه یافته ، شهرها خود محرک توسعه و پیشرفت و مراکر تولید می باشند و آنهم به علت رشد و توسعه کشاورزی و تولیدات بالای کشاورزی می باشد که مازاد محصولات کشاورزی دارند و جزو صادرکنندگان محصولات کشاورزی می باشد اما در شهرهای جهان سوم از جمله ایران به علت پسرفت کشاورزی و تولیدات کم آن اکثر کشاورزان بیکار شده و به شهرها هجوم می آورند.

موارد بالا خود عاملی برای از بین رفتن شهرها و اختصاص دادن بدون موجه سهم بزرگی از امکانات می باشد که آنهم به خاطر نداشتن برنامه ریزی دولت می باشد و باعث طفیلی شدن و مصرفی شدن شهرها می گردد و مانع توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور می گردد و مجبور به وارد کردن محصولات کشاورزی و دامی می شود.در مورد جابجایی جمعیت از بخش کشاورزی به سایر بخشهای تولیدی و از مناطق روستایی به مناطق شهری باید به این موضوع اذعان داشت که نیاز های بشری برای رشد و تکامل مجموعه ای است که فعالیتهای کشاورزی جزءنا چیزی از آن می باشد.پس هر چه بشر امکاناتش بیشتر می شود احتیاج به نیروی انسانی بیشتری برای صرف در فعالیتهای غیر کشاورزی دارد پس این خود باعث مهاجرتهای روستایی ـ شهری و کشاورزی ـ غیر کشاورزی می گردد

می توان گفت که مهاجران روستایی بدون حرفه و مهارت و نیز بیکاران فصلی روستایی در جستجوی کار چون به قسمتهای فنی و صنعتی نمی توانند راه یابند ناگزیر به گونه کاذب در سطوح پایین بخش فروش یا خدمات اجتماعی و شخصی خصوصی متراکم می شوند و چون نقش موثری در تولید و ثروت ملی ندارند به تشدید بیکاران پنهان یا کم کاران و به ابعاد کم کاری جامعه می افزایند.با توجه به تعریف و علل و پیامدهایی که در صفحات اخیر عنوان شداحتیاج به پیشنهاداتی برای رفع این معضل میباشد.

مهاجرت جوانان در ایران

بررسی آمارها نشان می دهد مهاجرت روستا شهری در ایران از قدمتی 50 ساله برخوردار است بطوریکه جمعیت شهرنشین از حدود 31 درصد در سال 1335 به بیش از 60 درصد در سال 1375 تغییر نموده است و سهم عمده این افزایش مربوط به مهاجرت روستائیان به شهرها می باشد

طبق نتایج سرشماری سال 1375 از جمعیت 60 میلیون نفری ایران بیش از 8 میلیون و هفتصد هزار نفر(5/14 ) درصد حداقل یکبار طی دهساله 75 ـ 1365 محل اقامت خود را تغییر داده و به روستاها یا شهرهای دیگر مهاجرت نموده اند. که نزدیک به 40 درصد از این عده سنین  15 تا 29 ساله  را تشکیل می دهند .

مقایسه ساختار سنی کل جمعیت کشور و وسیع بودن قاعده هرم سنی سال 1375 و ساختار سنی ( 24 ـ 20 ـ 29 و 25 ساله) بخصوص در مورد مردان خیلی متورم تر از هرم سنی کل جمعیت است و این امر بیانگر اینست که سهم جوانان در بین مهاجرین خیلی بیش از سایر افراد است یا به عبارت دیگر بین جوانی و مهاجرت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

راهبردهای بیشنهادی در برخورد با مسئله مهاجرت :

1_از لحاظ نظری در وضعیت افزایش جمعیت و ضرورت عملکرد پدیده،تعادل حیاتی در زمان و شرایطی به بهترین نحو ایجاد می شود که اولاً جمعیت روستایی بطور اقتصادی جذب مراکز شهری – صنعتی با برنامه ریزی درست شوند و این خود باعث توسعه اقتصادی کشور گردد و نیروی باقی مانده در زمینهای زراعی مانده و کشاورزی کنند. 2_متغیر در صد باسوادی عمومی به عنوان یک عامل مساعد برای روند مهاجرت خروجی عمل کرده و لذا یک رابطه مثبت بین میزان باسوادی عمومی و میزان مهاجرت از روستا وجود دارد. 3_به موازات رشد و گسترش مکانیزاسیون (بهره گیری از ماشین به جای نیروی کار انسانی ) در یک استان به علت کاهش فرصتهای شغلی از میزان مهاجرت بر این شهر کاسته می شود.4_ترویج توسط جهانگردی روستایی خود منبع مهم اشتغال و درآمد است و وسیله مهمی برای توسعه اجتماعی – اقتصادی جوامع روستایی است

5_ دولت می تواند با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و زمانی و مکانی و با در نظر گرفتن رشد جمعیت هر منطقه و امکانات آن حجم جمعیت مازاد را تضمین کند و در جهت سیاستهای توسعه ، آنان را در مسیرهای از پیش تعین شده هدایت نماید, تا از تضعیف کشاورزی روستایی و تخلیه نیروی کار روستاها از یک سو و تجمع محل جمعیت در شهرها و رشد سرطانی آنها از سوی دیگر جلو گیری کند و توسعه صنایع را از طریق گسترش منطقی در سرتاسر کشور به موازات رشد بخش کشاورزی تضمین نماید.

دولت می تواند با 3 نوع سیاست به این امر کمک کند:

الف- سیاست سازمانی :هدف آن عبارتست از تجدید سازمان کارگران و نیرو رسانی سازمان یافته به مراکز صنعتی که این امر در برنامه های عمرانی توسعه بخشهای عقب مانده کشور مفید واقع می گردد.ب – سیاست اداری :مهاجرتهای روستایی به مقررات اداری و حقوق ویژه ای اطلاق می گردد که ممنوعیت ها ، محدودیت ها،مشکلات و تجربه های مهاجرتی را برای شهروندان کشور تصویب و تعیین می کنند .در این سیاست دولت ناظر بر جلو گیری از گسترش بیمارگونه بعضی از شهرها یا مانع تمرکز رشد زیاد جمعیت در منطقه به بهای تخلیه مناطق دیگر یا برعکس می گردد در منطقه ای کم جمعیت می توان با فراهم نمودن امکانات رشد و توسعه که خود امکان مشاغل خاص ، امتیازاتی در مناطق محروم و یا استخدام شروع به کار دولتی و غیر دولتی روستاییان برای گذراندن دوره ای متناسب در این مناطق ختم می شود.

ج – سیاست اقتصادی : که مهمترین سیاستهای مهاجرتی می باشد و موفقیتشان بیشتر است که شامل تخصیص سر مایه گذاریهای کلان برای مناطق روستایی و ارتقای سطح دستمزدها در منطقه عقب مانده و برنامه ریزی برای کاهش تمایزات شهری و روستایی و همسان کردن زندگی در مناطق مختلف جامعه و بهبود شرایط زندگی گروههای کم درآمد و متوسط جامعه و خانه سازی برای آنها در مناطق مختلف جامعه ، بهبود شرایط زندگی آنها و اجرای اصلاحات ارضی بنیادی و تکمیل آن به مفهوم دقیق کلمه و شامل : ـ ایجاد صنایع کوچک محلی و تبدیلی مناطق روستایی ـ اتخاذ سیاستهای صحیح قیمت گذاری برای محصولات کشاورزی ـ حمایت از محصولات داخلی ـ تضمین خرید آنها و حذف واسطه و ایجاد سردخانه و انبارهای ذخیره در مجموع اثرات غیر مستقیم این سه سیاست در سیاستهای توسعه به طور کلی از دخالت مستقیم برای کنترل جابجایی جمعیت موثرتر است . با سیاستهایی که بر مناطق مهاجر کننده اثر می گذارد از سیاستهایی که در مناطق مهاجر پذیر اعمال می شود کارایی بیشتری دارد .

6-احیای زمینهای زراعی در مجاورت روستا 7- ترسیم انزوای اجتماعی روستاهای دور افتاده :با فعال کردن جامعه روستایی از نظر حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و از طریق ارتباطات سریع و فعال و فاصله اجتماعی حایل بین آنها با جامعه کلی پر شده. 8- تناسب تعلیم و تربیت با ساختار اقتصادی – اجتماعی روستا

پیدایش و گسترش محلات حاشیه‏نشین شهری

آهنگ شتابان مهاجرتهای بی‏رویه از روستا به شهر،علاوه‏ بر دامن زدن به نابسامانیهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، حاشیه‏نشینی شهری را نیز پدید می‏آورد و در واقع فقر روستایی‏ به فقر شهری با کلیه محرومیّت‏های آن تغییر مکان می‏دهد.

شتاب گرفتن مهاجرتهای داخلی و افزایش سریع جمعیّت‏ شهرها،به پیدایش صورتهای گوناگون حاشیه‏نشینی در داخل‏ محدوده و خارج از محدوده شهری، و نیز در بافتهای انحطاط یافته و فقرنشین شهرهای بزرگ می‏انجامد(حاج یوسفی، 2061381).

وقتی نیروی انسانی غیر ماهر روستایی به شهر می‏آید،کاری جز شرکت در امور ساختمانی و مشاغل سطح‏ پایین را نمی‏تواند برگزیند، لذا به دنبال اشباع این امور به دست‏ فروشی، سیگارفروشی، دوره‏گری، قاچاق و امثال آن روی می‏آورند.

هنگامی که سطح پایین درآمد از یک طرف و کمبود مسکن و در صورت موجود بودن گرانی آن،اجازه ایجاد یک‏ سرپناه مناسب را ندهد به اجبار به حاشیهء شهرها،زمینهای‏ خالی،مسیلها و فضاهای بایر ناهنجار و ناهموار روی آورده و آنجا را برای سکونت بر می‏گزیند و به صورت حاشیه‏نشینی، زاغه‏نشینی ، آلونک‏نشنینی،کپرنشینی و…  سیمای شهر را زشت و بدقواره جلوه می‏دهند.

بدین ترتیب با تشکیل چنین‏ مناطقی،پایگاهی می‏شوند برای ورود خویشان و آشنایان. لذا نتیجه رشد بی‏رویه و بی‏برنامهء شهرها؛ شکلی غیر استاندارد، نامطلوب ،کثیف و آلوده شهری است(مشهدی‏زاده دهاقانی، 1374:117).

امروزه تقریبا تمام کارشناسان مسائل توسعه بر این باورند که رشد نامتعادل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجب نابرابریها و عدم توازن جغرافیایی( فاصله شهر و روستا )می‏شود و در پی آن گروههای متعدد و روستاییان به شهرها مهاجرت‏ می‏کند و در شهرها نه جذب فعالیت‏های اقتصادی مولد شهری‏ می‏شود و نه به جامعه و فرهنگ و جامعه شهری می‏پیوندند زیرا در حقیقت بیگانه از فرهنگ و جامعه شهری و خالی از هرگونه‏ مهارتی‏اند که در اقتصاد شهرها جذب شوند.

در حاشیه‏ زندگی شهری ، در محدوده استحفاظی شهرها و اراضی بایر غصب شده و در پیرامون بافت‏های فقیرنشنین شهری سکنی‏ می‏گزینند و سکونتگاههای نابهنجار خود را ، خودساز پدید می‏آورند و از خدمات زیربنایی ، اجتماعی و فرهنگی شهری‏ کاملا بی‏بهره‏اند .

نتیجه گیری:

تجربه جوامع توسعه یافته بیانگر هرتغییری درتوسعه در ارتباط با شهر نشینی ست، رابطه بین شهر نشینی و توسعه در سطح دنیا نشان می دهد که سهم قابل ملاحظه ای از توسعه کشور ها به وسیله متغیر شهر نشینی قابل تبیین است و در عین حال، این تأثیر کاملاً معنا دار است به عبارتی کشور های شهر نشین تر در دنیا کشور های توسعه یافته تری هستند.

نتیجه گیری:

در ایران هم این ارتباط کاملاً صادق است .

یعنی استانهای با شهر نشینی بالا نمره توسعه بالاتری هم به خود اختصاص می دهند، نکته مهم دیگر این است که علاوه بر توزیع نابرابر میزان شهرنشینی در کشور، طی چند دهه گذشته همواره برخی استانها دارای بیشترین تعداد نقاط شهری نیز بوده اند و چون در نظام برنامه ریزی ما یکی از شاخصهای تخصیص بودجه تعداد شهر و شهرستانهای یک استان می باشد به طور طبیعی سهم این استانها از اعتبارات عمرانی و ملی و در نتیجه از تولید ناخالص داخلی بیش از دیگر مناطق بوده است.

نتیجه گیری:

رشد شهرنشینی در کشور ما دارای چند ویژگی عمده مانند:

شتابان ،دارای توزیع بسیار نا متوازن و تمرکزگرایانه، برونزا و در ارتباط مستقیم با فروپاشی اقتصاد کشاورزی و روستائی در چند دهه اخیر بوده است.

شهرنشینی با خود پیامد های مثبت و منفی فراوانی به ارمغان می آورد بخصوص، سهم الگوی شهرنشینی در این میان قابل توجه است.

بررسی رابطه شهرنشینی با متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، سرقت، سن ازدواج، مرگ ومیر کودکان، امید زندگی، مهاجر پذیری و…. بیانگر وجود رابطه همبستگی قابل توجه با هریک از متغیر های فوق می باشد.

واضح است که بخش عمده ای از عوامل موثر درمهاجرت را عوامل اقتصادی تشکیل میدهند فرد تصمیم به مهاجرت می گیرد اگر به این نتیجه رسد که مهاجرت او باعث افزایش کارایی در تولید , درامد بیشتر یا افزایش کارایی او در مصرف بهتر و یا ترکیبی از هر دو اینها می شود .بسیاری مهاجرتها و جابجایی جمعیت از نظر منافع جامعه نیازی به تأکید ندارد .آنچه در کشورهای جهان سوم و از جمله ایران روی داده است که شهرها به جای اینکه مراکز تولید و نیروی محرکه پیشرفت باشند، به صورت مراکز سربار، طفیلی، سد راه رشد و توسعه درآمده اند. زیرا که سهم بزرگی از امکانات کشور بدون دلیل موجه تولیدی به خود اختصاص داده اند.

از طرف دیگر در حالی که کشورهای صنعتی در جریان رشد و توسعه خود در مورد تولید محصولات کشاورزی معمولاً از رشد بالایی برخوردار بوده.موارد بسیاری دارای مازاد بوده و هستند ولی در ایران بر عکس آن اتفاق افتاده است و در اکثر کشورها از جمله ایران وابستگی به خارج در مورد محصولات کشاورزی ودامی روز به روز زیادتر شده و این خود باعث مهاجرت روستاییان در داخل کشور شده است.با توجه به اینکه عوامل جاذبه و دافعه در مهاجرتها عمدتاً عواملی اقتصادی و اجتماعی هستند منطقاً به این نتیجه می رسیم که علل ریشه ای چگونگی مهاجرت روستایی و توزیع جمعیت در شهرها را باید در عوامل مربوط به نظام اقتصادی و اجتمائی هر کشور جستجو نمود.

اشتغال روستایی؛ مانعی در برابر مهاجرت

روستا به عنوان بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی کشور که در آن تعداد کثیری از عوامل انسانی مولد سکونت دارند محسوب می شود. در روستاها عوامل و منابع ارزشمندی اعم از عوامل انسانی و منابع طبیعی و اقتصادی به عنوان ذخایر استراتژیک کشور وجود دارند که در پیشرفت جامعه نقش مهمی ایفا می کنند. نقش و اهمیت فرآورده ها و تولیدات روستایی در رفع نیازهای رو به تزاید جامعه درخور توجه می باشد نظیر تولید محصولات کشاورزی، زراعی، دامی و صنایع تبدیلی که نقش بی بدیل و منحصر به فرد است. برای جامعه اقتصادی ما بسیاری از دستاوردهای روستاییان نقش استراتژیک داشته و اهرم قابل اتکایی در پشتیبانی از نظام اقتصادی کشور در عرصه جهانی از طریق صادرات و ورود کالاهای ملی به بازارهای پرظرفیت جهانی بوده، یعنی درحقیقت شناسه قدرت اقتصادی کشور در نزد جهانیان تلقی گردیده مضافاً اینکه تکیه براقتصاد تک محصولی نفتی را تقلیل می دهد. فعال سازی ساکنان روستاها در ایران می تواند کمک شایان توجهی به تامین امنیت اجتماعی نموده و باعث کاهش حجم زیاد ناملایمات اجتماعی گشته و منجر به کاهش پدیده “مهاجرت روستا -شهری” شود. ایجاد و راه اندازی کسب وکارها مانند کسب وکارهای خانوادگی و گروهی در روستاها به دلیل وجود پیوندهای قوی اجتماعی و روحیه بالای مشارکت و تعاون در روستاها بالاتر از شهرهاست .روحیه کار و تلاش و مسئولیت پذیری و التزام و تعهد به پیشرفت درمیان جمعیت روستایی بیشتر از شهرنشینان وجود دارد. تمامی جوامع روستایی با معضل بیکاری به نوعی دست به گریبان هستند و ابعاد این معضل، بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را نیز متاثر ساخته است. این معضل به عنوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی روستاها مطرح می‌باشد. در حال حاضر، ایجاد فرصت های شغلی جدید در مناطق روستایی کشور از اهمیت دو چندانی برخوردار است. زیرا علاوه بر آمار بالای بیکاری در روستاها، کشور با معضل مهاجرت روستاییان به شهرها، بخصوص به شهرهای بزرگ مواجه است که این امر خود پیامدهای منفی زیادی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی دارد. همچنین جوان‌گزین و نخبهگزین بودن مهاجرت‌های روستایی از جمله عواملی است که فرایند توسعه درون‌زا و روند بهبود شرایط زندگی در روستاها را مختل می سازد. جوانان روستایی با کار در بازارهای هفتگی پر جنب و جوش روستای خود ضمن پر کردن اوقات فراغت، می توانند در زمینه کسب درآمد برای خانواده نیز قدمی بردارند.‏ در گذشته بعضی مدیران و سیاستگذاران امر توسعه، صرفاً بر “توسعه کشاورزی” متمرکز می‌شدند که امروز نتایج نشان داده است که توسعه روستایی صرفاً از این طریق محقق نمی‌شود. روستا جامعهای است که دارای ابعاد اجتماعی مختلف است و نیازمند توسعه همهجانبه است نه صرفاً توسعه کسب‌وکار و نظامی به نام “کشاورزی”. هرچند باید گفت که از طریق توسعه کشاورزی موفق نیز الزاماً توسعه روستایی محقق نمی‌شود. چون اولاً فواید توسعه کشاورزی عاید همه روستاییان نمی‌شود (بیشتر عاید زمینداران، بخصوص مالکان بزرگ، می‌شود)، ثانیاً افزایش بهرهوری کشاورزی باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی می‌شود (حداقل در درازمدت) و این خود باعث کاهش اشتغال روستاییان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بیشتر به سمت شهرها می‌شود.‏

 

 

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

1 مگابایت

تعداد اسلاید

1 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پایان نامه, پروژه دانشجویی, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت تحلیل و برسی تاثیرات مهاجرت در فرایند توسعه و اقتصاد کشور (کد12619)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده